Download
lifelong learning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lifelong learning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lifelong learning

Lifelong learning

126 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Lifelong learning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Lifelonglearning Tallinn, Estonia

  2. Elukestev õpe • Elukestvaks õppimiseks nimetatakse pidevat eneseharimist ja ühiskonnaga kohandumist konkurentsis püsimiseks. • Tänapäeva argielu iseloomustavad kiired muutused ühiskonnas ning tehnoloogia pidev areng, mistõttu on üha olulisem, et inimeste teadmised ja oskused käiksid nende muutustega kaasas.  • Nii muutuvad elukestev õpe ning haridus järjest olulisemaks.   • Elukestva õppimise peamisteks motivaatoriteks on suurem töö- ja endaga rahulolu, helgemad tulevikuperspektiivid, konkurentsivõime säilitamine ja kasvav sissetulek. • www.tallinn.ee

  3. Lifelonglearning • Lifelonglearningmeansconstantlearning and adaptationwiththesocietytostay in so tosaycompetition. • Nowadayspeople are in a hurry, societychangesfast and technologydevelopesquickly. • Thismeansthatpeoplesknowledges, skills and educationstaysuptodate. • Thereforelifelongelearning and educationis and willbemore and moreimportant.

  4. Thebiggestmotivatorsforlifelonglearning are: • Thebiggestmotivatorforlifelonglearningare: • peopleare moresatisfiedwiththeirjob and themselfes • betterperspectiveforthefutuure • maintainingcompetitiveness and increasingincome

  5. Learn of nottolearn… • Learningdoesnot end withtheschool, itcontinuesthroughpersonslife. • Lifelonglearningmeansschooleducationforchildren and educationafterschoolforadults. • Grown-uplearneris a learnerwhostudyspartlyorfully in a training, university, asanexternalstudent. • Usuallyitmeansthatthestudyingisnotthemainoccupationforlearners. Itmaybebeside a job, familyor ohter activity.

  6. Lifelonglearningforadults: • Informaleducation • Vocationaltraining • Degreeeducation Tartu University on anoldcoin

  7. Lifelonglearningis… • Lifelonglearningisthe "ongoing, voluntary, and self-motivated" pursuit of knowledgeforeither personal orprofessionalreasons. Therefore, itnotonlyenhancessocialinclusion, activecitizenship, and personal development, butalsoself-sustainability, ratherthancompetitiveness and employability.Wikipedia.org