1 / 72

Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Lato. Materiał opracowany i zaprezentowany na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu w dniu 30 października 2006 roku. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

declan
Télécharger la présentation

Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Lato Materiał opracowany i zaprezentowany na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu w dniu 30 października 2006 roku

 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach W WYNIKU TRANSFORMACJI USTROJOWEJ NA PRZEŁOMIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH NAJBARDZIEJ DYNAMICZNE I DOTKLIWE ZMIANY DOKONAŁY SIĘ W SFERZE ZATRUDNIENIA I RYNKU PRACY • W BARDZO KRÓTKIM CZASIE RYNEK PRACY, KTÓRY W OKRESIE PRL CHARAKTERYZOWAŁ SIĘ W SKALI KRAJU STAŁĄ NADWYŻKĄ POPYTU NA PRACĘ NAD PODAŻĄ ZASOBÓW LUDZKICH, PRZEKSZTAŁCIŁ SIĘ W RYNEK POWAŻNEGO NIEDOBORU POPYTU • POJAWIŁO SIĘ MASOWE BEZROBOCIE, KTÓRE DOTKNĘŁO RÓŻNE KATEGORIE LUDNOŚCI W MIASTACH I NA WSI

 3. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach GŁÓWNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA POWSTANIE BEZROBOCIA • Procesy zmian własnościowych w gospodarce • Przeobrażenia w przedsiębiorstwach • Recesja gospodarcza, w wyniku której nastąpił spadek popytu na siłę roboczą z uwagi na likwidację wielu zakładów produkcyjnych i  usługowych, bądź znaczne ograniczenie ich produkcji • Załamanie rynków zbytu w krajach Europy Wschodniej

 4. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH 1990-1998 W latach 1990-1993 wzrost o 67.444 osoby, tj. 170,8 % W latach 1994-1998 spadek o 38.091osób, tj. 35,6 %

 5. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH 1990 - 1998 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

 6. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH 1990 - 1998 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW cd.

 7. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON w latach 1999-2005 woj. świętokrzyskie w latach 1992-1998 woj. kieleckie Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach

 8. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 1999 - 2006 Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach

 9. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY W LATACH 1999 – 2005 i 9 MIESIĘCY 2006 ROKU w latach 1999 – 2005 605 zakładów zwolniło 27 350 osób na przestrzeni 7 lat średnio jeden zakład zwolnił 45 pracowników

 10. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach WYKAZ ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI W LATACH 2002-2006 Żródło: Sąd Rejonowy – Wydział Gospodarczy w Kielcach

 11. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WG SEKCJI PKD W 2005 ROKU 104.416 podmiotów Źródło: Roczne Tablice Wynikowe, Urząd Statystyczny w Kielcach, Styczeń 2006 r.

 12. Ludność (w tys.) województwa świętokrzyskiego według stanu na 31.12.2004 r. Terytorium: 13 powiatów ziemskich i 1 powiat grodzki (Kielce); 102 gminy

 13. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W WIEKU Województwo Żródło: Urząd Statystyczny w Kielcach

 14. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PRACUJĄCY WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH W 2005 ROKU Żródło: Urząd Statystyczny w Kielcach

 15. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PRACUJĄCY WEDŁUG PKD W 2005 ROKU Źródło: Roczne Tablice Wynikowe, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Wrzesień 2006 r.

 16. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1998 - 2006 W latach 1999 – 2002wzrost o 46 442 osoby tj. 54,8% W latach 2003 – IX 2006spadek o 30 023 osobytj. 22,9%

 17. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach CZYNNIKI MAJĄCE NIEKORZYSTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ NA RYNKU PRACY • Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w latach 1999 - 2000 oraz stagnacja gospodarcza w latach 2001 - 2002 • Restrukturyzacja gospodarki uwzględniająca racjonalizację zatrudnienia w przedsiębiorstwach • Redukcja zatrudnienia w związku z likwidacją i upadłością zakładów oraz „wygaszaniem” pakietów socjalnych gwarantujących zatrudnienie pracowników • Wprowadzone reformy w służbie zdrowia, oświacie i administracji powodujące restrukturyzację zatrudnienia • Wzrost zasobów siły roboczej w wyniku wchodzenia na rynek pracy kolejnych roczników wyżu demograficznego • Wysoki poziom rejestracji osób pragnących poprzez status bezrobotnego uzyskać uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, świadczeń z pomocy społecznej oraz ubiegających się o prawo do zasiłku rodzinnego

 18. LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA NA KONIEC WRZEŚNIA 2006 ROKU WG WOJEWÓDZTW Kraj 15,2 Stopa bezrobocia to: wyrażony w procentach udział liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo

 19. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach CHARAKTERYSTYCZNE CECHY BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE W CZERWCU 2006 ROKU ZNACZNY UDZIAŁ WŚRÓD BEZROBOTNYCH LUDZI MŁODYCH W WIEKU 18 – 24 LATA województwo 22,3%- kraj 21,5% BEZROBOTNI BEZ ZAWODU województwo 24,3%- kraj 16,3% WYSOKI UDZIAŁ OSÓB POWRACAJĄCYCH PO RAZ KOLEJNY DO REJESTRÓW województwo 78,4%- kraj 76,2% (2005 rok) WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA NA TERENACH WIEJSKICH województwo 54,8%- kraj 42,2% WYSOKI UDZIAŁ OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH województwo 53,9%- kraj 69,0% ZNACZNY POZIOM BEZROBOCIA WŚRÓD KOBIET województwo 52,4%- kraj 55,4% ZRÓŻNICOWANIE BEZROBOCIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA wykształcenie zasadnicze zawodowe, bądź gimnazjalne województwo 58,3%- kraj 64,1%

 20. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA  BEZROBOTNYCH  NA  30.09.2006  ROKU

 21. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach POZIOM BEZROBOCIA NA KONIEC WRZEŚNIA 2006 ROKU

 22. LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIANA KONIEC WRZEŚNIA 2006 ROKU WEDŁUG POWIATÓW PUP Kielce - 30 669 osób, tj. 30,3% Województwo 18,0 %

 23. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ZHARMONIZOWANA STOPA BEZROBOCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ STAN NA KONIEC SIERPNIA 2006

 24. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W LATACH 1999 - 2006 Zmniejszenie środków Funduszu Pracy na aktywne formy

 25. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach OFERTY PRACY WEDŁUG SEKTORÓW W WOJEWÓDZTWIE I KRAJU W OKRESIE 8 MIESIĘCY 2006 ROKU

 26. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 ROKU

 27. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA OFERT PRACY ZGŁOSZONYCH DO POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W 2005 ROKU I W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 ROKU

 28. DLACZEGO SĄ BEZROBOTNI?CO OBECNIE DECYDUJE O TYM, ŻE LUDZIE NIE MAJĄ PRACY, SĄ BEZROBOTNI?

 29. BARIERY UTRUDNIAJĄCE ZNALEZIENIE PRACY • MAŁA LICZBA OFERT PRACY • WYSOKIE WYMAGANIA PRACODAWCÓW • DUŻA KONKURENCJA NA RYNKU PRACY • BRAK DOSTĘPNYCH INFORMACJI O FIRMACH • BRAK CIEKAWYCH OFERT PRACY • NIEDOSTATECZNE KWALIFIKACJE • MAŁA AKTYWNOŚĆ WŁASNA • MŁODY WIEK • BRAK WIEDZY GDZIE I JAK SZUKAĆ PRACY • NIEŚMIAŁOŚĆ • LĘK PRZED PRZYSZŁOŚCIĄ • STRES – TREMA PRZED ROZMOWĄ Z PRACODAWCĄ • WSTYD PRZED ZNAJOMYMI, ŻE NIE MAMY PRACY • STRACH PRZED NEGATYWNĄ OCENĄ ZNAJOMYCH Pierwsze pięć to bariery zewnętrzne, pozostałe – wewnętrzne.

 30. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Poglądy zatrudnionych osób wyrażone w badaniach przeprowadzonych dla Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Źródło: Raport – Pracujący Polacy 2006

 31. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach OPINIE PRACOWNIKÓW I OSÓB PRACUJĄCYCHNIELEGALNIE NT. PODEJMOWANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ Źródło: Wyniki badania modułowego BAEL „Praca nierejestrowana” przeprowadzonego w 2004 roku

 32. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PRACODAWCY W BADANIACH LEWIATANA OPINIE PRACUJĄCYCH NT. PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY Źródło: Raport – Pracujący Polacy 2006

 33. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU SEKTORA MSP MAJĄCYCH WPŁYW NA OGRANICZENIE BEZROBOCIA

 34. TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU SEKTORA MSP MAJĄCYCH WPŁYWNA OGRANICZENIE BEZROBOCIA CD. Źródło: „Rola sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w tworzeniu miejsc pracy”,Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, 2005 r.

 35. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Realizacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu przez Powiatowe Urzędy Pracy

 36. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Zgodnie z art. 109 ust. 8 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty są ustalane przez zarząd województwa, według kryteriów określonych przez sejmik województwa uwzględniających w szczególności: 1) skalę napływów do bezrobocia i odpływów z bezrobocia; 2) udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych; 3) stopę bezrobocia; 4) wskaźnik efektywności realizowanych usług lub instrumentów rynku pracy. • Przyjmowane przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Kryteria podziału środków Funduszu Pracy uwzględniają 6 kryteriów: • stopę bezrobocia, • udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych • liczbę bezrobotnych do 25 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych • wskaźnik płynności rynku pracy (odpływ i napływ z bezrobocia) • udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych • wskaźnik efektywności instrumentów rynku pracy.

 37. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ • Dodatkowe środki przekazane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa na konto Funduszu Pracy. Środki Funduszu Pracy w 2006 w stosunku do 2002 są wyższe o 68.140.300 zł tj. 283,2%

 38. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach REALIZACJA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W LATACH 1999 – 2005 I W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 ROKU PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY • lata liczba zaktywizowanych osób • 1999 30 039 • 2000 17 536 • 2001 9 606 • 2002 12 011 • 2003 22 668 • 2004 17 789 * • 2005 24 407 • 9 m-cy 2005 r. 18 648 • 9 m-cy 2006 r. 19 308 * zmiana ustawy (20.04.2004 r.) i zmniejszone środki z Funduszu Pracy

 39. REALIZACJA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W 2005 ROKU ORAZ W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 r.

 40. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Efektywność poszczególnych form aktywizacji zawodowej w 2005 r. w województwie świętokrzyskim województwo – 43,8% kraj – 47,4% Źródło: Opracowanie Departamentu Funduszy MPiPS, Warszawa czerwiec 2006 r.

 41. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Efektywność zatrudnieniowa aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2005 roku w powiatach Źródło: Opracowanie Departamentu Funduszy MPiPS, Warszawa czerwiec 2006 r.

 42. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Efektywność zatrudnieniowa szkoleń w 2005 roku

 43. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PROGRAMY RYNKU PRACY UKIERUNKOWANE NA PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICHREALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

 44. REGIONALNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIAI ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA Program w całości finansowany był ze środków budżetu państwa.

 45. PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH KOMPONENT B-1 PRZEKWALIFIKOWANIA/REORIENTACJA Wykorzystane środki - 22.154.328,87 zł (51 % - budżet państwa, 49 % - pożyczka z Banku Światowego)

 46. PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH KOMPONENT B-1 PRZEKWALIFIKOWANIA/REORIENTACJA LICZBA UCZESTNIKÓW PROGRAMU W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH Źródło: Opracowanie Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz IMC Consulting Polska, 2005 r.

 47. PROGRAM PHARE 2001 i 2002 SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNO – GOSPODARCZA – ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

 48. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNYROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z powiatowymi urzędami pracy I. Realizacja Działania 1.2 „Perspektywy dla młodzieży” w roku 2004 i 2005 20042005 • poradnictwo zawodowe - 1 890 - 3 781 • pośrednictwo pracy - 2 170 - 3 741 • szkolenia - 100 - 1 281 • subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem - 312 - 333 • staże - 2 301 - 4 305 • przygotowanie zawodowe - 397 • dotacje na podjęcie działalności - 132 Ogółem - 3 433 - 7 057 Środki finansowe: 8.160.397 zł 18.816.900 zł(72,57 % środków pochodzi z EFS, 27,43 % - wkład budżetu państwa) Ogółem z form wsparcia skorzystało 10 490 osób (Jedna osoba mogła korzystać z kilku form wsparcia) W roku 2006 w ramach kwoty 20.316.000 zł z usług skorzysta 5 977 osób.

 49. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNYROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH II. Realizacja Działania 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” w roku 2004 i 2005 20042005 • poradnictwo zawodowe - 1 951 - 2 320 • pośrednictwo pracy - 2 013 - 2 029 • szkolenia - 1 539 - 1 091 • subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem - 1 633 - 1 424 • przygotowanie zawodowe - 391 • dotacje na podjęcie działalności - 348 Ogółem - 3 885 - 3 830 Środki finansowe: 6.273.603 zł 12.385.702 zł (73,74 % środków pochodzi z EFS, 26,26 % - wkład budżetu państwa) Ogółem z form wsparcia skorzystały 7 715 osób (Jedna osoba mogła korzystać z kilku form wsparcia) W roku 2006 w ramach kwoty 12.405.721 zł z form wsparcia skorzysta 3 328 osób.

 50. REZULTATY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁAŃ 1.2 i 1.3 SPO RZLW POWIATACH w 2005 r. najwyższa efektywność zatrudnieniowa najniższa efektywność zatrudnieniowa

More Related