1 / 13

Sekunda Roztoky Hmotnostní zlomek hmotnostní procento Shrnutí základů a řešené příklady

Sekunda Roztoky Hmotnostní zlomek hmotnostní procento Shrnutí základů a řešené příklady. Roztok. homogenní směs 2 a více látek. Slovo roztok někdy nahrazujeme symbolem . My se zabýváme roztoky kapalnými , které jsou složeny ze 2 látek – rozpuštěné látky a rozpouštědla.

derron
Télécharger la présentation

Sekunda Roztoky Hmotnostní zlomek hmotnostní procento Shrnutí základů a řešené příklady

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SekundaRoztokyHmotnostní zlomek hmotnostní procento Shrnutí základů a řešené příklady

 2. Roztok • homogenní směs 2 a více látek. • Slovo roztok někdy nahrazujeme symbolem . • My se zabýváme roztoky kapalnými, které jsou složeny ze 2 látek – rozpuštěné látky a rozpouštědla.

 3. Hmotnostním zlomkem i hmotnostním procentemvyjadřujeme složení roztoků. Rozpouštěná látka Roztok Rozpouštědlo

 4. Používané veličiny • hmotnost rozpuštěné látkyznačímems • hmotnost roztokuznačíme mʘ • hmotnost rozpouštědla značíme mrnebo mH2O

 5. Hmotnost roztoku je součtem hmotnosti rozpuštěné látkyahmotnosti rozpouštědla To vyjádříme takto: m = ms + mH2O (1)

 6. Hmotnostní zlomek Vzorec pro výpočet hmotnostního zlomku: w = ms/mʘ (2) Hmotnostní zlomek nemá jednotku, říkáme, že to bezrozměrná veličina. Minimální hodnota hmotnostního zlomku je 0 to potom znamená, že v rozpouštědle není žádná rozpuštěná látka a maximální hodnota hmotnostního zlomku je 1 a to znamená, se jedná o čistou látku bez rozpouštědla.

 7. Každý vzorec tohoto typu můžeme přepsat do pomocného tvaru : • ms • w . mʘ • Zakryjeme-li požadovanou veličinu, vzorec nám ukáže, • jak ji vypočítat. • Tedy:ms= w . mʘamʘ= ms/w • (2a)(2b)

 8. Příklad 1:Roztok připravíme smícháním 5g soli a 90g vody. Jaký je hmotnostní zlomek soli v roztoku ?Důležité je z textu vytvořit správný zápis příkladu, to znamená pozorně číst zadání a z něj vybrat a určit z textu veličiny a jejich jednotky.Pro náš příklad tedy:ms = 5g, mH2O = 90 g,w = ?Řešení:protože do vzorce (2) nemáme zadáno mʘ, použijeme pro výpočet nejprve vzorec (1):mʘ=ms + mH2O = 5 + 90 = 95 gw = ms/mʘ=5/95 = 0,053Odpověď: Hmotnostní zlomek soli ve vzniklém roztoku je 0,05.

 9. Hmotnostní procentoHmotnostní procento je stonásobkem hmotnostního zlomku a vyjadřuje, kolik setin z hmotnosti celého roztoku tvoří hmotnost rozpuštěné látky.hms% = w . 100% (3)potomw = hms%/100% (4)

 10. Pokud počítáme s %, můžeme také použít úměru /trojčlenku.100% je vždy hmotnost celého roztoku.Příklad:Roztok připravíme smícháním 5g soli a 90g vody. Kolik hmotnostních procent roztoku tvoří sůl ?Řešení:a)vzorcem:nejprve vypočítáme w a jen násobíme 100%.hm% = w . 100% = 0,053 . 100 =5,3%b)úměrou:95 g roztoku………………100%5 g soli …………………….. x% x :100 = 5 : 95 toto je vyjádřením skutečnosti, že kolikrát je x menší než 100,tolikrát je 5 menší než 100. Musíme tedy 100 násobit poměrem 5/95x = 5 . 95/100 = 5,3%V roztoku je 5,3% soli.

 11. Další příklady:1.Víme, že w kys.octová v octě je 8%. Kolik čisté kyseliny octové obsahuje 150 g (malá sklenička ) octa ? Zápis:%hm = 8%mʘ= 150 gms= ?Řešení vzorcem: (4) w kys.octová = hm%/100 = 8/100 = 0,08 (2a) ms = w . mʘ = 0,08 . 150 = 12 g Malá sklenička octa obsahuje 12 g čisté kyseliny octové.Řešení úměrou:100%………………………150 g8%………………………… x gx:150 = 8:100x = 8.150/100 = 12x = 12 gMalá sklenička octa obsahuje 12 g čisté kyseliny octové.

 12. 2. Pro nálev na ryby potřebujeme 15%ní roztok soli. Kolik g soli a kolik g vody potřebujeme pro přípravu 1/2kila nálevu ?Zápis:%hm s = 15%mʘ= 0,5kg = 500 gms = ? mH2O =?Řešení vzorcem: (4) w sůl = hm%/100 = 15/100 = 0,15 (2a) ms = w . mʘ = 0,15 . 500 = 75 g (1)mH2O = mʘ- ms =500 – 75 = 425 gPotřebujeme 75 g soli a 425 gramů vody.Řešení úměrou:100%………………………500 g15%………………………… x gx:500 = 15:100x = 15.150/100 = 75x = 75 gmH2O = mʘ- ms =500 – 75 = 425 gPotřebujeme 75 g soli a 425 gramů vody.

 13. 3. Kolik kg váží celý roztok sody, víme-li, že pro přípravu tohoto roztoku bylo použito 15 kg sody a vznikl 5%ní roztok ?Zápis:%hm s = 5%ms = 15 kgmʘ= ?Řešení vzorcem: (4) w = hm%/100 = 5/100 = 0,05(2b) mʘ= ms/w= 15/0,05 = 300 kgCelý roztok váží 300 kg.Řešení úměrou:5%………………………15 kg100%…………………… x kgx:15 = 100:5x = 100 . 15 / 5x = 300 kgCelý roztok váží 300 kg.

More Related