Download
sytuacja na rynku pracy w woj wi tokrzyskim n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim

Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim

160 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Lato Materiał opracowany i zaprezentowany na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu w dniu 30 października 2006 roku

 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach W WYNIKU TRANSFORMACJI USTROJOWEJ NA PRZEŁOMIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH NAJBARDZIEJ DYNAMICZNE I DOTKLIWE ZMIANY DOKONAŁY SIĘ W SFERZE ZATRUDNIENIA I RYNKU PRACY • W BARDZO KRÓTKIM CZASIE RYNEK PRACY, KTÓRY W OKRESIE PRL CHARAKTERYZOWAŁ SIĘ W SKALI KRAJU STAŁĄ NADWYŻKĄ POPYTU NA PRACĘ NAD PODAŻĄ ZASOBÓW LUDZKICH, PRZEKSZTAŁCIŁ SIĘ W RYNEK POWAŻNEGO NIEDOBORU POPYTU • POJAWIŁO SIĘ MASOWE BEZROBOCIE, KTÓRE DOTKNĘŁO RÓŻNE KATEGORIE LUDNOŚCI W MIASTACH I NA WSI

 3. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach GŁÓWNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA POWSTANIE BEZROBOCIA • Procesy zmian własnościowych w gospodarce • Przeobrażenia w przedsiębiorstwach • Recesja gospodarcza, w wyniku której nastąpił spadek popytu na siłę roboczą z uwagi na likwidację wielu zakładów produkcyjnych i  usługowych, bądź znaczne ograniczenie ich produkcji • Załamanie rynków zbytu w krajach Europy Wschodniej

 4. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH 1990-1998 W latach 1990-1993 wzrost o 67.444 osoby, tj. 170,8 % W latach 1994-1998 spadek o 38.091osób, tj. 35,6 %

 5. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH 1990 - 1998 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

 6. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH 1990 - 1998 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW cd.

 7. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON w latach 1999-2005 woj. świętokrzyskie w latach 1992-1998 woj. kieleckie Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach

 8. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 1999 - 2006 Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach

 9. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY W LATACH 1999 – 2005 i 9 MIESIĘCY 2006 ROKU w latach 1999 – 2005 605 zakładów zwolniło 27 350 osób na przestrzeni 7 lat średnio jeden zakład zwolnił 45 pracowników

 10. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach WYKAZ ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI W LATACH 2002-2006 Żródło: Sąd Rejonowy – Wydział Gospodarczy w Kielcach

 11. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WG SEKCJI PKD W 2005 ROKU 104.416 podmiotów Źródło: Roczne Tablice Wynikowe, Urząd Statystyczny w Kielcach, Styczeń 2006 r.

 12. Ludność (w tys.) województwa świętokrzyskiego według stanu na 31.12.2004 r. Terytorium: 13 powiatów ziemskich i 1 powiat grodzki (Kielce); 102 gminy

 13. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W WIEKU Województwo Żródło: Urząd Statystyczny w Kielcach

 14. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PRACUJĄCY WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH W 2005 ROKU Żródło: Urząd Statystyczny w Kielcach

 15. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PRACUJĄCY WEDŁUG PKD W 2005 ROKU Źródło: Roczne Tablice Wynikowe, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Wrzesień 2006 r.

 16. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1998 - 2006 W latach 1999 – 2002wzrost o 46 442 osoby tj. 54,8% W latach 2003 – IX 2006spadek o 30 023 osobytj. 22,9%

 17. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach CZYNNIKI MAJĄCE NIEKORZYSTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ NA RYNKU PRACY • Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w latach 1999 - 2000 oraz stagnacja gospodarcza w latach 2001 - 2002 • Restrukturyzacja gospodarki uwzględniająca racjonalizację zatrudnienia w przedsiębiorstwach • Redukcja zatrudnienia w związku z likwidacją i upadłością zakładów oraz „wygaszaniem” pakietów socjalnych gwarantujących zatrudnienie pracowników • Wprowadzone reformy w służbie zdrowia, oświacie i administracji powodujące restrukturyzację zatrudnienia • Wzrost zasobów siły roboczej w wyniku wchodzenia na rynek pracy kolejnych roczników wyżu demograficznego • Wysoki poziom rejestracji osób pragnących poprzez status bezrobotnego uzyskać uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, świadczeń z pomocy społecznej oraz ubiegających się o prawo do zasiłku rodzinnego

 18. LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA NA KONIEC WRZEŚNIA 2006 ROKU WG WOJEWÓDZTW Kraj 15,2 Stopa bezrobocia to: wyrażony w procentach udział liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo

 19. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach CHARAKTERYSTYCZNE CECHY BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE W CZERWCU 2006 ROKU ZNACZNY UDZIAŁ WŚRÓD BEZROBOTNYCH LUDZI MŁODYCH W WIEKU 18 – 24 LATA województwo 22,3%- kraj 21,5% BEZROBOTNI BEZ ZAWODU województwo 24,3%- kraj 16,3% WYSOKI UDZIAŁ OSÓB POWRACAJĄCYCH PO RAZ KOLEJNY DO REJESTRÓW województwo 78,4%- kraj 76,2% (2005 rok) WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA NA TERENACH WIEJSKICH województwo 54,8%- kraj 42,2% WYSOKI UDZIAŁ OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH województwo 53,9%- kraj 69,0% ZNACZNY POZIOM BEZROBOCIA WŚRÓD KOBIET województwo 52,4%- kraj 55,4% ZRÓŻNICOWANIE BEZROBOCIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA wykształcenie zasadnicze zawodowe, bądź gimnazjalne województwo 58,3%- kraj 64,1%

 20. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA  BEZROBOTNYCH  NA  30.09.2006  ROKU

 21. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach POZIOM BEZROBOCIA NA KONIEC WRZEŚNIA 2006 ROKU

 22. LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIANA KONIEC WRZEŚNIA 2006 ROKU WEDŁUG POWIATÓW PUP Kielce - 30 669 osób, tj. 30,3% Województwo 18,0 %

 23. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ZHARMONIZOWANA STOPA BEZROBOCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ STAN NA KONIEC SIERPNIA 2006

 24. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W LATACH 1999 - 2006 Zmniejszenie środków Funduszu Pracy na aktywne formy

 25. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach OFERTY PRACY WEDŁUG SEKTORÓW W WOJEWÓDZTWIE I KRAJU W OKRESIE 8 MIESIĘCY 2006 ROKU

 26. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 ROKU

 27. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA OFERT PRACY ZGŁOSZONYCH DO POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W 2005 ROKU I W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 ROKU

 28. DLACZEGO SĄ BEZROBOTNI?CO OBECNIE DECYDUJE O TYM, ŻE LUDZIE NIE MAJĄ PRACY, SĄ BEZROBOTNI?

 29. BARIERY UTRUDNIAJĄCE ZNALEZIENIE PRACY • MAŁA LICZBA OFERT PRACY • WYSOKIE WYMAGANIA PRACODAWCÓW • DUŻA KONKURENCJA NA RYNKU PRACY • BRAK DOSTĘPNYCH INFORMACJI O FIRMACH • BRAK CIEKAWYCH OFERT PRACY • NIEDOSTATECZNE KWALIFIKACJE • MAŁA AKTYWNOŚĆ WŁASNA • MŁODY WIEK • BRAK WIEDZY GDZIE I JAK SZUKAĆ PRACY • NIEŚMIAŁOŚĆ • LĘK PRZED PRZYSZŁOŚCIĄ • STRES – TREMA PRZED ROZMOWĄ Z PRACODAWCĄ • WSTYD PRZED ZNAJOMYMI, ŻE NIE MAMY PRACY • STRACH PRZED NEGATYWNĄ OCENĄ ZNAJOMYCH Pierwsze pięć to bariery zewnętrzne, pozostałe – wewnętrzne.

 30. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Poglądy zatrudnionych osób wyrażone w badaniach przeprowadzonych dla Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Źródło: Raport – Pracujący Polacy 2006

 31. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach OPINIE PRACOWNIKÓW I OSÓB PRACUJĄCYCHNIELEGALNIE NT. PODEJMOWANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ Źródło: Wyniki badania modułowego BAEL „Praca nierejestrowana” przeprowadzonego w 2004 roku

 32. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PRACODAWCY W BADANIACH LEWIATANA OPINIE PRACUJĄCYCH NT. PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY Źródło: Raport – Pracujący Polacy 2006

 33. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU SEKTORA MSP MAJĄCYCH WPŁYW NA OGRANICZENIE BEZROBOCIA

 34. TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU SEKTORA MSP MAJĄCYCH WPŁYWNA OGRANICZENIE BEZROBOCIA CD. Źródło: „Rola sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w tworzeniu miejsc pracy”,Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, 2005 r.

 35. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Realizacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu przez Powiatowe Urzędy Pracy

 36. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Zgodnie z art. 109 ust. 8 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty są ustalane przez zarząd województwa, według kryteriów określonych przez sejmik województwa uwzględniających w szczególności: 1) skalę napływów do bezrobocia i odpływów z bezrobocia; 2) udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych; 3) stopę bezrobocia; 4) wskaźnik efektywności realizowanych usług lub instrumentów rynku pracy. • Przyjmowane przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Kryteria podziału środków Funduszu Pracy uwzględniają 6 kryteriów: • stopę bezrobocia, • udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych • liczbę bezrobotnych do 25 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych • wskaźnik płynności rynku pracy (odpływ i napływ z bezrobocia) • udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych • wskaźnik efektywności instrumentów rynku pracy.

 37. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ • Dodatkowe środki przekazane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa na konto Funduszu Pracy. Środki Funduszu Pracy w 2006 w stosunku do 2002 są wyższe o 68.140.300 zł tj. 283,2%

 38. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach REALIZACJA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W LATACH 1999 – 2005 I W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 ROKU PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY • lata liczba zaktywizowanych osób • 1999 30 039 • 2000 17 536 • 2001 9 606 • 2002 12 011 • 2003 22 668 • 2004 17 789 * • 2005 24 407 • 9 m-cy 2005 r. 18 648 • 9 m-cy 2006 r. 19 308 * zmiana ustawy (20.04.2004 r.) i zmniejszone środki z Funduszu Pracy

 39. REALIZACJA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W 2005 ROKU ORAZ W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 r.

 40. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Efektywność poszczególnych form aktywizacji zawodowej w 2005 r. w województwie świętokrzyskim województwo – 43,8% kraj – 47,4% Źródło: Opracowanie Departamentu Funduszy MPiPS, Warszawa czerwiec 2006 r.

 41. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Efektywność zatrudnieniowa aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2005 roku w powiatach Źródło: Opracowanie Departamentu Funduszy MPiPS, Warszawa czerwiec 2006 r.

 42. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Efektywność zatrudnieniowa szkoleń w 2005 roku

 43. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PROGRAMY RYNKU PRACY UKIERUNKOWANE NA PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICHREALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

 44. REGIONALNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIAI ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA Program w całości finansowany był ze środków budżetu państwa.

 45. PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH KOMPONENT B-1 PRZEKWALIFIKOWANIA/REORIENTACJA Wykorzystane środki - 22.154.328,87 zł (51 % - budżet państwa, 49 % - pożyczka z Banku Światowego)

 46. PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH KOMPONENT B-1 PRZEKWALIFIKOWANIA/REORIENTACJA LICZBA UCZESTNIKÓW PROGRAMU W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH Źródło: Opracowanie Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz IMC Consulting Polska, 2005 r.

 47. PROGRAM PHARE 2001 i 2002 SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNO – GOSPODARCZA – ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

 48. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNYROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z powiatowymi urzędami pracy I. Realizacja Działania 1.2 „Perspektywy dla młodzieży” w roku 2004 i 2005 20042005 • poradnictwo zawodowe - 1 890 - 3 781 • pośrednictwo pracy - 2 170 - 3 741 • szkolenia - 100 - 1 281 • subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem - 312 - 333 • staże - 2 301 - 4 305 • przygotowanie zawodowe - 397 • dotacje na podjęcie działalności - 132 Ogółem - 3 433 - 7 057 Środki finansowe: 8.160.397 zł 18.816.900 zł(72,57 % środków pochodzi z EFS, 27,43 % - wkład budżetu państwa) Ogółem z form wsparcia skorzystało 10 490 osób (Jedna osoba mogła korzystać z kilku form wsparcia) W roku 2006 w ramach kwoty 20.316.000 zł z usług skorzysta 5 977 osób.

 49. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNYROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH II. Realizacja Działania 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” w roku 2004 i 2005 20042005 • poradnictwo zawodowe - 1 951 - 2 320 • pośrednictwo pracy - 2 013 - 2 029 • szkolenia - 1 539 - 1 091 • subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem - 1 633 - 1 424 • przygotowanie zawodowe - 391 • dotacje na podjęcie działalności - 348 Ogółem - 3 885 - 3 830 Środki finansowe: 6.273.603 zł 12.385.702 zł (73,74 % środków pochodzi z EFS, 26,26 % - wkład budżetu państwa) Ogółem z form wsparcia skorzystały 7 715 osób (Jedna osoba mogła korzystać z kilku form wsparcia) W roku 2006 w ramach kwoty 12.405.721 zł z form wsparcia skorzysta 3 328 osób.

 50. REZULTATY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁAŃ 1.2 i 1.3 SPO RZLW POWIATACH w 2005 r. najwyższa efektywność zatrudnieniowa najniższa efektywność zatrudnieniowa