1 / 17

Budgetdag 2014

Budgetdag 2014. Frågor besvaras av Lennart Hansson 08/452 76 36. Välkommen. Program. Framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten Alla kommuner ska erbjuda valfrihet. Samtliga kommuner ska vara skyldiga att skapa förutsättningar för att brukarna ska kunna välja utförare inom hemtjänsten

derry
Télécharger la présentation

Budgetdag 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Budgetdag 2014 Frågor besvaras av Lennart Hansson 08/452 76 36

 2. Välkommen

 3. Program

 4. Framtida valfrihetssystem inom socialtjänstenAlla kommuner ska erbjuda valfrihet Samtliga kommuner ska vara skyldiga att skapa förutsättningar för att brukarna ska kunna välja utförare inom hemtjänsten Kommunerna avgör vilka delar av hemtjänsten som ska omfattas Valfrihet kan erbjudas med stöd av LOV eller med stöd av lagen om offentlig upphandling, LOU Ekonomiskt stöd till kommuner som ej tidigare utrett LOV Remiss 10 maj

 5. En kommunallag för framtiden • Kontroll och insyn hos privata utförare • De anställdas roll • Laglighetsprövning • EU:s påverkan Slutbetänkande 31 mars 2015

 6. DelbetänkandeSkärpta krav på styrning av privata utförare • Skyldighet att kontrollera och följa upp verksamhet som bedrivs av privata utförare • Program med ”övergripande mål och riktlinjer” skall antas av fullmäktige vid anlitande av privata utförare. Ska omprövas varje mandatperiod. Stor lokal frihet • att formulera mål, t.ex. miljö, jämställdhet, ägarkrav • men ska innehålla riktlinjer t.ex. LOV eller LOU och • ska närmare reglera hur uppföljningens ska ske och hur allmänheten skall garanteras insyn Föreslås gälla från 1 januari 2015

 7. DelbetänkandeStärkt krav på insyn • Krav på att kommuner och landsting ska begära insyn hos privata utförare • Metoden bygger på avtal • I avtalet ska kommunen / landstinget tillförsäkra sig möjlighet att ge den enskilde viss skälig information från kommunen Föreslås gälla 1 januari 2015

 8. DelbetänkandeBättre information till brukarna • När medborgarna kan välja en särskild utförare av en kommunal tjänst ska information om samtliga utförare, t ex privata eller verksamhet som bedrivs i kommunal regi, lämnas Föreslås gälla 1 juli 2015

 9. En kommunallag för framtidenDe anställdas roll • Styrelsen ska utse en ledande tjänsteman • Skall vara chef för förvaltning som finns under styrelsen • Skall ansvara för att det finns ett tjänsteutlåtande till samtliga ärenden och svara för verkställande • Styrelsen ska besluta om en instruktion • Uttryckligt krav på de anställdas saklighet och opartiskhet • Ej beslutanderätt och ej rätt att anteckna avvikande mening

 10. En kommunallag för framtiden Tilläggsdirektiv • Om förutsättningarna för den fria kommunala nämnorganisationen behöver förtydligas • Om de nuvarande rättsliga befogenheterna för styrelsen att styra och samordna är tillräckliga • Om KL kan göras mer konkurrensneutral • Om den kommunala revisionen behöver förstärkas ytterligare • Försökslagstiftning om majoritetsstyre • Bredda utnämningen av styrelseledamöter i kommunala företag

 11. Aktuellt- förbundet Fyra kärnprojekt • Medborgardialog • Valfrihet • Resultatstyrning • Kvalitetssäkrad välfärd Några ”bubblare” • Co-Production • Egen-regi

 12. Marknadens intåg i välfärdssektorn 2006 2012 Kommuner 10% 14% Landsting 11% 15% Liten andel men stora pengar Kommuner 72 miljarder - Landsting 32 miljarder Stora delar av verksamheter • Var femte hemtjänsttimma utförs av privat företag • Var femte barn går i enskild förskola • Var fjärde gymnasist i fristående skola • En tredjedel av primärvården utförs av privata företag • Drygt varannan assistenstimma utförs av privata företag Men stor variation över landet

 13. Egen-regi äldre och handikappomsorg Trots att ersättningarna är de samma: • De privata företagen tycks göra relativt goda resultat • Egen-regi har allt svårare att hävda sig ekonomiskt • 53 av 69 egen-regi går med underskott inom hemtjänsten • I 22 av 29 upphandlingar av särskilt boende förlorade egen-regi • Mycket få klarar personlig assistans ekonomiskt

 14. Egen-regi - hemtjänst

 15. Varför klarar sig inte egen-regi? • Låga inträdesbarriärer gynnar nya aktörer • Lika villkor? • Affärsmöjligheter – primärt en lagstiftningsfråga • Affärsvillkor – primärt en ägarfråga • Är egen-regi affärsmässig? • Affärsmässighet – primärt en ledningsfråga • Ägarnas agerande har också betydelse

 16. Affärsvillkor • Samma uppdrag? • Sista handsansvar • Ej nischa sig • Även andra uppdrag (t ex stöd via telefon, trygghetslarm) • Samma villkor för personal? • Tillsvidare, ej timanställd • Heltid, ej deltid • Kortare veckoarbetstid • Fler förmåner • Samma ekonomiska villkor? • Moms • ”Pålagor” • Svårt att få investeringsmedel Har ivern att nå konkurrensneutralitet gått för långt?

 17. Affärsmässighet • Hur kommunen agerar som ägare har betydelse • Sällan någon tydlig ägaridé för egen-regi • Inte alltid som ägaren har respekt för att egen-regi agerar affärsmässigt • Finns inte alltid ett tydligt kravställande • Den egna regin • Saknar många gånger en kultur som är anpassad till affärsmässighet • Balansen kundnytta – personalförmåner • Har inte alltid nödvändiga stödsystem (ekonomi – verksamhetsplanering)

More Related