1 / 14

Lederens rolle i systematisk etikkarbeid og noen erfaringer….

Lederens rolle i systematisk etikkarbeid og noen erfaringer…. Sandefjord, Stokke, Larvik Kommune Larvik, 16.09.14 Leni Klakegg, KS. Hvorfor satse på etikk?. Etikk har sammenheng med faglig kvalitet og bidrar til faglig utvikling

dinah
Télécharger la présentation

Lederens rolle i systematisk etikkarbeid og noen erfaringer….

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Lederens rolle i systematisk etikkarbeid og noen erfaringer…. Sandefjord, Stokke, Larvik Kommune Larvik, 16.09.14 Leni Klakegg, KS

 2. Hvorfor satse på etikk? Etikk har sammenheng med faglig kvalitet og bidrar til faglig utvikling Å satse på etikk kan bedre organisasjonskulturen og omdømmet Å ta opp etiske utfordringer kan øke motivasjonen og kreativiteten i organisasjonen (på sikt effekt på sykefravær og rekruttering) Hovedmål: Bedre tjenester

 3. Etisk refleksjon - systematisk utforsking av en situasjon • Se en sak fra flere sider, få nye perspektiver • Identifisere en verdikonflikt. Hvilke hensyn veier tyngst? Hvilke verdier er sentrale og for hvem? • Ta en begrunnet og informert avgjørelse: Hva er det beste, gitt de rådende omstendigheter? Bidrar til faglig og etisk skjønn fremfor synsing!

 4. Etikk og faglige utfordringer • Etikksatsingene i kommunene knyttes ofte opp mot spesifikke fagområder, f.eks.: • Tvang • omsorg ved livets slutt • brukermedvirkning • samhandling • Ledelse • Velferdsteknologi og innovasjon • Kommunene opplever dette som en god måte å heve både den etiske og den faglige kompetansen. Samt at det har betydning for arbeidsmiljø og sykefravær.

 5. Prosjekt • Nytt • Engasjerende • Prosjektpenger • Hvor er det forankret? • Hvordan er det forankret? Via mail? Via personalmøte? «I forbi farten»?

 6. Prosjekt Prosjektperioden danner grunnlaget for å lykkes i implementeringen i driften: • Hvordan er ansatte involvert og hvilken opplæring har de fått? • Holdninger og motivasjon……eierskap til prosjektet? • Overordnede ledelses engasjement…VIKTIG • Troverdig resultat

 7. Implementering….Drift…… « I vid forstand handler implementering om å iverksette eller gjennomføre planer og beslutninger i praksis, hvordan få tiltak til å virke»

 8. Implementering…Drift…… Hvordan gå fra prosjekt til drift, erfaringer fra etikk arbeid i Songdalen kommune • Forankret hos hvem? Rådmann? Avd. leder? Gulvfolket? • Er dette et oppriktig ønske fra ledelsen? • Satt av penger til vikarutgifter til veiledere og veiledningsgrupper • Satt på dagsplanen i avdelingene

 9. Implementering….Drift • Bedre med få tiltak som fungerer enn mange som mislykkes • Sett opp to gode mål som er forenelig med driften • Leder må være tydelig på rammene for etisk refleksjon: • Fast veileder? Få betalt for planlegging og gjennomføring? • Faste grupper eller når det passer avdelingen? • 15 min? 30 min? • Ansatte som kommer inn på fritiden, avspasere overtiden?

 10. Implementering…..Drift • Må ikke tenke at ansatte skal jobbe dugnad…den tid er forbi • Tal etikkens sak i politiske beslutningsorgan • Etisk refleksjon på/i handlingsplanen • Start etisk refleksjon i ledergruppen på Rådmannsnivå og avdeling/virksomhetsnivå? ANSVARLIG GJØRING

 11. Suksesskriterier • Kunnskap/kompetanse om etikk og etikkarbeid på alle nivå • Leder må være overbevist om at etikk/etisk refleksjon er NØDVENDIG • Leder må avklare: tidsbruk, økonomi…….det koster vikarutgifter • Leder må vise ut til ansatte at de tror på etisk refleksjon som et verktøy i avdelingen. Lederen er «Kulturministeren» • Still krav til veilederne • Etterspør etisk refleksjon og hva dette gjør med ansatte, pasient, pårørende

 12. Suksesskriterier • Evaluer tiltak og målfør dette til politisk og administrativ ledelse • Sørg for at veilederne får ordet på personalmøter til å fortelle små og store suksesser • Sørg for at de som er negative får konkrete oppgaver knyttet til refleksjonen • Sørg for at veilederne for god opplæring • «Heie» på veilederne • Søk økonomisk støtte: Fylkesmannen, Helsedirektoratet, NAV

 13. Erfaringer og resultater – arbeidsmiljø og sykefravær «En masteroppgave i verdibasert ledelse ved Diakonhjemmet Høgskole viser at det er grunn til å anta at systematisk etikkarbeid over tid kan være av betydning for jobbnærværet. Studien handler om hvorvidt etikkarbeid kan bidra til å motivere og stimulere til at man går på jobb, og hvorvidt etikkarbeid kan være ”nærværsdrivende”. (Birgit Aakre, 2011) Evaluering av deltakelse i og effekten av det nasjonale utviklingsprosjektet »Samarbeid om etisk kompetanseheving» i 13 kommuner på Agder i 2012/13 www.omsorgsforskning.no Rapportserie nr 4/2014

 14. TAKK FOR MEG…. «Jeg har ikke oppskriften på suksess, men oppskriften på fiasko er å prøve å gjøre alle til lags» - Bill Cosby -

More Related