Download
region n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Region PowerPoint Presentation

Region

231 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Region

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Region

 2. Vad är en region? • Yta • Avgränsning flytande • En kontinent (Europa, Sydamerika, Australien) • Del av kontinent (Sydostasien, Mellanöstern, Barentsregionen) • Delar av länder och grannländer (Öresundsregionen, Mälarregionen) • Ett område med gemensamma kännetecken

 3. Indokina Barentsregionen Delar av kontinenter

 4. Balkan Öresund Delar av länder

 5. Olika regioner • Homogen region • Funktionell region • Transnationell region • Politisk region

 6. Homogen region • Likartad livsmiljö • En minsta gemensamma nämnare • språk • religion • etnicitet • försörjningsmöjligheter • klimat • etc

 7. Funktionell region • Indelning: • kontakter • samarbete • service • arbete • kollektivtrafik • etc • Nodala regioner • Centrum – periferi • Tidsaspekten

 8. Transnationell region • Samarbete över landsgränser • ex handel • Öresundsregionen • EU

 9. Politisk region • En organisation har makt • Län, kommuner • En typ av homogen region • Storlek likt form har betydelse • kompakta • förlängda • avlånga • splittrade

 10. Vitryssland Rumänien Kompakta

 11. Thailand Namibia Förlängda

 12. Chile Norge Avlånga

 13. Fillipinerna Indonesien Splittrade

 14. Läge • Lokalisering • ex Amazon bäckenet, Indokina • Absolut läge • latitud • longitud • Relativt läge • Sahel, Öresundsregionen, Östeuropa, Mellanöstern

 15. Regionalgeografisk analys • Samband mellan naturgeografi och kulturgeografi • Sambandet mellan natur och människa • Klargör samband för att förstå människans bosättningsmönster och levnadsvillkor • I förlängningen förklaring till t.ex. konflikter.

 16. Exempel på samband

 17. ex på frågor • Vad kännetecknar denna region? • Vad är unikt och vad är generellt? • Vilka möjligheter till försörjning mm har människorna? • Vilka problem och hot lever de med i denna region? • Vad betyder det absoluta respektive relativa läget? • Vad skiljer denna region från övriga?

 18. Tydlig avgränsning • Tydliga motiv • Utgångspunkt ur: • Vad? • Vilken? • Var? • Varför? • Hur?

 19. Regioner att välja mellan • Östersjöregionen • Öresundsregionen • Kashmirregionen • Sahelregionen