Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ERIALAÕPPEJÕUDUDE VÄRBAMINE 2013 KEVAD PowerPoint Presentation
Download Presentation
ERIALAÕPPEJÕUDUDE VÄRBAMINE 2013 KEVAD

ERIALAÕPPEJÕUDUDE VÄRBAMINE 2013 KEVAD

258 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ERIALAÕPPEJÕUDUDE VÄRBAMINE 2013 KEVAD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ERIALAÕPPEJÕUDUDE VÄRBAMINE 2013 KEVAD

 2. Infotund Politsei- ja piirivalveametis 05.04.2013 kell  10.00 – 12.00 Õppejõudude konkurss 2013 kevad: • pakutavad ametikohad • SKA ootused ja pakkumine alustavale õppejõule • ülevaade erialaõppejõudude uuringust – miks tulla ja miks mitte tulla erialaõppejõuks? Vastuvõtt sisejulgeoleku magistriõppesse 2013: • magistriõppe õppekava ja vastuvõtutingimused • kõrgharidusreformist tulenevad muudatused õppekorralduses

 3. SKA õppejõud 2012/2013

 4. Rotatsioon õigusaktides • ATS2013 § 33: tähtajaline üleviimine ühest ametiasutusest teise ametiasutusse, puhkusearvestus jätkub, max tähtaeg ei ole sätestatud, lubatud 1 pikendamine • PPVS 5. ptk 41. jagu (§-d 63 - 6711): tähtajaline üleviimine politseiasutusest teise valitsusasutusse, valitsusasutuse hallatavasse asutusse või rahvusvahelisse organisatsiooni, puhkusearvestus katkeb, max 2 x 3 aastat • Eraldi PPVS § 61 lõiked 1 – 3: üleviimine SKA-sse. Tagasipöördumine politseiasutusse reguleeritud piiratud ulatuses, max 1 x 5 õppeaastat • PäästeS § 101: tähtajaline üleviimine päästeasutusest teise valitsusasutusse või rahvusvahelisse organisatsiooni, puhkusearvestus jätkub, max 2 x 3 aastat • VangS § 128 lg 51: ATS2013 § 33 ei kehti vanglateenistuses. Oma regulatsioon §-d 129 ja 1291: muu ametikoht riigiasutuses, max 2 x 5 aastat • => Regulatsioon ebaühtlane, reeglina roteerutakse eriteenistusest välja; SKA-sse õppejõuks roteerumine (st ka tagasiviimine) seadustatud vaid PPVS-s

 5. 2013 Politsei- ja piirivalvekolledži konkurss: • süüteomenetluse õppetooli juhataja-lektor (väärteomenetlus) (1,0 koormusega, Muraste) • süüteomenetluse õppetooli lektor (kriminalistika) (1,0 koormusega, Paikuse) • süüteomenetluse õppetooli lektor (kriminoloogia) (1,0 koormusega, Muraste) • süüteomenetluse õppetooli lektor (süüteokoosseisud) (1,0 koormusega, Paikuse) • süüteomenetluse õppetooli lektor (süüteomenetlus) (1,0 koormusega, Paikuse) • korrakaitse õppetooli lektor (politseitaktika) (1,0 koormusega, Paikuse) • korrakaitse õppetooli assistent (liiklusjärelevalve ja alarmsõit) (1,0 koormusega, Paikuse)

 6. 2013 Politsei- ja piirivalvekolledži konkurss: • korrakaitse õppetooli assistent (liiklusjärelevalve) (1,0 koormusega, Paikuse) • korrakaitse õppetooli assistent (enesekaitse) (1,0 koormusega, Paikuse) • piirihalduse õppetooli lektor (piirivalve taktika) (1,0 koormusega, Muraste) • piirihalduse õppetooli assistent (EL piirivalvepoliitika) (1,0 koormusega, Muraste) • piirihalduse õppetooli assistent (enesekaitse) (1,0 koormusega, Muraste) Kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg – 30.04.2013 Kõigi pakutavate ametikohtadega on võimalik tutvuda aadressil: www.sisekaitse.ee/toopakkumised

 7. SKA ootused tulevasele õppejõule: • Haridus: • alates lektorist – magistrikraad • assistentidel/kutseõpetajatel – vähemalt 1. astme kõrgharidus • Teadus-, arendus- ja loometegevus – valmisolek osaleda (nt õpiku koostamine, rakendusuuringus osalemine, artikli publitseerimine) • Oma valdkonna töökogemus, SJV terviku nägemine • Suhtumine: • vastutus tulevaste kolleegide kujundamise/õpetamise eest • valmisolek (välis)koolitusteks ja –lähetusteks (keeleoskus) • õppejõuameti nägemine astmena oma karjääriteel, oma arenguvõimalusena

 8. SKA pakkumine õppejõududele: • arenemist ja väljakutseid pakkuv töö, võimalus arendada iseennast ja oma valdkonda • töötasu kutseõpetajal al 1412 EUR (1300€), lektoril al 1614 EUR (1486€) kuus • 2013 aprillis töövarjuks tulemise võimalus (kuni 5 tööpäeva Murastes ja/või Paikusel) • teenistusse vormistamine al 01.08.2013, õppetöö algab septembris • õpetamisalane lühikoolitus enne õppetöö algust (toimub 27.-29. august 2013), • 56-kalendripäevane puhkus (enamasti suvel) Alustava õppejõuga lepitakse kokku tema isiklik õpetamist toetav koolitusprogramm, samuti võimaldame sujuvamaks sisseelamiseks mentorit. Õppejõu teenistussuhe on tähtajaline 1 kuni 5 aastat.

 9. Õppejõu arengu toetamiseks võimaldame • täienduskoolitusi ja soodustame tasemeõppes õppimist • viibida praktikal tööandja ametkonnas (1 kuu õppeaastas) • vaba semestrit ( 20 nädalat) konkreetse tulemuse (nt artikkel, lõputöö, õppevahend) saavutamiseks; • õppivale õppejõule õppepuhkust; • õppetöö läbiviimise normkoormus vähendamist teadus-, arendus- ja loometegevuseks (asendusainepunktid teaduspublikatsiooni eest kuni 6 EAP, uurimisgrupi juhtimine 3 EAP jne) • väliskonverentsidel osalemist, mille raames õppejõud teeb ettekande või modereerib töötuba (või ETIS 1.3 artikkel) • olla rahvusvaheliselt mobiilne ERASMUSe, FRONTEXi ja CEPOLi abil • koolituseelarves on eraldatud teatud reserv tasulises õppes õppivate doktorantide doktoriõppe raames omandatavate ainete tasumise hüvitamiseks; pärast doktorikraadi kaitsmist ning edukat atesteerimist on õppejõul võimalik saada lihtsustatud korras dotsendi ametikohale;

 10. ERIALAÕPPEJÕUDUDE uuring Läbiviijad: Anne Valk, Mairit Kratovitš, Triin Roosve, Mari Käbi, Shvea Järvet, Elina Orumaa, Oliver Pagel

 11. Uuringust selgunud peamised põhjused, miks ei taheta töötada õppejõuna • Karjääri katkemise tunne • Töötasu konkurentsivõimetus • Töötamise asukoht • Olemasoleva töö sobivus • Informatsiooni vähesus • Õppejõu suur loengukoormus, töö keerulisus ja suur vastutus

 12. Uuringust selgunud peamised põhjused, miks tahetakse töötada õppejõuna • Võimalus ise areneda ja teha midagi uut • Huvitav ja väljakutseid pakkuv töö • Võimalust osaleda rahvusvahelistes projektides ja koolitustel • Tööülesannete mitmekesisus (õpetamine, teadustöö, mentorlus) • Võimalus jagada oma teadmisi noorema generatsiooniga • Paindlik tööaeg

 13. Erialaõppejõudude uuring Uuringu raportiga on võimalik tutvuda Sisekaitseakadeemia kodulehel: http://www.sisekaitse.ee/teadus/sikaro/uuringud-ja-ulevaated/

 14. Küsimused

 15. tÄname!

 16. Vastuvõtt sisejulgeoleku magistriõppesse 2013