Download
packet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Packet PowerPoint Presentation

Packet

166 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Packet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Packet

 2. Packet Data v počítačích jsou uložena ve formě 0 a 1. Jednu elementární informaci (0 nebo 1) označujeme jako bit. Skupina bitů, která již nese nějakou informaci, se jmenuje bajt (anglicky byte). Přenos dat v síti je vlastně výměnou informačních bajtů. Ty však nemohou sítí putovat chaoticky, přenos dat musí mít nějaká pravidla. Proto se data soustřeďují do packetů (česky by se dalo říci balíčků). Packet je tedy množina dat uzpůsobená k přenosu. (Soubor kopírovaný z jednoho PC do druhého je nejdříve rozložen na packety, přenesen a pak zpětně složen.) Příklad datového packetu pro síťový standard Ethernet. Packet začíná úvodní synchronizační skupinou bytů. Následuje cílová adresa (kam packet míří), následuje zdrojová adresa (odkud byl packet vyslán). Nejdůležitější je datové pole, v němž jsou uložena přenášená data. Je uvedeno krátkým polem popisujícím typ přenášených dat. Packet je ukončen polem kontrolního součtu (CRC). To umožňuje zkontrolovat správnost přenesených dat.

 3. Model ISO / OSI

 4. Počítačové sítě vyvíjelo více firem, zpočátku to byly uzavřené a nekompatibilní systémy. • Byl zaveden, abychom mohli používat různé síťové technologie a OS • Jde o pravidla používaná všemi systémy, které chtějí komunikovat • Hlavním účelem sítí je však vzájemné propojování, a tak vyvstala potřeba stanovit pravidla pro přenos dat v sítích a mezi nimi. Mezinárodní ústav pro normalizaci ISO (Intemational Standards Organization) vypracoval tzv. referenční model OSI (Open Systems Interconnectiori), který rozdělil práci v síti do 7 vzájemně spolupracujících vrstev. • Model ISO/OSI rozděluje síťovou práci na vrstvy. • Princip spočívá v tom že vyšší vrstva převezme úkol od podřízené vrstvy, zpracuje jej a předá vrstvě nadřízené. • Vertikální spolupráce mezi vrstvami {nadřízená s podřízenou) je věcí výrobce sítě. IS0/OSI model doporučuje, jak mají vrstvy spolupracovat horizontálně - dvě stejné vrstvy modelu mezi různými sítěmi (či síťové prvky různých výrobců) musejí spolupracovat. • Model je důležitý především pro výrobce síťových komponent. V praktické práci se sítí jej moc nevyužijeme. Umožňuje však pochopit principy práce síťových prvků a zároveň patří k základní terminologii sítí.

 5. Práci jednotlivých vrstev nastiňuje tabulka. • Fyzická vrstva : • - realizuje fyzické propojení systémů • - realizuje přenos signálu po přenosovém médiu

 6. Linková vrstva • řídí tok dat na přenosovém médiu

 7. Síťová vrstva - zajišťuje směrování dat mezi body komunikujících systémů

 8. Transportní vrstva - zajišťuje spojení mezi vstupními body komunikujících subsystémů

 9. Relační vrstva - řídí tok dat mezi aplikačními procesy

 10. Presentační vrstva - převádí data do standardních formátů - provádí kompresi a dekompresi

 11. Aplikační vrstva - obsahuje aplikační programy pro síťové služby - obsahuje systémové programy vyžadující síťové procesy

 12. Sítě typu Internet používající TCP/IP pracují podle 4-vrstvého modelu • vrstva linková • vrstva síťová • vrstva transportní • vrstva aplikační (sdružuje aplikační, presentační a relační z OSI modelu)