1 / 36

Legend of the Torda-Gorge

A Tordai-hasadék legendája. Legend of the Torda-Gorge. I am going to tell you the legend of how Torda Gorge evolved. Elmesélem nektek az erdélyi Tordai-hasadék keletkezésének történetét. In the old days King St Laszlo and his troops ….

Télécharger la présentation

Legend of the Torda-Gorge

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. A Tordai-hasadék legendája Legend of theTorda-Gorge

 2. I am goingtotellyouthelegend of how Torda Gorgeevolved. Elmesélem nektek az erdélyi Tordai-hasadék keletkezésének történetét.

 3. Inthe old days King StLaszlo and histroops… Hajdanában Szent László királyunk seregével ...

 4. Had a battlenearthetown of Torda … Torda környékén ütközött meg…

 5. Withthe Kun troops A Kun hadakkal

 6. The twoarmiesformedlinesoppositeeachother Felsorakozott egymással szemben a két had

 7. Therewerelots of Kuns Kun annyi volt mint a fűszál

 8. And thenthetwoarmies made a movetowardseachother. Aztán megindult a két sereg

 9. Theybothmarchedthreateningly Fenyegetően közelítettek egymás felé

 10. The troopsstartedtofight. A két sereg összecsapott egy mással

 11. A bloodybattleevolved Véres harc alakult ki…

 12. Therewere less and less soldiersinStLaszlo’sarmy Szent László csapatai egyre fogyatkoztak

 13. ManyHungariansoldiersdied Hullottak a magyar harcosok…

 14. And theywerejustkilled És csak hullottak…

 15. Laszlocalledhispeople back László visszavonulót fúvatott,

 16. Inordernottolosethemall Nehogy odavesszen serege…

 17. The Hungariansstartedtomarchinthedirection of themountainsnear Torda A Magyarok a Torda feletti hegy irányába kezdek vonulni…

 18. The Kunsstartedtofollowthem A Kunok rögtön a nyomukba eredtek…

 19. Getthem! Getthem! CriedtheKuns Utána! Utána!- ordították a Kunok…

 20. TheyknewiftheygetLaszlotheywillget Hungary too Tudták ha Lászlót elfogják övék lesz a Magyar föld…

 21. Theyallstartedtochase King Laszlo Mindannyian a király után vetették magukat…

 22. Laszlo’shorsewasrunningveryfastsoitbecameveryverytired László paripáját már véres hab verte ki…

 23. and theKunsgotveryclosetohim Mégis egyre közelebb értek hozzá…

 24. They almost reachedhimwiththeiraxes Már a fejszéikkel is majdnem levághatták volna…

 25. Laszlolookedupinthesky and calledGod László feltekintett az égre és Istenhez fohászkodott…

 26. „HelpmeGod, I foughtforyou” ,,Szabadíts meg Uram ,hiszen éretted harcoltam!’’

 27. GodlistenedtoLaszlo’sprayer … Isten meghallgatta Szent László imáját …

 28. And made a miracle És csodát tett…

 29. He dividedthe mountain behindthe King Kettérepesztette a hegyet a király mögött…

 30. The Kuns and theirhorsesgotscared A Kunok rettegve fogták vissza lovaikat…

 31. Becausetherewas a verybiggorgein front of them Mert hatalmas szakadék tátongott előttük…

 32. This is howStLaszlo and hisarmyescaped Így menekült meg Szent László serege…

 33. Accordingtothelegendthis is thetrue story of how Torda gorgewasformed A legenda szerint így jött létre a tordai hasadék…

 34. Onthehighestpeak, theHorseshoepeak A legmagasabb csúcson,a patkóhegyen…

 35. Youcanstillseethe mark of StLaszlo’shorse. Ma is látszik Szent László lovának patkónyoma.

 36. Created, directed and editedby Natasa Csenki Készítette:Csenki Natasa

More Related