1 / 15

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach. REFERAT Ruchu Drogowego. Wypadki drogowe. Ranni wskutek wypadków drogowych. Wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Procentowy udział wypadków drogowych spowodowanych przez określonych użytkowników drogi a efektywność zastosowanych wobec nich środków prawnych.

durin
Télécharger la présentation

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Komenda Powiatowa Policji w Mońkach REFERAT Ruchu Drogowego

 2. Wypadki drogowe

 3. Ranni wskutek wypadków drogowych

 4. Wypadki ze skutkiem śmiertelnym

 5. Procentowy udział wypadków drogowych spowodowanych przez określonych użytkowników drogi a efektywność zastosowanych wobec nich środków prawnych *SEWIK stan na dzień 09.01.2014r. xk - udział procentowy wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami xp - udział procentowy wypadków spowodowanych przez pieszych

 6. Kolizje drogowe

 7. Przyczyny wypadków i kolizji drogowych Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych są: • nadmierna prędkość, niedostosowanie jej do warunków panujących na drodze • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, • nieprawidłowe manewry (wyprzedzanie, wymijanie, cofanie) Najczęstszymi przyczynami kolizji drogowych są: • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu drogowego, • niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, • nieprawidłowe omijanie, • nieprawidłowe wyprzedzanie, • nieprawidłowe wymijanie.

 8. Procentowy udział policjantów RD pełniących bezpośrednio służbę na drodze

 9. Liczba badań na zawartość alkoholu

 10. Ujawnienie i eliminowanie z ruchu drogowego kierujących po alkoholu

 11. Liczba ukaranych mandatami za wykroczenia drogowe

 12. ujawniono 5 poszukiwanych osób, • ujawniono 3 przypadki przestępstw karno – skarbowych(przemyt papierosów bez akcyzy) • sporządzono 10 meldunków informacyjnych, • sporządzono 116 informacji do UFG • zatrzymano 80 praw jazdy, w tym 57 za kierowanie po spożyciu alkoholu, • zatrzymano 932 dowodów rejestracyjnych.

 13. Działania przeprowadzone w 2013 r.

 14. Działania dodatkowe • Znicz 2013 • Zabezpieczenie Biegów ulicznych w Mońkach • Zabezpieczenie uroczystości Święta Niepodległości • Zabezpieczenie uroczystości Święta Narodowego 3 Maja • Zabezpieczenie procesji Drogi Krzyżowej • Zabezpieczenie procesji Bożego Ciała • Zabezpieczenie pielgrzymek do Krypna • Zabezpieczenie uroczystości Dni Moniek • Zabezpieczenie Rocku na Bagnach w Goniądzu • Zabezpieczenie Rajdu Motocyklowego po terenie pow. Monieckiego • Semafor, Czerwone, Motocykliści, BEZPIECZNA 65

 15. Dziękuję za Uwagę Mońki, 02.02.2014

More Related