1 / 12

Výukový materiál

zpracovaný v rámci projektu. Výukový materiál. Matematika 6. DESETINNÁ ČÍSLA 1. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592. Zápis a porovnávání. Mgr. Bc. Hana Amlerová , 2011. OBSAH. Čtení desetinných čísel Psaní desetinných čísel

conley
Télécharger la présentation

Výukový materiál

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál

 2. Matematika 6 DESETINNÁ ČÍSLA 1 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Zápis a porovnávání Mgr. Bc. Hana Amlerová, 2011

 3. OBSAH • Čtení desetinných čísel • Psaní desetinných čísel • Zobrazení na číselné ose • Porovnávání

 4. ČTENÍ A PSANÍ DESETINNÝCH ČÍSEL Zapamatujte si: x xxxx , xxxxx desetitisíce stotisíciny tisíce desetitisíciny sta tisíciny desítky setiny jednotky desetiny

 5. Například: jedna celá tři sta padesát osm tisícin 1,358 tři tisíce pět set sedmdesát celých dva tisíce šedesát desetitisícin 3 570,206 0 Proč píšeme po třech číslicích mezery ?

 6. 1. CVIČENÍ • Přečtěte: 5,6 24,8 162,1 2,24 56,95 861,07 0,216 80,048 347,567 7,654 2 60,002 5 601,504 2 5 158,3 158,0 6 200,9 224,30 9 005,361 320,900 8 614,206 7 601,601 0 7 404, 030 3

 7. 2. CVIČENÍ Přečtěte a zapište: • tisíc šest set osmdesát dvě celé devět desetin • devět set tři celé tři setiny • pět tisíc dvacet pět celých osm set osm tisícin • třináct tisíc patnáct celých tisíc jedenáct desetitisícin

 8. Na konec zápisu desetinného čísla můžeme za desetinnou čárku napsat libovolný počet nul aniž změníme jeho velikost. Například: 0,1 = 0,10 = 0,100 = 0,100 0 …

 9. ČÍSELNÁ OSA 0 1 2 3 4 AEFBHCIGJD 0 ‹ A ‹ 1 A = 0,1 1 ‹ B ‹ 2 B = 1,2 2 ‹ C ‹ 3 C = 2,1 3 ‹ D ‹ 4 D = 3,9 Jaká čísla zobrazují body E až J? Zakreslete na číselnou osu čísla 3,6 a 1,4.

 10. POROVNÁVÁNÍ • Seřaďte čísla od nejmenšího po největší: 1,88 1,883 1,9 1,380 1,853 2 1,490 • Porovnejte pomocí znaků ‹ , = , › : 0,5 □0,6 2,03 □ 2,30 8,25 □ 8,255 0,3 □0,30 5,13 □ 5,23 7,05 □ 6,05 1,01 □1,02 3,99 □ 4,0 19,9 □ 19,91 0,0 □0,1 16,3 □ 16,32 15,08 □ 15,09

 11. METODICKÉ POZNÁMKY • str. 1 – 3 • Úvodní strany, povinné údaje, obsah. • str. 4 – 5 • Výklad, řízený rozhovor s žáky. • Slide možno použít pro zápis do sešitu, diskusi s žáky, opakování. • str. 6 – 7 • Cvičení: • Správné čtení desetinných čísel (soutěž, ústní cvičení), zápis desetinného čísla pomocí číslic a desetinné čárky (samostatná práce, skupinová práce, dvojice) – společná kontrola, práce s chybou. • str. 8 – 9 • Výklad, společná práce, samostatná práce žáků. • str. 10 • Samostatná práce žáků, soutěž. • str. 11 – 12 • Metodické poznámky, zdroje. Slide 4 – 10 může učitel využít pro výše uvedené činnosti dle vlastního uvážení.

 12. POUŽITÁ LITERATURA • CIHLÁŘ, J.; ZELENKA, M. Matematika 6. Praha: Pythagoras Publishing, 1997. 191 s. ISBN 80-902382-0-3. • ODVÁRKO, O.; KADLEČEK, J. Matematika pro 6. ročník základní školy, 2. díl. Praha: Prométheus, 1997. 88 s. ISBN 978-80-7196-143-7. • PůLPÁN, Z.; ČIHÁK, M.; MüLLEROVÁ, Š. Matematika 6 pro základní školy - aritmetika. Praha: SPN, 2007. 135 s. ISBN 978-80-7235-364-4.

More Related