1 / 12

Etická výchova ve školách – projekt 2010

Etická výchova ve školách – projekt 2010. Začínáme u mladé generace. Východiska etické výchovy. Sokratův elenchický přístup Výchova charakteru Prosociálnost jako základní kategorie. Pohledy na etickou výchovu. Prolínání celou školou Samostatný předmět – důvody:

dyllis
Télécharger la présentation

Etická výchova ve školách – projekt 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Etická výchova ve školách – projekt 2010 Začínáme u mladé generace

 2. Východiska etické výchovy • Sokratův elenchický přístup • Výchova charakteru • Prosociálnost jako základní kategorie

 3. Pohledy na etickou výchovu • Prolínání celou školou • Samostatný předmět – důvody: • „ukotvení“ etické výchovy na školách • systematický postup implementace • vytvoření konkrétního časového prostoru • speciální forma výuky • zkušenosti ze zahraničí

 4. Předmět etická výchova jako doplněk vzdělávacích dokumentů • V otázce cílů • V oblasti sociálního rozměru etiky • V oblasti rozvoje pozitivních citů ve škole • V otázce vzorů a jejich volby • V tématu iniciativnost • V tématu duchovní složka osobnosti

 5. Cíl etické výchovy - prosociálnost • Ve prospěch druhého • Není povinností • Nečekám protislužbu

 6. 1. Komunikace a mezilidské vztahy 2. Pozitivní sebepojetí 3. Pozitivní hodnocení druhého 4. Tvořivost 5. Komunikace citů 6. Empatie 7. Asertivita 8. Reálné a zobrazené vzory 9. Elementární prosociálnost 10. Komplexní prosociálnost Obsah předmětu etická výchova

 7. Aplikační témata etické výchovy • Rodina, ve které žiji • Zdraví • Ekonomické hodnoty • Ekologie • Etické hodnoty • Duchovní rozměr člověka

 8. Výchovný styl • Vytvořit výchovné společenství • Atribuce • Induktivní disciplína • Akceptace dítěte • Vybízení k prosociálnosti • Stanovme jasná pravidla • Odměny a tresty používejme opatrně • Do výchovy zapojit rodiče • Radostná atmosféra

 9. Postup nácviku sociální dovednosti • Kognitivní senzibilizace • Hodnotová reflexe • Nácvik ve třídě • Transfer do reálného života

 10. Etická výchova v ČR – současná situace • Doplňující vzdělávací obor • Otevřenost novým inovacím • Pracovní skupina MŠMT • cca 1000 učitelů a 100 škol • Financování • Nutno vytvořit společnou platformu pro ty, kteří chtějí participovat na vytváření a implementaci etické výchovy do škol.

 11. Ilustrativní pohled „zdola“ „Během tří let jsem se seznámila s tímto docela novým předmětem a snad i trochu nakoukla pod pokličku smyslu této výchovy. Osobně si myslím, že má etika za úkol pomoci studentům z různých životních podmínek, prostředí i názorů růst v nikoliv poslušné členy společnosti, kteří slepě půjdou za vedoucím, nýbrž v originální osobnosti, které samy dokážou zvážit situaci, vytvořit si na ni názor a zaujmout k ní postoj založený na zvnitřnělých morálních hodnotách. Největší hodnotu má však etika pro mě v tom, že pomáhá lidem nalézat sebe a pracovat na sobě.“ (Hanka, 19 let)

 12. Děkuji za pozornost. Mgr. et Mgr. Pavel Motyčka PavelMotycka@seznam.cz www.etickeforumcr.cz

More Related