1 / 11

Pro Scientia

Pro Scientia. Správa o činnosti združenia od poslednej výročnej konferencie konanej 4. 12. 2007 v SlPK pri SPU v Nitre. Eva Strapcov á. Kolektívni členovia združenia. UK Žilinskej univerzity v Žiline CVTI SR, Bratislava UK Trnavskej univerzity v Trnave SlLK, Bratislava

eros
Télécharger la présentation

Pro Scientia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Pro Scientia Správa o činnosti združenia od poslednej výročnej konferencie konanej 4. 12. 2007 v SlPK pri SPU v Nitre Eva Strapcová Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008

 2. Kolektívni členovia združenia • UK Žilinskej univerzity v Žiline • CVTI SR, Bratislava • UK Trnavskej univerzity v Trnave • SlLK, Bratislava • AK AOS gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši • UK Prešovskej univerzity v Prešove • SlPK pri SPU v Nitre • Ústredná knižnica VŠVU, Bratislava • UK TU A. Dubčeka v Trenčíne • UK Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre • UK Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici • Slovenská národná knižnica, Martin • SLDK pri TU vo Zvolene • UK Technickej univerzity v Košiciach • Vysoká škola manažmentua City University v Trenčíne • SEK EU v Bratislave • Ústav VI a knižnica UVL v Košiciach Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008

 3. Metodická komisia Zloženie schválené na VK: • M. Cíbiková (Trnavská univerzita), • J. Ilavská (Univerzita Komenského), • K. Karulová (Žilinská univerzita), • J. Kekeňáková (Národné centrum zdravotníckych informácií), • A. Kucianová (SNK), • M. Kusá (VŠVU), • M. Rybarčáková (UK Prešovskej univerzity), • E. Strapcová (SLDK pri TU vo Zvolene), • E.Trajtel (UK Univerzity Konštantína Filozofa), • I. Zmeková (Katolícka univerzita Ružomberok). Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008

 4. Metodická komisia • Získavanie kontaktov (e-mail, ICQ, Skype) • Konzultácie • Zvolanie zasadnutia komisie dňa 6.3. 2008 v SNK Martin • Zápisnica – september 2008 • Bližšie informácie zo zasadnutia podá Dr. Kucianová Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008

 5. Nový web združenia http://www.proscientia.szm.sk/ Nový web združenia http://www.proscientia.szm.sk/ Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008

 6. Nový web združenia http://www.proscientia.szm.sk/ Nový web združenia http://www.proscientia.szm.sk/ Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008

 7. Pracovné stretnutia a semináre CREPČ • Prvé stretnutie 29.10. 2007 - zástupcovia AK (členovia) upozorňovali riešiteľov projektu, hlavne MŠ SR na množstvo nedoriešených zásadných podmienok spoločnej DB. Prvé exportné dávky XML. • Druhé stretnutie 2.4. 2008 – kategorizácia umeleckej činnosti, kódovníky pracovísk a pod. • Stretnutie zástupcov umeleckých VVŠ s knihovníkmi, mailové konzultácie.... • Tretie stretnutie 8.-9 .7.2008 – seminár UKF v Nitre - niektoré problémy spracovania EPC objasnené, stále rezonuje absencia metodickej podpory a nevyhnutnosť školení. http://konferencie.ukf.sk/crepc2008/index.php?id=program&lng=sk Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008

 8. CREPČ • AK stále nemajú jasno v pravidlách pre spracovanie EPC – množia sa aj otázky smerujúce nám. • Stále ešte nie všetci spracovateľov ovládajú platnú Smernicu č.8/2007-R. • Stále absentuje smernica pre spracovanie umeleckej činnosti. • Nie sú uverejnené žiadne prezentácie a závery zo seminára CREPČ. ? • Snaha riešiteľov projektu CREPČ riešiť problémy konštruktívne v spolupráci s knihovníkmi aj napriek direktívnemu prístupu MŠ SR. Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008

 9. CREPČ – čo nás páli? • Autority – percentuálne podiely ???? • Kódovník pracovísk ???? • Ohlasy ???? Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008

 10. Ako ďalej Pro Scientia? (ITlib 1/2008) Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008

 11. Ďakujem za pozornosť eva@sldk.tuzvo.sk Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008

More Related