Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
8 november 2007 Studie- en informatienamiddag PowerPoint Presentation
Download Presentation
8 november 2007 Studie- en informatienamiddag

8 november 2007 Studie- en informatienamiddag

265 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

8 november 2007 Studie- en informatienamiddag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 8 november 2007 Studie- en informatienamiddag

 2. SoE-projecten Brab_Ant 200 000 Kempen_Limburg W&O-Vlaanderen 160 000 160 000 350 000

 3. SoE-projectenUitgangspunten • Samenwerkingsprojecten • Innovatieve projecten • Demonstratieve kracht – duurzame resultaten • Aansluitend bij prioriteiten ENW SoE • Haalbaar – realistische begroting

 4. SoE-projecten: samenwerking • Meerwaarde van de samenwerking • Pool-projecten : drie partners uit pool • ENW-projecten : vier partners, twee polen [indien mogelijk twee geledingen] • Penvoerende instelling • Externe instelling : heldere afspraken, ook inzake financiën

 5. SoE-projecten: innovatief • Meerwaarde / vernieuwing (niet loutere introductie van ICT, pure implementatie) • Ook onderwijsondersteuning, vorming van betrokkenen • Beleidsgeoriënteerde projecten • Concrete en heldere beschrijvingen, geen slogans maar operationele specificaties

 6. SoE-projecten: innovatief • Inhoudelijk : aansluitend bij actieterreinen ENW SoE • Opleiding en opleidingsinnovatie • Interne en externe kwaliteitszorg • Navorming • Onderzoek • Infrastructuur

 7. SoE-projecten: demonstratief • Voorbeeldfunctie: meer dan innovatief en de moeite waard • Garantie tot bredere bekendmaking: gedocumenteerde output • Tijdige communicatie beleidsgerichte werkgroepen / overleg • Duurzame resultaten (software: aansluiting bij associatie) • Akkoord van onmiddellijk betrokkenen

 8. SoE-projecten: budget • Eénjarig project : 65 000 € • Tweejarig project : 100 000 € • [Externe partners : heldere financiële afspraken] • Bestuursleden pool / expertisenetwerk • Novelle (RPLL) • Personeel / werking (uitrusting max. 20%)

 9. SoE-projecten: procedure Eén SoE-comité Pool W&O-Vlaanderen : 2 leden aangeduid Voorzitter Pool Brab_Ant : 2 leden aangeduid Pool Kempen-Limburg : 2 leden aangeduid

 10. SoE-projecten: procedure Intentieverklaring : 21 januari 2008 Ontvankelijkheid Ontmoeting tussen comité en projectaanvragers Selectie en opvolging Uitschrijven en indienen: 11 april 2008 Selectie, goedkeuring en opvolging [mei 2008]

 11. SoE-projecten: intentieverklaring Titel De essentie in vijf zinnen • Wie doet mee? • Penvoerende instelling • Partnerinstellingen Beginanalyse (max. 500 woorden) * Waarom dit project ? • Beknopte projectomschrijving (max. 500 woorden) • Algemene en concrete doelstellingen • Aanpak • Relatie met beleidskader • Eventuele soortgelijke projecten Disseminatie en langetermijnbruikbaarheid

 12. SoE-projecten: aanvraag Titel en partners • Project • Situering (probleemstelling, aanleiding, ..) (max. 300 woorden) • Operationele doelstellingen (max. 5) • Bijdrage tot realiseren beleidskader (max. 180 woorden) • Actieplan • Tijdspad • Taakverdeling

 13. SoE-projecten: aanvraag Toetsbare resultaten en/of producten (max. 5 punten) Acties voor verspreiden van (tussentijdse) resultaten Voorstel kwantitatieve en kwalitatieve evaluatiecriteria (max. 5) Langetermijnbruikbaarheid (welke garanties / ICT) Gedetailleerde begroting met verdeling over partners Handtekeningen

 14. SoE-projecten: opvolging Minimaal 1 gesprek : bestuur pool / coördinatievergadering 2-jarige projecten: tussentijds verslag : 20/11/09 Einde project: synthesenota Drie maanden later (ten laatste) : eindrapport + financiële verantwoording

 15. We kijken uit naar uw voorstellen!