Download
pedagogiskt f rh llningss tt till elever med adhd vad r det som fungerar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pedagogiskt förhållningssätt till elever med ADHD - vad är det som fungerar? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pedagogiskt förhållningssätt till elever med ADHD - vad är det som fungerar?

Pedagogiskt förhållningssätt till elever med ADHD - vad är det som fungerar?

441 Views Download Presentation
Download Presentation

Pedagogiskt förhållningssätt till elever med ADHD - vad är det som fungerar?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pedagogiskt förhållningssätt till elever med ADHD - vad är det som fungerar? Skolforum 27/10 2008 Leg. psykolog Gunilla Carlsson Kendall

 2. Utveckling, utbildning och utredning • Drivs av leg psykologer Gunilla Carlsson Kendall och David Edfelt • Adress: Rålambsvägen 12 b, 112 59 Stockholm • Tel: 08 – 618 00 20 • Mail: info@provivus.se , gunilla@provivus.se

 3. Vi är alla olika – en självklarhet? Syn och hörsel Logiskt tänkande Grov-och finmotorik Musikalitet Impulsivitet Social förmåga Tal och språk Läs- och skrivförmåga Arbetsminne Aktivitetsreglering Händighet Uppmärksamhets- förmåga Organisationsförmåga

 4. Miljö • Individens fungerande • Beteende, personlighet, inlärningsförmåga • Olika funktioner • Minne, koncentration, exekutiva funktioner etc • Hjärnans struktur och uppbyggnad Neuropsykologi Neurologi

 5. En komplex aktivitet • De motoriska rörelserna i olika delar av kroppen måste samordnas • Kunskap/erfarenhet av att cykla-automatisering • Trafikregler • Uppmärksamhet på viktiga omgivnings-faktorer • Var ska jag ? • Hur kommer jag dit ? • Förmåga att uppfatta min riktning i förhållande till ”kartan”

 6. För vissa ökar gapet till jämnåriga ju längre tid som går

 7. Är målet möjligt att nå? Träning Pedagogik Motivation Biologiska förutsättningar

 8. Funktionshinder Krav i miljön Funktions- hinder Personens funktionsnivå

 9. Vad är det som gör oss till individer? Arv ELLER Miljö Arv OCH Miljö

 10. I vilken grad? Miljö Arv

 11. Att man lever i ett begripligt och meningsfullt sammanhang med lagom anpassade krav och med möjlighet att påverka situationen Fritt efter Aaron Antonovsky ”Hälsans mysterium, 1991 Förutsättningar för psykiskt välbefinnande

 12. Varför diagnoser? • När en person beter sig annorlunda skaffar vi oss en hypotes om orsaken som vi agerar utifrån. • Kunskap gör det möjligt att förstå och ge rätt stöd eller behandling.

 13. Vanliga ”diagnoser” i vardagen Lat Slö Ointresserad Elak Stökig Problem hemma Bråkig Slarvig Ouppfostrad

 14. Diagnoserna förändras • Kunskap gör att namnet på problematiken förändras - grundproblematiken är dock densamma

 15. Viktiga funktioner vid inlärning Teoretisktänkande Intelligens Begåvning Minne Arbetsminne Koncentration Exekutiva funktioner

 16. Exekutiva funktioner – en definition • ”De hjärnfunktioner som organiserar individens handlande över tid för att uppnå ett mål” • Som ”gör det möjligt….att hålla fast vid målet..,upprätthålla energi….för att genomföra, ta hänsyn till regler eller begränsningar…., hämma lockelsen att göra sådant som inte hör till..” (socialstyrelsens kunskapsdokument om ADHD s 75)

 17. Förmågan att styra sig själv

 18. Tidsuppfattning • KÄNSLAN för tid • Tiden inte så viktig • Anpassa sin tid till andras • Svårt att planera själv – kräver förmåga att förhålla sig till tiden

 19. Arbetsminne • Hålla viktiga saker aktuella medan man laborerar med information • Begränsat område • Känsligt för både yttre och inre störning

 20. Problem med arbetsminnet påverkar • Förmågan att hålla information, instruktioner kvar i huvudet: • ”glömsk”: tappar bort saker • Glömmer att följa instruktioner. • Svårt att memorera fakta, stavning, datum etc • Svårt att göra beräkningar i huvudet • Glömmer en del av ett problem medan man arbetar med ett annat • Svårt att sammanfatta • Kan ha svårt att plocka fram minnen, har därför svårt att lära sig av misstag

 21. Svårigheter med exekutiva funktioner kan se ut så här: • Svårt att hindra impulser och att styra och kontrollera sin egen aktivitet: • Reagerar för kraftigt och impulsivt • Hinner inte slutföra • Väljer kortsiktiga belöningar istället för långsiktiga • Kontrollerar inte att varje steg genomförts, ”slarvfel”

 22. Och så här: • Svårigheter att initiera, prioritera, organisera: • Svårt att komma igång, svårt att avsluta • Svårt att identifiera det som är viktigt, fastnar i detaljer • Orealistiska planer • Tappar bort viktiga saker, lyckas inte lämna in färdigt arbete

 23. Eller så här: • svårigheter att skifta fokus och slutföra • Svårt för övergångar • Svårt att tåla förändringar • Kan börja men inte slutföra

 24. När behövs det exekutiva systemet? Nya situationer där svaren inte är väl inlärda eller som innehåller nya handlingsmönster

 25. Vad ser ni för exekutiva svårigheter i skolan?

 26. Vi är alla olika – en självklarhet? Syn och hörsel Logiskt tänkande Grov-och finmotorik Musikalitet Impulsivitet Impulsivitet Social förmåga Läs- och skrivförmåga Arbetsminne Tal och språk Aktivitetsreglering Aktivitetskontroll Händighet Uppmärksamhets- förmåga Uppmärksamhets- förmåga Organisationsförmåga

 27. AD/HD • Attention Deficit Hyperactivity Disorder = Uppmärksamhetsstörning med eller utan hyperaktivitet. • Problematiken finns globalt • Socialstyrelsens rapport 2002: • 2-5% • 1 av 3 är flickor

 28. Uppmärksamhet • Upprätthålla uppmärksamheten • Särskilt om det är tråkigt och enahanda • Ger upp innan man börjar – svårt mobilisera motivation inifrån sig själva med viljans hjälp • Lättstörd • Svårt hålla fokus på det som är väsentligt • Svårt att sortera bort det ovidkommande • Skifta fokus och fördela uppmärksamheten • Att snabbt titta upp och återvända till det man gör

 29. Aktivitetsnivå • Svårt att reglera aktivitetsnivån • Överaktiv • Har svårt att sitta stilla, är fariga och pratiga, pillar på saker, ”klättrar på väggarna” • Ofta svårare att se överaktiviteten hos flickor: rör på sig men sitter kvar på stolen – mer av pillande, skrivande, tuggande. Pratar mycket. Överreagerar • I tonåren blir många mer rastlösa. • Underaktiv (mindre vanligt)– passiv, har svårt att komma igång, frånvarande. • En del växlar, särskilt tonåringar

 30. Impulsivitet • Gör saker eller reagerar på andra utan att tänka till en extra gång. • Svårt låta bli att reagera omedelbart på sinnesintryck eller impulser. • Gör det svårt att hinna stanna upp och tänka till - reflektera • Talar rakt ut och avbryter, svårt att lyssna på andra och vänta in sin tur.

 31. Hyperaktivitet hos flickor med ADHD • Rastlös och rör sig mycket, men lämnar sällan sin plats i skolan • Pillande, skrivande, kladdande, tuggande • ”Hyperpratar” • Överreagerar • Vill ha koll på vad alla gör • Lämnar aktiviteter, avbryter, har svårt att slutföra • Pedantiskt städande

 32. Erfarenheter från Flickprojektet i Göteborg (ledd av Svenny Kopp) • Utreds sent i åldrarna (¾ över 11 år): • Vanligt att de varit hos många läkare mfl • Föräldrarna tidigt medvetna om att deras flicka har svårigheter • I skolan märks ofta inte svårigheterna förrän i ”högstadiet” • 2/3 hade inte godkänt i minst ett basämne • Vanligt med andra diagnoser

 33. Flickor och ADHD • Få flickor med ADHD diagnostiseras och får stöd och behandling • Flickors symtom tolkas oftare som familjerelationsproblem än pojkarnas • Svårigheterna är inte lika synliga i skolan som pojkarnas men påverkar studieresultaten i lika hög utsträckning!

 34. Styr- och reglersystemet försvagat • Som att köra bil: • Styra • Gasa • Bromsa • Växla • Blinka • Planera körningen • Anpassa farten

 35. Vid ADHD: ­30% 9 6 år 12 8 år 18 12 år

 36. Inlärningshinder vid ADHD • Extra beroende av motivation • Svårt att fungera på den optimala nivån pga svårigheter med uthållighet, arbetsminne och exekutiva funktioner • Ofta svårt med faktainlärning och inlärning av sådant som kräver mycket repetition (multiplikationstabeller, alfabetet, klockan, namn etc) • Förstår – men kan inte genomföra/slutföra

 37. ”du kan bara du vill!” Jag vill bara jag kan…

 38. Större risk för: • Avhopp från studier, byte av jobb • Många relationer, bränner relationer • Användning av nikotin, alkohol och narkotika • Tidig sexuell debut och många sexuella kontakter – fler tonårsgraviditeter • Psykisk ohälsa • Trafikolyckor • Kriminalitet

 39. (minst) 50% har svårigheterna kvar Överaktiviteten och impulsiviteten avtar ofta – men blir till inre rastlöshet och spänningssökande Problem med koncentration och uppmärksamhet finns ofta kvar- när man inte sysslar med självvald aktivitet Organisation och planering är ofta svårt (exekutiva funktioner) Många underpresterar – i förhållande till generell begåvningsnivå Större risk för komplikationer av olika slag Två ytterligheter: Företagsledaren Fängelsekunden Hur går det för personer med ADHD?

 40. Vad är viktiga faktorer för att det skall gå bra? • Strategier för att klara situationer • Anpassning av kraven • Förståelse från omgivningen • Viktigt att hamna ”rätt” • Intelligens viktig faktor för hur det går

 41. Vad är intelligens ? • ”En övergripande förmåga att handskas med omvärlden” • Att kunna resonera och lösa problem • Tänka abstrakt • Förstå komplexa idéer • Lära sig snabbt • Lära sig av sina erfarenheter

 42. Teoretisk Praktisk Social Musikalisk Kroppslig Emotionell osv Vilken av dessa är väsentlig för inlärning i skolan? Olika typer av begåvning?

 43. Visdom Kreativitet Social förmåga Förmåga att samarbeta med andra Ledarskap Vad mäter intelligenstest INTE ? Faktorersom är betydelsefulla för framgång i arbetslivet

 44. Kognitiva svårigheter vid förståndshandikapp/svag teoretisk begåvning • Generella svårigheter att hantera abstrakt och teoretiskt information • Informationsbearbetningen går långsammare

 45. Vad är teoretiskt och abstrakt? • Tex: • Siffror • Att bokstäver blir ord • Tiden • Att föreställa sig sammanhang ”i huvudet” • Tänka i flera led • Att föreställa sig hur något blir • Pengar • Alla kombinationer som: tid+pengar+plan

 46. Svårt med teoretisk inlärning – kan också vara helt normalt ! • Gränsen mellan förståndshandikapp och normal förmåga är en överenskommelse • På den ”normala” sidan av gränsen har man också svårt att förstå teoretiska saker.

 47. Normalfördelningskurva

 48. Inlärning om man har svårt för teoretiskt tänkande • Lättare att lära sig saker i verkligheten än ur böcker • Behöver längre tid för att lära sig saker • Svårt att tänka i flera led • Fungerar som en yngre person i många avseenden; koncentration, minne, intressen, socialt, förmåga att styra sig själv etc. • Att försöka dölja svårigheterna genom att kopiera förebilder är vanligt • Svårt att bedöma sociala situationer • Svårt att hantera pengar, räkningar osv

 49. Hur kan hjälpen se ut? • Stöd för minnet (bilder, listor etc) underlättar • Att arbeta praktiskt och med konkret material är lättare än att laborera i tanken • Tydlig arbetsgång • Koppling till verkligheten • Mer tid för att befästa kunskaper