Download
pro scientia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pro Scientia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pro Scientia

Pro Scientia

145 Views Download Presentation
Download Presentation

Pro Scientia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pro Scientia prieskum stavu evidencie a spracovania publikačnej činnosti (EPC)a kvalifikačných prác na vysokých školách a univerzitách na Slovensku Ing. Eva Strapcová Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 2. Zúčastnené pracoviská na prieskume • Oslovené všetky AK – 40(20.6.2007) • Zúčastnené pracoviská – 17 – 42,5%

 3. 1. Kto eviduje a spracováva EPC pracovníkov školy? Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 4. 2. Spracovávate EPC na PC?  Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 5. 3. Majú autori k dispozícii formuláre (tlačené, elektronické)? Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 6. 4. V akej forme doručujú autori materiály? Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 7. 5. Upravuje spracovateľ kategóriu EPC určenú autorom? Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 8. 6. Aký softvérový systém používate na spracovanie EPC? Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 9. 7. Aký formát používate na spracovanie EPC? Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 10. 8. Aké pravidlá zápisu používate na pracovanie EPC? Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 11. 9. Počet záznamov v báze dát EPC? Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 12. 10. Spracovávate v ramci EPC aj ohlasy? Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 13. 11. Počet ohlasov v báze dát? Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 14. 12. Ohlasy sú súčasťou bibliografického záznamu EPC? Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 15. 13. Máte problém s veľkým počtom ohlasov pripojených k jednému bib. záznamu Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 16. 14. Máte databázu EPC dostupnu na internete? Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 17. 15. Pri spracovaní EPC používate kódovník pracovísk spravovaný SNK? Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 18. 16. Pri spracovaní kvalifikačných prác používate pre označenie pracoviska/katedry autoritu (s hierarchickou štrukturou)? Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 19. 17. Nachadzajú sa všetky pracoviská vašej školy v aktualnom kódovníku pracovísk? Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 20. 18. Budujete databázu autorít? Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 21. 19. Ak budujete databázu autorít vytvárate medzi autoritami vzájomné väzby? Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 22. 20. Aký máte názor na doplnenie formátu UNIMARC/MARC21 o nové pole/podpole pre zápis informácií o rozsahu autorských hárkov (AH) pre celý dokument a zápis podielu autorov na dokumente počtom AH? Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 23. 21. Aký máte názor na zaradenie tých dokumentov vo výstupoch EPC, v ktorých sa pôvodca podieľal inou ako hlavnou autorskou zodpovednosťou napr. školiteľ, lektor, oponent a pod. zaradených v kategórii FAI? Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 24. Zhrnutie výsledkov prieskumu • rôznorodosť KIS na spracovanie EPC v AK • UNIMARC – väčšinový formát spracovania EPC (71,4%) • AACR2 – väčšinové pravidlá pri spracovaní EPC (93,7%) • ohlasy spracováva 64,7% zúčastnených AK • ohlasy sú väčšinou súčasť bib. záznamov (66,6%) • databázy EPC sú prístupné na internete (87,5%) • nejednotné označovanie pracoviska – rôznorodosť v MARC poliach • neaktuálnosť kódovníka pracovísk • databázu autorít buduje 68,8% AK • prieskum potvrdil nutnosť aktualizácie metodík pre spracovanie EPC v oboch formátoch UNIMARC a MARC21 Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007

 25. Ďakujem za pozornosť eva@sldk.tuzvo.sk Výročná konferencia - Pro Scientia 4.12.2007