1 / 1

STUDIUL CAPACITĂŢII FRUNZELOR DE CRATAEGUS MACRACANTHA LODD DE A CAPTA RADICALII LIBERI

Crataegus macracantha Lodd , familia Rosaceae , este o specie foarte rar întâlnită în Europa şi, spre deosebire de specia Crataegus monogyna, este mai puţin studiată din punct de vedere farmacologic.

connor
Télécharger la présentation

STUDIUL CAPACITĂŢII FRUNZELOR DE CRATAEGUS MACRACANTHA LODD DE A CAPTA RADICALII LIBERI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Crataegus macracantha Lodd, familia Rosaceae, este o specie foarte rar întâlnită în Europa şi, spre deosebire de specia Crataegus monogyna, este mai puţin studiată din punct de vedere farmacologic. Obiectivul studiuluia fost analiza capacităţii liofilizatului obţinut din frunze de Crataegus macracantha Lodd (exemplar unic din Grădina Botanică Iaşi) de a capta radicalii cation liberi rezultaţi prin oxidarea clorpromazinei cu persulfat de potasiu(CP.+ ). Radicalii respectivi prezintă absorbanţa maximă la 525 nm. In prezenţa antioxidanţilor, are loc diminuarea culorii soluţiei de radical. Ca standard antioxidant s-a folosit acidul galic(AG) Material şi metodă Liofilizatul a fost obţinut în cadrul disciplinei de Farmacognozie, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi. Din 10 g produs vegetal s–au obţinut 2,62 g extract brut. Pregătirea probelor de analizat.În jur de 0,05 g liofilizat se dizolvă în 10 mL apă distilată. După 30 minute suspensia se filtrează iar soluţia obţinută după filtrare se aduce la volum final de 25 mL. Modul de lucru. La 2 mL soluţie radical se adaugă un anumitvolum de soluţie de liofilizatdiluat la 1 mL cu apădistilată. Se măsoarăabsorbanţasoluţieidupă 10 şi 20 minute de la declanşareareacţiei, la λ=525 nm, cuve 1 cm, martorapă. Rezultate STUDIUL CAPACITĂŢII FRUNZELOR DE CRATAEGUS MACRACANTHA LODD DE A CAPTA RADICALII LIBERI Tabelul 1. Echivalenţi micromolari de acid galic (AGE) / 1 g frunze Crataegus macracanthaLodd ( la 10 minute şi respectiv 20 de minute de la efectuarea reacţiei) Fig. 1. Curbele de calibrare Aria de sub curbă s-a calculat pentru fiecare concentraţie din reprezentarea grafică a variaţiei procentului de inhibiţie în intervalul de timp respectiv (%Inh = Ar –Ap / Ar .100 unde Ap – absorbanţa probei; Ar – absorbanţa radicalului) (Fig. 4). Alina Monica Miftode, Alina Stefanache, Radu Stefan Miftode, Anca Miron, Vasile Dorneanu Universitatea de Medicină şi Farmacie „GrigoreT.Popa”, Facultatea de Farmacie, Iaşi, România Fig. 2. Echivalenţimicromolari de acid galic (AGE) / 1 g frunzeCrataegusmacracanthaLodd(la 10 şi 20 minute de la efectuareareacţiei) Pentru uniformizarea rezultatelor obţinute în intervalul de timp 10-20 minute s-a utilizat curba de calibrare obţinută prin reprezentarea grafică a variaţiei ariei de sub curbă (AUC) funcţie de concentraţia acidului galic (Fig.3). Fig. 4. Profilul ariei de sub curbă calculată pentru domeniul 10–100 µM/L acid galic Pentru determinarea activităţii antioxidante a probelor, se măsoară absorbanţa probei la două momente de timp, stabilite în prealabil, aceleaşi ca şi în cazul standardului (timp fixat) şi se calculează procentele de inhibiţie şi aria de sub curbă; cu ajutorul curbelor de calibrare se determină contribuţia totală la activitatea antioxidantă, în intervalul de timp ales, exprimată în echivalenţi molari de acid galic (AGE) (tabelul 2). Tabelul 2. Echivalenţi micromolari de acid galic (AGE) / 1 g frunze Crataegus macracantha Lodd (valori calculate din AUC) Fig. 3. Variaţia ariei de sub curbă (AUC) funcţie de concentraţie Concluzii Rezultatele obţinute confirmă activitatea antioxidantă a frunzelor de Crataegus macracantha Lodd iar prin optimizarea metodelor de analiză propuse se poate evalua, cu consum minim de reactivi şi într-un interval redus de timp, capacitatea antiradicalară a acestei specii mai puţin studiate. Proprietăţile sale antioxidante justifică o cercetare mai aprofundată pentru valorificarea în terapeutică a acestei plante.

More Related