1 / 83

Ce cred Adventi ştii de Z iua a Şaptea

Ce cred Adventi ştii de Z iua a Şaptea. Studiul 9 DECALOGUL. Decalogul. De memorizat: „Aşa că Legea negreşit este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună." Romani 7,12. Decalogul. A. O riginea L egii morale.

gari
Télécharger la présentation

Ce cred Adventi ştii de Z iua a Şaptea

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ce cred Adventiştii de Ziua a Şaptea Studiul 9 DECALOGUL

 2. Decalogul De memorizat: „Aşa că Legea negreşit este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună." Romani 7,12.

 3. Decalogul A. Originea Legii morale

 4. De unde ştii că Legea este veşnică, existând înainte de Sinai?Rom. 7:7 Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n'aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: ,,Să nu pofteşti!

 5. De unde ştii că Legea este veşnică, existând înainte de Sinai?Gen. 4:7 Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.

 6. De unde ştii că Legea este veşnică, existând înainte de Sinai?Gen. 26:5 pentrucă Avraam a ascultat de porunca Mea, şi a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele, orânduirile Mele, şi legile Mele.

 7. Cum este descris Decalogul, sau cele Zece Porunci?Ex. 20:2-17 Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Porunca I-a

 8. Cum este descris Decalogul, sau cele Zece Porunci?Ex. 20:2-17 Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor cari sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos de cât pământul.

 9. Cum este descris Decalogul, sau cele Zece Porunci?Ex. 20:2-17 Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc

 10. Cum este descris Decalogul, sau cele Zece Porunci?Ex. 20:2-17 nelegiuirea părinţilor în copii pînă la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc,

 11. Cum este descris Decalogul, sau cele Zece Porunci?Ex. 20:2-17 şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. Porunca a II-a

 12. Cum este descris Decalogul, sau cele Zece Porunci?Ex. 20:2-17 Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui. Porunca a III-a

 13. Cum este descris Decalogul, sau cele Zece Porunci?Ex. 20:2-17 Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s'o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă

 14. Cum este descris Decalogul, sau cele Zece Porunci?Ex. 20:2-17 închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici

 15. Cum este descris Decalogul, sau cele Zece Porunci?Ex. 20:2-17 străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S'a odihnit:

 16. Cum este descris Decalogul, sau cele Zece Porunci?Ex. 20:2-17 de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o. Porunca a IV-a

 17. Cum este descris Decalogul, sau cele Zece Porunci?Ex. 20:2-17 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentruca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău. Porunca a V-a

 18. Cum este descris Decalogul, sau cele Zece Porunci?Ex. 20:2-17 Să nu ucizi. Porunca a VI-a

 19. Cum este descris Decalogul, sau cele Zece Porunci?Ex. 20:2-17 Să nu preacurveşti. Porunca a VII-a

 20. Cum este descris Decalogul, sau cele Zece Porunci?Ex. 20:2-17 Să nu furi. Porunca a VIII-a

 21. Cum este descris Decalogul, sau cele Zece Porunci?Ex. 20:2-17 Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. Porunca a IX-a

 22. Cum este descris Decalogul, sau cele Zece Porunci?Ex. 20:2-17 Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău. Porunca a X-a

 23. Cum a rezumat Mântuitorul Decalogul în două mari secţiuni?Marcu 12:30.31 Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, şi cu toată puterea ta; iată porunca dintâi.

 24. Cum a rezumat Mântuitorul Decalogul în două mari secţiuni?Marcu 12:30.31 Iar a doua este următoarea: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea.

 25. Decalogul B. Legea Morală şi cea Ceremonială

 26. Despre care altă lege mai găsim scris în Scripturi?Fapte 6:14 În adevăr, l-am auzit zicând că acest Isus din Nazaret va dărâma locaşul acesta, şi va schimba obiceiurile, pe cari ni le-a dat Moise.

 27. Despre care altă lege mai găsim scris în Scripturi?Efes. 2:15 în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace;

 28. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială? • Legea Ceremonială • Este numită Legea lui Moise. • Luca 2:22; • Luca 24:44 • Legea Morală • Este numită Legea lui Dumnezeu • Rom.7:22.25; • 1Cor. 9:21

 29. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială?Rom. 7:22 după omul din lăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu;

 30. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială?1Cor. 9:21 cu ceice sunt fără Lege, m'am făcut ca şi cum aş fi fost fără lege (măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt supt legea lui Hristos)...

 31. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială?Luca 2:22 când s'au împlinit zilele pentru curăţirea lor, după Legea lui Moise, Iosif şi Maria au adus Pruncul la Ierusalim,

 32. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială?Luca 24:44 trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise...

 33. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială? Legea Ceremonială 2.Este numai de la Sinai Ex. 24:3-4; Gal. 3:17 Legea Morală 2.Este înainte de Sinai Gen.4:6-7; Gen. 2:2-3; Rom.2:14.

 34. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială?Gen. 4:6-7 Domnul a zis lui Cain: ,,Pentruce te-ai mâniat, şi pentruce ţi s'a posomorât faţa? Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit;

 35. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială?Gen. 4:6-7 dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.

 36. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială?Gen. 2:2-3 În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S'a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.

 37. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială?Gen. 2:2-3 Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentrucă în ziua aceasta S'a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse.

 38. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială?Rom. 2:14 Când Neamurile, măcar că n'au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, cari n'au o lege, îşi sunt singuri lege; Legea este înainte de Sinai

 39. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială?Ex. 24:3-4 Moise a venit şi a spus poporului toate cuvintele Domnului şi toate legile. Tot poporul a răspuns într'un glas: ,,Vom face tot ce a zis Domnul.Moise a scris toate cuvintele Domnului.

 40. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială?Gal. 3:17 ...un testament, pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte, nu poate fi desfiinţat,

 41. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială?Gal. 3:17 aşa ca făgăduinţa să fie nimicită, de Legea venită după 430 de ani. Legea ceremonială este numai de la Sinai

 42. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială? Legea Ceremonială 3.Este scrisă de Moise în carte (sul) Deut. 31:24; Legea Morală 3.Este scrisă pe piatră de Domnul Ex.31:18;

 43. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială?Ex. 31:18 Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.

 44. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială?Deut. 31:24 Dupăce a isprăvit Moise în totul de scris într'o carte cuvintele legii acesteia,

 45. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială? Legea Ceremonială 4.Este păstrată lângă chivot Deut. 31:26 Legea Morală 4.Este păstrată în chivot Deut.10:5

 46. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială?Deut. 10:5 M'am întors apoi şi m'am pogorât de pe munte, am pus tablele în chivotul pe care-l făcusem, şi ele au rămas acolo, cum îmi poruncise Domnul.

 47. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială?Deut. 31:26 Luaţi cartea aceasta a legii, şi puneţi-o lângă chivotul legămîntului Domnului, Dumnezeului vostru, ca să fie acolo ca martoră împotriva ta.

 48. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială? Legea Ceremonială 5. Prescrie toate jertfele şi serviciile Evrei 10:1 Legea Morală 5.Prescrie numai datorii morale Rom.13:9

 49. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială?Rom. 13:9 De fapt: Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nici o mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti,

 50. Care sunt deosebirile fundamentale dintre Legea Morală şi cea ceremonială?Rom. 13:9 şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi Prescrie datorii morale

More Related