html5-img
1 / 36

Mandić Tamara 115 /03 Radanović Jelena 112 /03

Mandić Tamara 115 /03 Radanović Jelena 112 /03. Prezentacija. DUBROVNIK. O Dubrovniku. Geografski položaj Klima Stanovništvo Istorija. Smeštaj. Hotel Vila Dubrovnik. Izleti. I dan: Razgledanje grada II dan: Duh Jadrana-Krstarenje ostrvima III dan: Selo Cilipi-Folklor

dyllis
Télécharger la présentation

Mandić Tamara 115 /03 Radanović Jelena 112 /03

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Mandić Tamara 115/03Radanović Jelena 112/03 Prezentacija

 2. DUBROVNIK

 3. O Dubrovniku • Geografski položaj • Klima • Stanovništvo • Istorija

 4. Smeštaj Hotel Vila Dubrovnik

 5. Izleti • I dan: Razgledanje grada • II dan: Duh Jadrana-Krstarenje ostrvima • III dan: Selo Cilipi-Folklor • IV dan: Dubrovnik sa mora • V dan: Renesansni vrt Dalmacije-Ston • VI dan: Viteški grad-Korčula • VII dan: Nacionalni park-Mljet

 6. I dan: Razgledanje grada

 7. II dan: Duh Jadrana-Krstarenje ostrvima

 8. III dan: Selo Cilipi-Folklor

 9. IV dan: Dubrovnik sa mora

 10. V dan: Renesansni vrt Dalmacije

 11. VI dan: Viteški grad-Korčula

 12. VII dan: Nacionalni park-Mljet

 13. Restoran Gverović

 14. “Oni koji traže raj na zemlji trebaju doći i videti Dubrovnik”,George Bernard Shaw “A kada bi na svetu bilo više Dubrovnika, samo jedan od njih bio bi pravi, ovaj istinski, nepovratni, jedini Dubrovnik od kamena i svetlosti. Mediteran ga spaja sa kontinentima, civilizacijama i narodima, neuporedivi Dubrovnik”, Jure Kaštelan

More Related