Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sommarturismen 2013 The Summer Tourism in Sweden 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sommarturismen 2013 The Summer Tourism in Sweden 2013

Sommarturismen 2013 The Summer Tourism in Sweden 2013

106 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sommarturismen 2013 The Summer Tourism in Sweden 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sommarturismen 2013 The Summer Tourism in Sweden 2013 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2013/Provisional data for 2013 2013-10-04

 2. Volymer/gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* under sommaren 2013 (juni-aug)Volumes/nights spent at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* during the summer 2013 in Sweden (June-Aug) *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. • 23 728 077 totalt antal gästnätter/total no. of nights spent • +1,4% total ökning från2012/total increase from 2012 • +2,7% ökning av svenska nätter/increase of Swedish/domestic nights • -1,9% minskning av utländska nätter/reduction of foreign/intl. nights • +2,0% ökning av totalt antal nätter juni/increase of nights June • +1,3% ökning av totalt antal nätter juli/increase of nights July • +1,1% ökning av totalt antal nätter augusti/increase of nights August Vid publicering av data ange alltid källan/Please remember to acknowledge the source 04OCT13PT Tab. 1Källa/Source: Tillväxtverket/SCB

 3. Totalt volymer/gästnätter (tusental) månad för månad på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* Total volumes/nights spent (,000) month by month at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. +1,3% +1,1% +2,0% Fig. 1Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 04OCT13PT

 4. Totala volymer/gästnätter (tusental) månad för månad på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* Total volumes/nights spent (.000) month by month at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Ackumulerad utveckling jan till aug, förändring mellan 2012 och 2013 - Totala volymer/nätter +0,4% - Inhemska volymer/nätter +1,1% - Utländska volymer/nätter -1,6% Accumulated development Jan to Aug, change between 2012 and 2013 - Totala volumes/nights +0.4% - Domestic volumes/nights +1.1% - Foreign volumes/nights -1.6% Fig. 2Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 04OCT13PT

 5. Förändring av totala volymer/gästnätter*per region under sommaren 2013 (juni-aug) Change of total volumes/nights spent* in Sweden by region during the summer 2013(June-Aug) *på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL (Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter) *at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL (Commercially arranged rentals in private cottages and apt.) 04OCT13PT Fig. 3Källa/Source: Tillväxtverket/SCB

 6. Totala volymer/gästnätter (tusental) i de fem största region- erna i Sverige på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping- platser och SoL* (juni-aug)Volumes/nights spent (,000) in the five largest regions in Sweden at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* (June-Aug) *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. +0,7% +0,5% +7,1% -2,1% +3,2% Fig. 4Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 04OCT13PT

 7. Totala volymer/gästnätter per anläggningstyp på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL*, juni-aug 2013, med förändring från 2012Total volumes/nights spent by type of establishment at Hotels, Holiday villages,Youth hostels, Camping sites and SoL*, June-Aug 2013, with volume change from 2012 *Kommersiellt förmedladeprivatastugoroch lägenheter/ Commerciallyarrangedrentals in private cottages and apt.) Fig. 5Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 04OCT13PT

 8. Totala logiintäkter på hotell, stugbyar och vandrarhem, under sommaren 2013 (juni-aug)Total accommodationrevenue at Hotels, Holiday villages and Youthhostelsin Sweden during the summer 2013 (June-Aug) • 5,56 miljarder SEK i totala logiintäkter (+2,8% i löpande priser) /total accommodation revenue in billion SEK • 5,0 miljarder SEK i logiintäkter på hotell (+2,9% i löpande priser) /accommodation revenue at Hotels in billion SEK • Störst ökning av totala logiintäkter i Stockholms län, plus 40,9 miljoner SEK (+2,2% i löpande priser) /largest revenue increase in Stockholm County • Störstprocentuellökningavlogiintäkteri Halland, plus 13,2 procent (löpandepriser) /largest revenue increase in percent in Halland County Vid publicering av data ange alltid källan/Please remember to acknowledge the source Tab. 2Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 04OCT13PT

 9. Förändring av totala logiintäkter* per region under sommaren 2013 (juni-aug) Change of total accommodation revenue* per region during the summer 2013 (June-Aug) *på hotell, stugbyar, och vandrarhem *at Hotels, Holiday villages and Youth hostels 04OCT13PT Fig. 6Källa/Source: Tillväxtverket/SCB

 10. Logiintäkter (tusentals SEK i löpande priser) i de fem största regionerna på hotell, stugbyar och vandrarhem, juni-augAccommodation revenue (,000 SEK in current prices)in the five largest regions in Sweden at Hotels, Holiday villages and Youth hostels, June-Aug +2,2% +1,3% +2,3% +6,0% +3,5% Fig. 7Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 04OCT13PT

 11. Fördelning av volymer/gästnätter och logiintäkter per anläggningstyp på hotell, stugbyar och vandrarhem, juni-aug 2013 (med volym/intäktsförändring från 2012) Distribution of volumes/nights spent and accommodation revenue by type of establishment at Hotels, Holiday villages & Youthhostels, June-Aug2013 (with volume/revenue change from 2012) Fig. 8Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 04OCT13PT

 12. Volymer/gästnätter (tusental) på hotell, stugbyar, vandrar- hem, campingplatser och SoL* sommaren 2013 (juni-aug) Volumes/nights spent (.000) at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden during the summer 2013 (June-Aug) *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 9Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 04OCT13 PT

 13. Volymer/gästnätter (tusental) från utländska marknads- områden på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* (juni-aug)Volumes/nights spent (,000) from foreign market areas at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* (June-Aug) *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. +0,5% -5,0% -0,5% Fig. 10Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 04OCT13PT

 14. Förändring av utländska volymer/ gästnätter* i Sverige per marknad/land under sommaren 2013 (juni-aug) Change of foreign volumes/nights spent* in Sweden by market/ country during the summer 2013 (June-Aug) *på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL(Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter) *at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL (Commercially arranged rentals in private cottages and apt.) 04OCT13PT Fig. 11Källa/Source: Tillväxtverket/SCB

 15. Volymer/gästnätter (tusental) från de tio största utlands- marknaderna på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* sommaren 2013 (juni-aug), med förändring från 2012 Volumes/nights spent (,000) from the ten largest foreign markets at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* during the summer 2013 (June-Aug), with change from 2012 *Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. -5% +1% -12% -3% +6% -9% -1% +6% -4% +13% Fig. 12Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 04OCT13PT

 16. Utveckling av volymer/gästnätter (tusental) från de åtta största utlandsmarknaderna på hotell, stugbyar, vandrar- hem, campingplatser och SoL* under sommaren (juni-aug) Change of volumes/nights spent (,000) from the eight largest foreign markets at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* during the summer (June-Aug) *Kommesiellt Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Fig. 13Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 04OCT13PT

 17. Förändring av volymer/ gästnätter* från utlandet per region under sommaren 2013 (juni-aug) Change of foreign volumes/nights spent* in Sweden by region during the summer 2013(June-Aug) *på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL (Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter) *at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL (Commercially arranged rentals in private cottages and apt.) 04OCT13PT Fig. 14Källa/Source: Tillväxtverket/SCB

 18. Volymer/gästnätter från de sex största utom-europeiska marknaderna på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* (juni-aug)Volumes/nights spent from the six largest markets outside Europe at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden (June-Aug)*Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt. Totala volymer med procentuell förändring från 2012 Total volumes with percentage change from 2012 -8,6% +25,2% -17,2% +17,2% +3,7% +8,2% Fig. 15Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 04OCT13 PT

 19. Volymer/gästnätter från utlandet per anläggningstyp på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL*, juni-aug 2013, med förändring från 2012Foreignvolumes/nights spent by type of establishment at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL*, June-Aug 2013, with volume change from 2012 *Kommersiellt förmedladeprivatastugoroch lägenheter/ Commerciallyarrangedrentals in private cottages and apt. Fig. 16Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 04OCT13PT

 20. Antal belagda/sålda rum (tusental) på hotell månad för månadNo. of occupied (sold) rooms (,000) at Hotels in Sweden, month by month +2,1% +1,9% +3,5% Fig. 17Källa/Source: Tillväxtverket/SCB 04OCT13 PT

 21. Tillväxtverket sprider kunskap om turismens utveckling Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och har som uppgift att ta fram och sprida kunskap om turismens utvecklingi Sverige. Du hittar mer fakta om turismens utveckling på Tillväxtverkets webbplats www.tillvaxtverket.se under rubriken Fakta och statistik och Fakta om turism Vid publicering av data ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa 04OCT13 PT

 22. Fakta om inkvarteringsstatistiken Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken omfattar boende på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL). Den visar bland annat volymer i antal gästnätter, gästernas nationalitet, antal sålda rum, genomsnittlig rumsintäkt, beläggningsgrad och utvecklingen i olika delar av Sverige. Varje månad lämnar de kommersiella förmedlarna och boendeanläggning- arna data. Statistiken återrapporteras till dem som lämnat uppgifter, men många fler är beroende av turiststatistiken för att ha goda beslutsunderlag. Såväl beslutsfattare, myndigheter, enskilda näringsidkare, turistorganisationer, turistkonsulter som utrednings- institut använder statistiken för egna analyser. Statistiken publiceras varje månad på Tillväxtverkets och på SCB:s webbplatser: tillvaxtverket.se (Fakta och statistik) resp. scb.se Vid publicering av data ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa 04OCT13 PT

 23. Hur man får tillgång till de data som ligger tillgrund för figurerna i denna Powerpoint-presentation? 1. Markera figuren välj sedan ”Design” under rubriken ”Diagramverktyg” och välj sedan ”Redigera data” 2. Ett Excel-ark öppnas där datauppgifterna kan hämtas/kopieras Vid publicering av data ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa 04OCT13 PT

 24. The Swedish Agency for Economic and Regional Growth provides knowledge about the development of tourismin Sweden The Swedish Agency for Economic and Regional Growth, promotes enterprise and entrepreneur- ship within travel and tourism. The Agency is also responsible for the official tourism statistics, and the production and dissemination of knowledge about the development of tourism in Sweden. More information about the development of tourism in Sweden can be found on the Agency’s website: www.tillvaxtverket.se under the heading English pages. Do quote us, but please remember to acknowledge the source! 04OCT13 PT

 25. Facts about the accommodation statistics The accommodation statistics is produced by Statistics Sweden (SCB) on behalf of the Swedish Agency for Economic and Regional Growth, with respect to stays at hotels, holiday villages, Youth hostels, Camping sites and Commercially arranged rentals in private cottages and apartments (SoL). The statistics include number of nights spent, nationalities of guests, occupancy rates and trends in various regions of Sweden. The establishments report data every month. The statistics is reported back to the establishments, but many more depend on data for making good decisions. Authorities, the business community, tourism bodies, tourism consultants and research institutes often use the statistics to analyze the development. The accommodation statistics is published every month on our website: tillvaxtverket.se under the heading English pages and on the website of Statistics Sweden: scb.se Do quote us, but please remember to acknowledge the source! 04OCT13 PT