Download
wybrane fundusze po yczkowe i por czeniowe w woj pomorskim n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WYBRANE Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe w woj. pomorskim PowerPoint Presentation
Download Presentation
WYBRANE Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe w woj. pomorskim

WYBRANE Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe w woj. pomorskim

254 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

WYBRANE Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe w woj. pomorskim

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WYBRANEFundusze Pożyczkowei Poręczeniowe wwoj. pomorskim Prowadzący: Andrzej Sułkowski

 2. www.swp.gda.pl

 3. Początek datuje się już…. Sieć funduszy pożyczkowych i poręczeniowych rozwija się w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych. Fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeniowe funkcjonują na podstawie ogólnych przepisów prawa (kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych). Równocześnie część funduszy funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU), którego misją jest rozwój przedsiębiorczości poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług w kluczowych obszarach wymagających wsparcia państwa.

 4. Celem funduszy pożyczkowych ... jest zapewnienie finansowania zewnętrznego, przede wszystkim dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej.

 5. Instytucje te oferują … pożyczki przeznaczone na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na: finansowanie inwestycji, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych, zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego.

 6. Celem funduszy poręczeniowych… ... jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej.

 7. Fundusze poręczeniowe oferują… … poręczenia  zobowiązań finansowych przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową, ale nie posiadają wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń, wadium, leasingu, factoringu, gwarancji dobrego wykonania kontraktu itp.

 8. Główne ograniczenia dostępu do finansowania MŚP na zasadachrynkowych to: surowe kryteria banków, brak wystarczających zabezpieczeń kredytów i pożyczek, krótka historia kredytowa przedsiębiorstw, wysokie opłaty, prowizje i oprocentowanie pożyczek i kredytów. Najczęściej stosowane zabezpieczenia udzielanych pożyczek to: weksel in blanco, poręczenie według prawa cywilnego lub wekslowe zastaw zwykły lub rejestrowy na rzeczach ruchomych lub prawach, przeniesienie własności, gwarancje, hipoteka, blokada środków na rachunku bankowym pożyczkobiorcy.

 9. Pomorski Fundusz PożyczkowySp. z o.o. Gdańsk 80-116, ul. Szara 32-33www.pfp.gda.plbiuro@pfp.gda.plTelefon : 058-302-20-05Faks : 058-307-51-25

 10. Oferta Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do: właścicieli małych firm, niezależnie od formy prawnej i zasad opodatkowania (pełna księgowość, książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa) osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą Warunki pożyczek: oprocentowanie od 7,90% do 11,90% (uzależnione od przeznaczenia pożyczki) kwota do 120 000 zł. *(dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą do 65 000 zł.) okres spłaty do 60 miesięcy możliwość poręczenia przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. prowizja od 2 do 3,5 % brak opłat wstępnych.

 11. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk tel. 058-320-34-05 (06) fax 058-320-36-37 e-mail: prfpk@prfpk.com.pl, prfpk@prfpk.plhttp://www.prfpk.com.pl

 12. Poręczenia funduszy dotyczą z reguły maksymalnie do 70% kwoty kredytu bez odsetek poręczanie obejmuje kredyty i pożyczki celowe na działalność gospodarczą, maksymalna wielkość poręczenia wynosi 600.000 zł (w przypadku kredytów inwestycyjnych 700.000 zł), poręczenie jest przyznawane na okres do 8 lat.  Jako zabezpieczenie Fundusz przyjmuje od klienta weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 13. Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości Słupsk 76-200, ul. Tuwima 22 a www.inkubator.slupsk.pl biuro@inkubator.slupsk.pl Telefon : 059-846-91-20 Faks : 059-846-91-20 Fundusz Pożyczkowy „Słupia” http://www.slupia.org.pl/

 14. Maksymalna kwota pożyczki to 120 tys. zł Maksymalny okres spłaty to 60 m-cy. Możliwa jest karencja w spłacie kapitału, tzn. odroczenie spłaty kapitału do 12 m-cy Oprocentowanie: a/.stałe – równe stopie referencyjnejb/. zmienne – równe 1,3 stopy referencyjnej Minimalny udział środków własnych–20% wartości projektu Zabezpieczenie pożyczki do uzgodnienia, np.: weksel własny in blanco, poręczenie osób fizycznych, przewłaszczenie, hipoteka, itp.. Środki pożyczki należy rozliczyć w ciągu jednego miesiąca od daty wypłaty Prowizja wynosi 0,7% za każdy rok pożyczkowy, np. przy 3 letnim okresie pożyczkowym prowizja wyniesie 2,1%, przy 5 letnim 3,5%

 15. Fundusz Mikro (www.funduszmikro.pl) pożyczki do 150 tys. zł oprocentowanie w zależności od rodzaju pożyczki (ok.12% rocznie) przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorców (mikro, mali, średni) możliwość negocjowania spłat rat oddz.: Gdańsk, Gdynia, Słupsk

 16. Fundusz Pożyczkowy Towarzystwo Rozwoju Dzierzgonia Stowarzyszenie „Towarzystwo Rozwoju Powiśla” Dzierzgoń, 82-440, ul. J. Słowackiego 3 tel/fax: 055-276-26-08 ….na co…?

 17. Zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów o charakterze /przeznaczeniu produkcyjnym, usługowym lub handlowym Wyposażenie w maszyny, urządzenia, narzędzia pracy, aparaturę oraz środki transportu Zakup wartości niematerialnych i prawnych Zakup materiałów i surowców do produkcji i usług, zakup towarów handlowych, a także finansowanie bieżących potrzeb obrotowych, charakterystycznych dla podejmowanej lub prowadzonej działalności

 18. PORĘCZENIOWY Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna Dzierzgoń 82-440, Plac Wolności 7 Telefon: 055 276 25 79 Fax: 055 276 25 70 rti@dzierzgon.com.pl http://www.rti.dzierzgon.com.pl

 19. Warunki i opłaty: Maksymalna wysokość poręczenia udzielana jednemu przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 250.000 zł przy czym nie może przekroczyć 70% wartości poręczonego kredytu. Poręczenie jest udzielane po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu przez instytucję finansującą. Poręczenie jest odpłatne. Opłata za udzielenie poręczenia wynosi od 0,8 % do 1,2% kwoty poręczenia. Zabezpieczeniem udzielanych poręczeń wymaganych od uczestników są weksle własne In blanco. W wyjątkowych sytuacjach Fundusz wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Poręczenie udzielane jest do momentu uregulowania należności wynikających z umowy kredytowej, jednak nie dłużej niż 5 lat.

 20. Subregionalny Fundusz Pożyczkowy 'GRYF' (poręczenia również w ramach tego funduszu funkcjonują) Słupsk 76-200, ul. Jana Pawła II 1 www.pfp.com.pl pfp@pfp.com.pl Telefon : 059-846-84-47 Faks : 059-846-84-47

 21. Kto może otrzymać pożyczkę: zatrudniający do 50 pracowników mający swoją siedzibę i prowadzący podstawową działalność na terenie województwa pomorskiego działający co najmniej 3 miesiące posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną.

 22. JESSICA w założeniu pomysłodawców jest mechanizmem dystrybucyjnym dla środków publicznych skierowanych na rewitalizację obszarów miejskich. Jednakże proponowaną konstrukcję finansowania można zastosować również dla inwestycji w innych obszarach np.: w infrastrukturę turystyczną, transport publiczny, kulturę, uzbrajanie terenów inwestycyjnych. Kolejnym ważnym aspektem jest możliwość „kojarzenia” środków publicznych (czy to unijnych, czy też JST) z kapitałem prywatnym. pomocy publicznej).

 23. JEREMIE ma dostarczać kapitał na inwestycje podmiotom, które z wielu przyczyn, nie mają dostępu do bankowych linii kredytowych. Np.: wysokie ryzyko, z jakim wiąże się kredytowanie początkujących, innowacyjnych, dynamicznie rozwijających się lub po prostu małych firm. Instrumenty finansowe wspierane w ramach Funduszu Powierniczego mają się pojawiać tam, gdzie tradycyjny sektor bankowy odmawia mikro i małym przedsiębiorcom udzielania kredytów na rozwój prowadzonej przez nich działalności lub wymaga spełnienia dodatkowych warunków. W tym miejscu warto podkreślić, iż sama inicjatywa, co do zasady jest przedsięwzięciem o charakterze non – profit.

 24. Premia technologiczna w ramach kredytu technologicznego Nowa technologia - technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo– rozwojowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Kwota przyznana przedsiębiorcy ze środków FKT przez BGK na spłatę części kapitału kredytu technologicznego, w wysokości wynikającej z limitów pomocy publicznej w odniesieniu do wartości udzielonego kredytu ale nie wyższej niż 4 mln PLN.

 25. Przykładowe koszty kwalifikowalne zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu; najem, dzierżawę lub leasing: środków trwałych, jeżeli umowa przewiduje obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego z upływem okresu najmu, dzierżawy lub leasingu; gruntów, budynków lub budowli, jeżeli będzie trwać przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej; rozbudowęistniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki trwałe; instalację i uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe;

 26. Najważniejsze adresy internetowe: Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości (www.inkubator.slupsk.pl) Pomorski Fundusz Pożyczkowy: www.pfp.gda.pl Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych: (www.prfpk.com.pl) Bank Gospodarstwa Krajowego: (www.bgk.com.pl) Fundusz Mikro: (www.funduszmikro.pl) Fundusz Poręczeń Unijnych: (www.fpu.com.pl)

 27. Omówienie przykładowej aplikacji http://slupia.org.pl/dokumenty.php

 28. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !