Download
fundusze europejskie dotacje dla bibliotek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fundusze Europejskie Dotacje dla bibliotek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fundusze Europejskie Dotacje dla bibliotek

Fundusze Europejskie Dotacje dla bibliotek

121 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Fundusze Europejskie Dotacje dla bibliotek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fundusze Europejskie Dotacje dla bibliotek

 2. Fundusze Europejskie • Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. • Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. • Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie:www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 3. Europejski Fundusz Społeczny EFS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR Fundusze europejskie Fundusz Spójności Nie należy do funduszy strukturalnych, finansuje budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska Finansuje działania na rzecz integracji zawodowej osób bezrobotnych i osób o niskich szansach na rynku pracy, szkolenia oraz projekty sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i tworzeniu nowych miejsc pracy Finansuje działania na rzecz: rozwoju infrastruktury, inwestycje sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy, projekty rozwoju lokalnego, środki pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

 4. Narodowa Strategia Spójności • Narodowa Strategia Spójności (NSS)- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO)- to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, • Europejskiego Funduszu Społecznego, • Funduszu Spójności, • w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.

 5. Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Szczegółowe Opisy Priorytetów Programów Operacyjnych PROJEKTY

 6. Dotacje dla bibliotek przyznawane są w ramach: • Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Łódzkiego • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

 7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPOWŁ) Cel główny: Celem strategicznym RPO WŁ jest integracja regionu zeuropejską iglobalną przestrzenią społeczno – gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającegozamieszkaniu i gospodarce orazdążenie do budowywewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jegomiejsc.

 8. Priorytety RPO WŁ Priorytet I Infrastruktura transportowa Priorytet II Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Priorytet III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Priorytet IV Społeczeństwo informacyjne Priorytet V Infrastruktura społeczna Priorytet VI Odnowa obszarów miejskich Priorytet X Pomoc Techniczna

 9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Priorytet V Infrastruktura społeczna Działanie 5.3 Infrastruktura edukacyjna Cel działania Działanie zorientowane jest na podniesienie wiedzy mieszkańców regionu oraz dostosowanie ich kompetencji do potrzeb rynku pracy. Realizacja działania, przyczyni się do podniesienia samooceny mieszkańców województwa łódzkiego oraz zmniejszenia obaw przed występującym tu bezrobociem.

 10. Działanie 5.3 RPO WŁTypy realizowanych projektów Dofinansowane będą następujące przedsięwzięcia: • upowszechniające edukację przedszkolną (na przykład poprzez tworzenie ich filii), • kreujące nowy model funkcjonowania szkoły, której oferta, poprzez inwestycje w infrastrukturę, poszerzy się o różne możliwości przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, a także o świadczenie innych usług (np. wprowadzenie szerokiego dostępu do biblioteki), • mające na celu racjonalizację sieci szkół,

 11. Działanie 5.3.Typy realizowanych projektów • prowadzące do rozwoju systemu „kształcenia przez całe życie” oraz kształcenia zawodowego (które traktowane są w ramach RPO WŁ jako priorytetowe), • polegające na usuwaniu barier, które utrudniają dostęp do edukacji osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, • zwiększające znaczenie bibliotek jako centrów edukacji.

 12. Działanie 5.3 RPO WŁBeneficjenci(podmioty startujące w konkursie) • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, • administracja rządowa, • jednostki naukowe, • szkoły wyższe,

 13. Działanie 5.3 RPO WŁBeneficjenci(podmioty startujące w konkursie) • Organizacje pozarządowe, • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, • Przedsiębiorcy, • Instytucje kultury.

 14. Działanie 5.3 RPO WŁ Minimalna wartość projektu W ramach RPO WŁ w zakresie działań dotyczących rozwoju infrastruktury szkolnictwa artystycznego maksymalna wartość projektu: do 4 mln PLN, z wyjątkiem projektów realizowanych przez Partnerstwa, w odniesieniu do których maksymalna wartość projektu wynosi do 20 mln PLN. W pozostałym zakresie maksymalna wartość projektu objętego dofinansowaniem: do 20 mln PLN. Minimalny wkład własny beneficjenta 15 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji

 15. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Priorytet V Infrastruktura społeczna Działanie 5.4 Infrastruktura kultury Cel działania Celem działania jest kształtowanie i rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej

 16. Działanie 5.4 RPO WŁTypy projektów • prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne w przypadku zabytków (odpowiednio obiektów historycznych) nieruchomych z zachowaniem pełnionych przez nie dotychczas funkcji kulturalnych lub nadaniem takich funkcji, • budowa lub przebudowa infrastruktury kulturalnej lub zakup wyposażeniado obiektów instytucji kultury,

 17. Działanie 5.4 RPO WŁTypy projektów • zabezpieczenie zasobów instytucji kulturalnych na wypadek zagrożeń, w szczególności w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych, • digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego pod warunkiem powszechnego udostępnienia stworzonej bazy, • tworzenie i rozwój sieci punktów informacji kulturalnej (w tym także przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji służących informacji kulturalnej), systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo,

 18. Działanie 5.4 RPO WŁTypy projektów • tworzenie i rozwój systemów e-informacji kulturalnej, • organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno–gospodarczy, oraz tożsamości regionalnej, • kampanie promocyjne w kraju i zagranicą, których celem jest promowanie kultury regionu, w tym udział w wystawach i imprezach kulturalnych, • przygotowanie programów tworzenia, rozwoju lub promocji lokalnych i regionalnych produktów kulturowych, w tym przede wszystkim wykonanie analiz potencjału i popytu.

 19. Działanie 5.4 RPO WŁBeneficjenci • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, • Organy administracji rządowej, • Instytucje kultury,

 20. Działanie 5.4 RPO WŁBeneficjenci • Wyższe szkoły artystyczne, • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, • Organizacje pozarządowe, • Przedsiębiorcy.

 21. Działanie 5.4 RPO WŁ • Minimalna wartość projektu • W zakresie utrzymania i ochrony dziedzictwa kulturowego - do 20 mln PLN, z wyjątkiem projektów dotyczących: • rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych, filmowych oraz zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, filmotek, cyfrowych bibliotek, itp. – do 4 mln PLN. • zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem; projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni artystycznych, do 4 mln PLN.

 22. Działanie 5.4 RPO WŁ Minimalny wkład własny beneficjenta 15 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji

 23. Instytucja wdrażająca RPO WŁ Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Polityki RegionalnejUrząd Marszałkowski w Łodzi 90-051 Łódź, ul. Piłsudzkiego 8 Departament Polityki Regionalnej tel.:0 42 663 31 07mail: punktinformacyjny@lodzkie.plwww.rpo.lodzkie.pl

 24. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Cel główny Podniesienie aktywności inwestycyjnej Polski i jej regionów przez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

 25. Priorytety POIiŚ Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni wód Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Priorytet VII Transport przyjazny środowisku Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna PriorytetX Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Oś XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Oś XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Oś XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Priorytet XIV Pomoc Techniczna

 26. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko P PPriorytet XI KKultura i dziedzictwo narodowe DDziałanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Cel działania Ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym

 27. Działanie 11.1 PO IiŚTypy projektów Między innymi (projekty dla bibliotek): • konserwacja zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, archiwaliów i zbiorów filmowych, • zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem, • rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, ( np. digitalizacja zabytkowych zasobów bibliotecznych).

 28. Działanie 11.1 PO IiŚBeneficjenci • instytucje kultury (państwowe, samorządowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego), • jednostki samorządu terytorialnego, • organizacje pozarządowe, • szkoły artystyczne, uczelnie artystyczne, uczelnie publiczne inne niż artystyczne wyłącznie w zakresie zadań z obszaru digitalizacji zabytkowych zbiorów, konserwacji.

 29. Działanie 11.1 PO IiŚWartość projektu Minimalna wartość projektu 20 mln PLN (w tym dla partnerstw zawiązanych w celu realizacji projektu) dla projektów dotyczących wyłącznie: • konserwacji zabytków ruchomych, • rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym digitalizacji zabytkowych zasobów bibliotecznych muzealnych archiwalnych i zbiorów filmowych, • zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem.

 30. Działanie 11.1 PO IiŚ Wartość projektu Minimalna wartość projektu 4 mln zł dla projektów : • Dotyczących tworzenia wirtualnych instytucji kultury (dot. wykorzystania w tym celu zbiorów zabytkowych) w tym realizowanych przez partnerstwa projektowe, • realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni artystycznych.

 31. Działanie 11.1 PO IiŚ Wartość projektu Wkład własny beneficjenta • 0% w przypadku państwowych jednostek budżetowych • 15% w pozostałych przypadkach

 32. Dobre praktyki Modernizacja budynków Biblioteki Gdańskiej PAN • Projekt zrealizowano z dotacji w ramach ZPORR • Całkowita wartość projektu: 9.580.926,00 PLN • Wielkość dofinansowania: 2.331.272,00 PLN

 33. Modernizacja budynków Biblioteki Gdańskiej PAN w Gdańsku Biblioteka Gdańska jako jednostka o znaczeniu ponadregionalnym, europejskim i światowym objęta jest programem ochrony dziedzictwa kulturowego. Efektem projektu była poprawa warunków przechowywania zbiorów o unikatowej wartości. Ponadto poszerzono powierzchnię magazynową, skomputeryzowano zbiory, utworzono nowoczesne bazy danych, zarchiwizowano Narodowe Zasoby Biblioteczne przy wykorzystaniu digitalizacji i mikrofilmowania. Odrestaurowano także zabytkowe wnętrza i elewację.

 34. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet XI Kultura i dziedzictwo narodowe Działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Cel główny Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego

 35. Działanie 11.3 PO IiŚ Typy projektów Między innymi: • Cyfryzacja zasobów bibliotecznych szkół i uczelni artystycznych

 36. Działanie 11.3 PO IiŚBeneficjenci Między innymi: • szkoły artystyczne dla których organem kierującym jest minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub jednostki samorządu terytorialnego, • uczelnie artystyczne nadzorowane przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, • jednostki samorządu terytorialnego pełniące rolę organów prowadzących dla szkół artystycznych.

 37. Działanie 11.3 PO IiŚ • Wartość projektu (według wytycznych ostatniego konkursu) • Minimalna wartość projektu 4 mln PLN • Minimalna wartość projektu realizowanego przez partnerstwo wynosi 20 mln PLN • Wkład własny beneficjenta 0% kosztów kwalifikowalnych inwestycji

 38. Instytucja wdrażająca Priorytet XI PO IiŚ Władza Wdrażająca Programy Europejskie ( WWPE) ul. Wspólna 2/4, IV piętro 00-926 Warszawa tel. 22 461 87 39, 22 461 86 58 fax. 22 461 87 22 email:wwwpe@wwpe.gov.pl Zespół ds. Projektów Infrastrukturalnych tel. +48 22 461 89 78 E-mail: anna.zabicka@wwpe.gov.pl

 39. Program Operacyjny Kapitał Ludzki( PO KL ) Cel główny Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

 40. Priorytety POKL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnegoprzedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne Kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Pomoc Techniczna

 41. Program Operacyjny Kapitał Ludzki ( PO KL ) Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel działania Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich

 42. Działanie 9.5 PO KLTypy projektów • tworzenie i wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działaniu na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich • projekty przyczyniające się do podniesienia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach • działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze, podnoszące świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia

 43. mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tyś mieszkańców, społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju. Działanie 9.5 PO KLGrupy docelowe

 44. wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych Działanie 9.5 PO KLBeneficjenci

 45. Działanie 9.5 PO KLWartość projektu Maksymalna wartość projektu 50 tyś PLN Wkład własny beneficjenta Do określenia przez instytucje pośredniczącą (zazwyczaj 0%)

 46. Instytucja wdrażająca Priorytet IX PO KL Urząd Marszałkowski w ŁodziDepartament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkial. Piłsudskiego 890-051 Łódźtel. 042 663 30 80fax 042 663 30 82e-mail: pokl@lodzkie.pl

 47. Przykłady projektów z działania 9.5 POKL

 48. „Szkolenie dla strażaków, ochotników z zakresu ratownictwa medycznego” Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Razem dla Powiatu. Zakładał przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przez strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, zakończone certyfikowanym egzaminem zewnętrznym. Szkoleniem objęto 40 osób, posiadających stałe zameldowanie na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich i w miastach do 25 tysięcy mieszkańców. • Program składał się z dwóch części: • 24 godziny wykładów dla całej grupy, • 40 godzin ćwiczeniowych w grupach ośmioosobowych. • Celem projektu było podniesienie poziomu wykształcenia i • kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich w powiecie kaliskim. Projekt przyczynił się do podniesienia kwalifikacji grupy strażaków- ochotników w zakresie działań ratowniczych.

 49. „Czego Jan się nauczy to Jaśkowi przekaże, czyli podnoszenie kwalifikacji dorosłych dla rozwoju inicjatyw edukacyjnych na rzecz dzieci z Borów Tucholskich” Projekt realizowany przez Lokalną Grupę Działania „Bory Tucholskie”. Jego celem było podniesienie kwalifikacji osób, które pracowały lub miały podjąć pracę z dziećmi. • W ramach projektu realizowano następujące szkolenia i kursy: • kurs przygotowawczy na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, • szkolenie dla animatora kultury, • - szkolenie z pedagogiki dziecięcej.

 50. Tytuły projektów z PO KL 9.5 • Nić Ariadny, czyli jak poruszać się w cyfrowym labiryncie nowoczesnej biblioteki • Klucz do sztuki • Mały człowiek - wielka sprawa. Porozmawiajmy o przedszkolach • Sztuka sposobem na nudę i szansą na rozwój najmłodszych mieszkańców gminy Mieroszów • Promocja edukacji ustawicznej w powiecie oleśnickim i oławskim • Aktywni mogą więcej - zakładamy stowarzyszenie w środowisku lokalnym