1 / 11

Kustnära bebyggelse- markens lämplighet med hänsyn till översvämning och erosion

Kustnära bebyggelse- markens lämplighet med hänsyn till översvämning och erosion. Pär Persson vattenstrateg Enheten för samhällsplanering.

drew
Télécharger la présentation

Kustnära bebyggelse- markens lämplighet med hänsyn till översvämning och erosion

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kustnära bebyggelse-markens lämplighet med hänsyn till översvämning och erosion Pär Persson vattenstrateg Enheten för samhällsplanering

 2. Översvämning och erosion i PBL2 kap 5§ - allmänna intressen (kommunens ansvar)Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till: Risken för översvämningar och erosion Gäller planläggning och ärenden om bygglov och förhandsbesked

 3. Länsstyrelsens roller Översiktsplan Av länsstyrelsens granskningsyttrande ska det framgå om bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till risken för översvämning och erosion Detaljplan 11 kap 10§ Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan om en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till risken för översvämning eller erosion 11 kap 11§ upphävande

 4. Olämplig markanvändningKommunen har möjlighet att inte bevilja bygglov – förhandsbesked med stöd av översiktsplanen Exempel på dom från mark- och miljööverdomstolen (MÖD mål P1666-13) Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus – MÖD fastställde kommunens beslut att meddela negativt förhandsbesked Markens lämplighet – risk för översvämning och svårighet att anordna avlopp De allmänna intressena väger tyngre än det enskilda intresset

 5. Detaljplan – skyddsåtgärder mot översvämning och erosionett undantag från kravet om markens lämplighet! • Planbestämmelse skyddsåtgärd: PBL 4 kap, 12 § • Bygglov med villkor: PBL 4 kap 14§ pkt 4

 6. Krav på skyddsåtgärder Preciserade Effektbeskrivna genomförbara

 7. Aspekter på markens lämplighet • Marknivå och läge i landskapet • Jordart och erosionspotential • Tillgänglighet med infrastruktur • Räddningsmöjligheter vid extremsituationer och olyckor • Statliga intressen som berör planerad bebyggelse och skydd (t. ex RI kustzon, naturvård, kulturmiljö m. fl. strandskydd) • Skyddens säkerhet, driftskostnader

 8. Hållbar utveckling? sociala ekologiska ekonomiska

 9. Ny bebyggelse – det finns fortfarande gott om lämplig mark i Skåne!

 10. Åtgärden planerad reträtt

 11. Var kan vi bygga nära och lågt? Analyser krävs! -Var finns stora samhällsinvesteringar? -Kostnaderna för skydd kopplat till värdet -Kostnader för alternativet reträtt -Skydd innebär alltid en risk!

More Related