1 / 45

PEK Praksisnær elektronisk kunnskap Vigdis Heimly

PEK Praksisnær elektronisk kunnskap Vigdis Heimly. KITH. KITH AS ble i 1990 etablert av sosial- og helsedept Aksjeeierne i dag: Helsedept: 59,5% KS: 30% Sosialdept: 10,5%. PEK- Praksisnær elektronisk kunnskap. Verktøykasse for helsearbeidere

duard
Télécharger la présentation

PEK Praksisnær elektronisk kunnskap Vigdis Heimly

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PEK Praksisnær elektronisk kunnskap Vigdis Heimly

 2. KITH • KITH AS ble i 1990 etablert av sosial- og helsedept • Aksjeeierne i dag: • Helsedept: 59,5% • KS: 30% • Sosialdept: 10,5%

 3. PEK- Praksisnær elektronisk kunnskap • Verktøykasse for helsearbeidere • Hjelpemiddel i forbindelse med diagnostisering og behandling av pasienter • Kan omfatte mye fra retningslinjer i form av tekstdokumenter til beslutningsstøtteverktøy

 4. Bakgrunn for prosjektet • 2001, nasjonal arbeidsgruppe nedsatt for å se på behovet for et verktøy til å distribuere retningslinjer til allmennpraksis • Dette er også et behov som flere helse-personellgrupper har • PEK startet i oktober 2003 • Hovedmål • Tilby verktøy for å distribuere retningslinjer • Tilby en kunnskapsdatabase for flere brukergrupper • Målgruppe • Helsearbeidere i kommune- og spesialisthelsetjenesten

 5. Prosjektorganisering • Prosjekteier er SHdir, avdeling for retningslinjer, prioritet og kvalitet. • Prosjektet er et delprosjekt under hovedprosjektet Nasjonalt Helsebibliotek som også er forankret hos Kunnskapssenteret www.kunnskapssenteret.no

 6. PEK Arbeidsgruppen KITH har vært ansvarlig for sekretariatet for arbeidsgruppen Arbeidsgruppen har bestått av følgende representanter • Statens legemiddelverk, Steinar Madsen • Apotekforeningen, Christian Lie Berg • DNLF, Dag Nordvåg • Sykepleierforbundet, Gunn-Elin Blakkisrud • SHdir, Kirsten Petersen • Kommunehelsetjensten, Trondheim kommune, Berit Overrein • Spesialisthelsetjensten, Helse Sør, Morten Jacobsen

 7. Viktige aktiviteter i prosjektet • Kartlegge brukernes behov • Kartlegge hvilke aktuelle verktøy som fins • Utarbeide en overordnet spesifikasjon av et felles verktøy

 8. Brukerbehov • Tidligere gjennomført en undersøkelse om bruken av NEL ved Anders Grimsmo • Undersøkelse om sykepleierenes behov ble gjennomført av, Gunn-Elin Blakkisrud • Arbeidet ble delfinansiert av sykepleierforbundet • I tillegg ble det gjennomført en del intervjuer med premissgivere i SHdir og spesialisthelsetjenesten ved Arnt Ole Ree og Magnus Alsaker fra KITH

 9. Noen funn • Behov for å få nye retningslinjer rakst ut til helsearbeidere • Verktøy som NEL og PPS er nyttige • Behovet for integrasjon mot EPJ, men dette vil også kreve en langsiktig strategi • Legene er skeptiske til ”Beslutnings-støttesystemer”, sykepleierne er mye mer positive • Kvalitet på innholdet er viktig • Redaksjonsansvar er viktig

 10. NEL • NEL er en medisinsk kunnskapsbank beregnet for bruk i en klinisk hverdag • NEL oppdateres kontinuerlig, og innholdet er både erfarings- og vitenskapsbasert • Hovedmengden av info i NEL omhandler diagnostisering og behandling av enkeltindividet • NEL er ikke en prosedyresamling og er i liten grad imperativ • Der faglig konsensus mangler, blir uenighet og ulike anbefalinger tydeliggjort. • CD-ROM, Internett • www.nhi.no

 11. Felleskatalogen • Bygget opp etter en disposisjonsplan som primært tilgodeser de opplysninger som leger vil trenge ved forskrivning av preparatene • Statens legemiddelverk har godkjent preparatomtalene (SPC) som Felleskatalogtekstene er basert på • Internett • www.felleskatalogen.no

 12. Legemiddelhåndboken • Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell • Terapiorientert • Produsent- og myndighetsnøytral • Oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ • Spesielt beregnet på den allmennpraktiserende lege og institusjonslegen på områder hvor vedkommende ikke er spesialist • Internett, CD-ROM • www.legemiddelhandboka.no

 13. Medisinhåndboken • Kortfattet omtale av legemidlene som finnes på det norske marked. • Utgis av Felleskatalogen AS • Medisinhåndboken har til hensikt å gi allmennheten, ikke minst pasientene, en kortfattet omtale av legemidler på det norske marked på et lett og forståelig språk. • Ingen legemidler er fullstendig beskrevet • Internett • www.medisinhandboken.no

 14. Metodebok for turnusleger • Lagt vekt på gjeldende retningslinjer for det er lagt vekt på gjeldende retningslinjer for turnustjenesten, aktuelle ferdighetslister osv • Bygget dels på rutinesamlinger ved Avdeling for fordøyelsessykdommer og Medisinsk klinikk, Ullevål Sykehus • Boken er ikke komplett rent faglig, den løser ikke alle medisinske problemer • Internett • http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=550

 15. GRUK - prosedyresamling • Prosedyreperm for samhandling mellom leger i 1. og 2. linjetjenesten i Telemark • Lokale retningslinjer om utvalgte kliniske problemer. • Basert på lokal konsensus er en praktisk tilnærming til kvalitetssikring av klinisk arbeid • Kan søke på nøkkelord • Lokale prosedyrer eller påminnelser kan legges inn • Egen applikasjon • www.gruk.no/article/archive/40/

 16. GRUK - Sykepleierråd • Elektronisk oppslagsverk for medarbeidere ved legevakter og allmennlegekontorer • Verket inneholder hjelp til kartlegging, rådgivning og prioritering ved de vanligste kontaktårsaker i en uselektert allmennlegepraksis eller legevakt • Sikre en best mulig faglig praksis og en ensartet vurdering og prioritering av henvendelser til legevakten eller legekontoret. • En hjelp til ikke å overse viktige spørsmål eller tilstander • Henvisning til medisinsk indeks • Egen applikasjon • www.gruk.no/article/archive/39/

 17. DRUID • DRUID er en base med legemiddelinteraksjoner • Administrert av Institutt for Farmakoterapi ved Universitetet i Oslo • Søke etter klinisk relevante legemiddelinteraksjoner ved å bruke norske preparatnavn/handelsnavn • Internett • www.druid.uio.no/

 18. Akribe - PPS • Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten • Standarder for prosedyrer og rutiner i sykepleietjenesten • Ledd i en nasjonal strategi for kvalitetssikring av helsetjenestene • Internett • www.akribe.no/sider/pps.html

 19. EQS for RHF Midt-Norge • Et system som kvalitetssikrer dokumenter som omhandler kvaliteten på tjenestene sykehuset leverer

 20. Metodebok i skadebehandlingen • Prosedyrer for primær behandling av brudd og bløtdelsskade • Også et lite gipsekurs og små avsnitt om sår- brann- og hodeskader • Internett, PDA • www.legesiden.no/metodebok/

 21. Internasjonalt seminar gjennomført i regi av SHdir, NSEP og KITH • Prodigy, England • Nasjonale kjempesatsning, men foreløpig med begrenset utbredelse av produktet • Har bla hatt utfordringer med: • Omorganiseringer i sektoren • Forankring hos leverandørene • Har gjort mye i forhold til beslutningsstøtte og kopling til journal

 22. Internasjonalt seminar, forts • Duodecim, Finland • Stor satsing med forankring hos legeforeningen • Har stor utbredelse • Dyktige på redaksjonarbeid • Jobber med koling mot EPJ, men foreløpig korth • Tett knyttet mot Cochrane • Sundhedsportalen, DK • Har utarbeidet et grensesnitt mot NEL • Foreløpig kommet kort

 23. Status • Ingen av de eksisterende verktøyene dekker brukerbehovene • Spesifikasjon er utarbeidet • Denne inneholder krav som bør dekkes på kort og lang sikt • Arbeidet integreres mot prosjektet Nasjonalt Helsebibliotek • Fremdrift vil avhenge av finansieringen

 24. Nasjonalt helsebibliotek • SHdir ønsker å igangsette Nasjonalt helsebibliotek i løpet av 2004, men er også avhengig av finansiering • Markedsføring av tjenesten og tilgangsbegrensning vil bli vektlagt • Kvalitet på tjenestene og redaksjonelt ansvar er også viktig

 25. Formål og målgrupper • Målet er å etablere en nasjonal, elektronisk informasjonstjeneste med tilgang til systematisk oppsummert kunnskap og praksisnære råd og retningslinjer. • Den primære målgruppen er personell i helsetjenesten (og studenter/forskere som er i klinisk praksis/turnustjeneste). Sekundær målgruppe er pasienter/brukere av tjenestene.

 26. http://intranett.helsebiblioteket.no http://www.helsebibliotek.no Helsebiblioteket.no Diabetes* Søk nå Avansert søik På plakaten Anmeldertjeneste Lege Databaser Kurs arr. av samarbeidspartene Psykisk helse Lær å søke etter kunnskap Nye rapporter fra RHFene, SLV, Shdir osv Kreftomsorg Cochrane Tidsskrift Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler Lenker Brukerinformasjon (Logo for samarbeidspartnere)

 27. Psykisk helse Ved å gå inn her vil du få tilgang til alt som kan være av relevans på dette fagområdet -databaser -tidsskrift -retningslinjer osv http://intranett.helsebiblioteket.no http://www.helsebibliotek.no Helsebiblioteket.no Diabetes* Søk nå Avansert søik Databaser - psykiatri På plakaten Lege Psykisk helse Lær å søke etter kunnskap Kreftomsorg Tidsskrift - psykiatri Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Retningslinjer psykiatri Diagnostikk og terapi, psykiatri Legemidler Lenker Brukerinformasjon - psykiatri (Logo for samarbeidspartnere)

 28. http://intranett.helsebiblioteket.no http://www.helsebibliotek.no Helsebiblioteket.no Diabetes* Søk nå Avansert søik På plakaten Lege Tidsskrift Psykisk helse Her får du tilgang til ulike databaser f.eks Lær å søke etter kunnskap Kreftomsorg Databaser Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler Lenker Brukerinformasjon (Logo for samarbeidspartnere)

 29. her får du tilgang til en læringsarena for • forskningsmetode • hvordan søke etter kunnskap • hvordan kritisk vurdere det du finner http://intranett.helsebiblioteket.no http://www.helsebibliotek.no Helsebiblioteket.no Diabetes* Søk nå Avansert søik Databaser På plakaten Lege Psykisk helse Lær å søke etter kunnskap Kreftomsorg Tidsskrift Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler Lenker Brukerinformasjon (Logo for samarbeidspartnere)

 30. http://intranett.helsebiblioteket.no http://www.helsebibliotek.no Helsebiblioteket.no Diabetes* Søk nå Avansert søik Databaser På plakaten Lege Psykisk helse Her får du tilgang til ulike nasjonale og internasjonale tidsskrift som vi abbonerer på - opp til 900 Lær å søke etter kunnskap Kreftomsorg Tidsskrift Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler Lenker Brukerinformasjon (Logo for samarbeidspartnere)

 31. http://intranett.helsebiblioteket.no http://www.helsebibliotek.no Helsebiblioteket.no Diabetes* Søk nå Avansert søik Databaser På plakaten Lege Psykisk helse • Her får du tilgang til ulike prosedyrer og retningslinjer • prosedyrer for håndtering av teknisk utstyr, f.eks smertepumper • prosedyrer for ulike tiltak, katetrisering, sårskift osv • retningslinjer og prosedyrer for forberedelse og gjennomføring av røntgenundersøkelser • prosedyrer for forberedelse til ulike operasjoner • retningslinjer for røykeavvenning Lær å søke etter kunnskap kreftomsorg Tidsskrift Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler Lenker Brukerinformasjon (Logo for samarbeidspartnere)

 32. http://intranett.helsebiblioteket.no http://www.helsebibliotek.no Helsebiblioteket.no Diabetes* Søk nå Avansert søik Databaser På plakaten Lege Psykisk helse Lær å søke etter kunnskap Her får du tilgang til praksisnære råd om behandling og diagnostikk ut fra symptom, diagnose osv f.eks Norsk Elektronisk Legehåndbok Kreftomsorg Tidsskrift Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler Lenker Brukerinformasjon (Logo for samarbeidspartnere)

 33. http://intranett.helsebiblioteket.no http://www.helsebibliotek.no Helsebiblioteket.no Diabetes* Søk nå Avansert søik Databaser På plakaten Lege Psykisk helse • Her får du tilgang til • Legemiddelverkets terapianbefalinger Lær å søke etter kunnskap Kreftomsorg Tidsskrift Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler Lenker Brukerinformasjon (Logo for samarbeidspartnere)

 34. http://intranett.helsebiblioteket.no http://www.helsebibliotek.no Helsebiblioteket.no Diabetes* Søk nå Avansert søik Databaser På plakaten Lege Psykisk helse Her får du tilgang til alt av brukerinformasjon som er utarbeidet innenfor alle disse områder - må sees i sammenheng med prosjektet vedrørende bruker/pasientinformasjon som TITS har ansvar for Lær å søke etter kunnskap Kreftomsorg Tidsskrift Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler Lenker Brukerinformasjon (Logo for samarbeidspartnere)

 35. Organisering av prosjektet • Styringsgruppe (de partene som finansierer) • Samarbeidsråd (RHFene, Dnlf, NSF, SLV, NAF – KS og RTV) • Prosjektansvarlig (Sosial-og helsedirektoratet v. i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter ) • Prosjektmedarbeidere på delområde • Redaksjonell profil • Databaser og tidsskrift • Praksisnære råd og retningslinjer • Elektronisk læringsarena • Nyhetstjeneste/Anmeldertjeneste • Publiseringsløsning (Teknisk og visuelt) • Bibliotekartjenester • Psykisk helse

 36. Etablere prosjektorganisasjon Redaksjonell profil og krav til kvalitet på innholdstjenester Avtaler om tilgang til databaser og tidsskrift Klargjøre for anbudsutlysning - praksisnære råd og retningslinjer (prosedyrer, behandling) Anmeldertjeneste klargjøres for iverksetting Læringsarena testes ut Visuell profil og publiseringsløsning klargjort Styrt tilgang (IP-adresser) 2004

 37. Internasjonalt Finland (forlag under legeforeningen) Danmark (Sundhedsstyrelsen) England (egen virksomhet under NHS) Norge Redaksjon må sikres langsiktighet Publiseringsløsninger vil kunne endres Redaksjon Nasjonalt kunnskapssenter Publisering På sikt knyttes nært opp mot journalleverandører? Fremtidig driftsorganisasjon

 38. Finansiering 2004 • Sosial- og helsedirektoratet, 3,4 mill kroner 2005 og fremover • Delt finansiering mellom de samarbeidende parter, med forslag om 50% på de 5 RHFene og 50% på sentrale statlige instanser, med max 10 mill på hver av instansene i 2006.

More Related