Download
design engineering a v b r zhotovitele n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DESIGN ENGINEERING A VÝBĚR ZHOTOVITELE PowerPoint Presentation
Download Presentation
DESIGN ENGINEERING A VÝBĚR ZHOTOVITELE

DESIGN ENGINEERING A VÝBĚR ZHOTOVITELE

212 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

DESIGN ENGINEERING A VÝBĚR ZHOTOVITELE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DESIGN ENGINEERING A VÝBĚR ZHOTOVITELE Ing. Luboš Krejčí, CSc. TOP D.C.C. s.r.o.

 2. Výstavbový projekt souhrn komplexních činností, které musí být plánovány, kontrolovány, organizovány, financovány, vyhodnocovány od prvotního záměru až po konečný hmotný objekt nutné stanovit cíle výstavbového projektu (věcné, ekonomické, časové)

 3. Životní cyklus stavby záměr užívání projektování likvidace realizace

 4. Fáze výstavbového projektu Záměr Předinvestiční fáze Investiční fáze Provozní fáze

 5. Diagram výstavbového projektu

 6. Předinvestiční fáze Záměr projektu Rozhodování o: cíl projektu účel projektu investice způsob financování způsob organizace a řízení územní řízení a rozhodnutí

 7. Předběžná studie proveditelnosti zpracovává se před dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, pro náročnější a složitější projekty; její nepřesnost při stanovování nákladů je až 20%. obsahuje: současný stav a historie projektu, analýza trhu a koncepce odbytu, materiálové dodávky, lokalita a vliv na životní prostředí, technické řešení projektu, organizační a režijní náklady výstavby a provozu, lidské zdroje, harmonogram realizace projektu, finanční analýzu a potřebu investičních prostředků, finanční a ekonomické vyhodnocení, závěr a doporučení slouží investorovi pro rozhodnutí o dalším pokračování záměru

 8. Studie proveditelnosti Zpracovává se souběžně s dokumentací pro územní řízení, tudíž má oproti předběžné studii proveditelnosti mnohem vyšší míru přesnosti cenových odhadů. Hlavním účelem této studie je prokázání  a podložení životaschopnosti projektu. Zkoumá se řada provozních, tržních a finančních podmínek realizace a existence projektu. Studie proveditelnosti je využívána bankami při posuzování žádosti o úvěr určený k financování projektu, ale může velmi dobře posloužit i vlastníkovi projektu při jeho rozhodování, plánování a provozování projektu samotného. Obsah shodný jako u předběžné studie proveditelnosti. Slouží jako podklad pro jednání o získání bankovním úvěru či o spolufinancování projektu z dodací nebo strukturálních fondů ČR, EU, apod.

 9. Investiční fázeetapa investiční přípravy a realizační přípravy projektová činnost inženýrská činnost dodavatelé uzavírání smluv stavební řízení a rozhodnutí

 10. Investiční fázeetapa realizace předání a převzetí staveniště výstavba předání a převzetí stavby vady a nedodělky kolaudační souhlas

 11. Výstavbový projekt projektová dokumentace - Design od zaměření stávajícího stavu objektu, architektonické studie, projektu pro stavební povolení včetně všech profesí až po dokumentaci skutečného provedení stavby.

 12. Stupně projektové dokumentace Studie (STS) - vyhledání optimálního vzhledu stavby / trasy dopravní stavby DÚR - Dokumentace pro územní rozhodnutí - na jejím základě bude povoleno umístění stavby DSP – Dokumentace pro stavební povolení - na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě DOS - Dokumentace pro ohlášení stavby v případě, že není nutné stavební povolení DZS nebo ZDS - Dokumentace pro zadání stavby - podklad pro výběrové řízení a stanovení ceny DPS - Dokumentace pro provedení stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele. RDS - Realizační dokumentace stavby - podle této dokumentace se stavba provádí SKP nebo DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby - zachycení konečného stavu stavby

 13. Zpracovatelé projektové dokumentace Architekt Osoba, zodpovědná za návrh, provedení studie stavby. Transformuje potřeby uživatele do požadavků na stavitele. Architekt musí důkladně rozumět principům, vlastnostem a předpisům, kterým musí design stavby odpovídat. Dále musí znát všechny prostředky, které může stavitel použít pro realizaci potřeb uživatele, aby byl schopen navrhnout co nejlepší kompromisní řešení s ohledem na požadavky, čas a náklady. Projektant Zpracovává jednotlivé stupně dokumentace Statik Navrhuje statické řešení stavby, posuzuje únosnost nosných konstrukcí stavby Specialisté TZB Navrhuje a řeší technická zařízení budov

 14. Příklad dotazníku pro výběr projektanta

 15. Příklad dotazníku pro výběr projektanta

 16. Specifikace • Jsou slovním popisem zakázky • Obsahují jen to co se dá ocenit, kontrolovat • Obvykle jsou nadřazeny výkresům

 17. Druhy specifikací • Architektonické specifikace • Parametrické specifikace • Knihy místností • Materiálové a výrobkové specifikace • Popisné specifikace

 18. Kontrolní den projektanta Cíl: • sledovat postup projektování • zpřesňovat stavebníkovo zadání Účastníci: Stavebník Projektant Subdodavatelé projektanta Projektový manažer Technický dozor stavebníka Správce budovy, mostu atd. Vlastník stavby Uživatel stavby

 19. Nejčastější vady projektové dokumentace • nevhodná koncepce řešení stavby vycházející z nedostatečného průzkumu staveniště • nevhodný návrh detailu vycházející z neznalosti nebo nezkušenosti projektanta • volba nevhodného výrobku, který svými vlastnostmi neodpovídá potřebám jeho použití v konkrétní stavbě • chyba ve výpočtu nebo použití nesprávné výpočtové metody

 20. Jelikož je projektová dokumentace pevně svázána s vlastní výstavbou, odstranění vad projektové dokumentace přinese eliminaci vad stavby samotné, tudíž úsporu zbytečně vynaložených nákladů.

 21. Požadavky na stavbu, které musí brát projektant při návrhu v úvahu • Plnit účel požadovaný stavebníkem • Proveditelnost • Bezpečnost • Odolnost vůči opotřebení a okolnímu prostředí • Kompatibilita s prostředím • Estetika • Energetická úspornost • Právní spolehlivost • Optimální stavební náklady

 22. Inženýrské činnosti v průběhu výstavbového projektu Předprojektová inženýrská činnost Zajištění předběžných souhlasů a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků výstavby Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí Udržování kontaktu s dotčenými orgány státní správy, konzultace fází projektu s investorem a úřady Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení Zajištění všech vyjádření orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení v plném rozsahu Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení k provozu Zajištění geometrického plánu stavby, revizní zprávy elektroinstalace, tlakové zkoušky instalací atd., zajištění kolaudačního řízení a kolaudačního protokolu

 23. Výkonový a honorářový řád Vydán ve spolupráci ČKAIT, ČKA a ČSSI Vytvoření obecně přijatelného mechanismu konstrukce ceny projektových prací a souvisejících služeb Započitatelné náklady (souhrn všech nákladů potřebných k postavení stavby) – hlavní podklad pro určení ceny projektových prací a inženýrských činností Honorář – finanční ohodnocení výkonů zhotovitele (architekta, inženýra nebo technika), které vedly k předem určenému cíli nebo dílčímu cíli Dle tohoto řádu se stavby nebo objekty člení do pěti honorářových zón dle nároků na jejich navrhování a provedení

 24. Výkonové fáze Práce, které spolu obsahově a časově souvisejí, tvoří spolu celek a jejichž výsledkem je dosažení dílčího cíle – vytváří celkový výkon projektanta Výkonový a honorářový řád rozeznává 9 těchto fází: Příprava zakázky Návrh/studie stavby Vypracování dokumentace pro územní řízení Vypracování dokumentace pro stavební řízení Vypracování dokumentace pro provedení stavby Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli Spolupráce při výběru dodavatele Spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru Spolupráce po dokončení stavby

 25. Příklad stanovení honoráře Stavba bytového domu Započitatelné náklady ve výši 25.000.000,-Kč Stavba je přímým výběrem zařazena do Honorářové zóny III: (Administrativní, ubytovny a bytové objekty se standardním vybavením a průměrnými nároky, mateřské školy, jesle, základní školy, zdravotní střediska a polikliniky, nákupní střediska, veletržní a výstavní pavilóny, požární stanice, jednoduchá kulturní zařízení a kina, tělocvičny a sportovní zařízení, patrové garáže, výrobní budovy lehkého průmyslu, tiskárny, chladírny, zemědělské haly a zařízení a podobně)

 26. Celkový základní honorář Lineární Interpolace mezi hodnotami spodního a hodnotami horního intervalu

 27. Dolní interval = 8,065% Horní interval = 9,81% Dle náročnosti zvolen interval v polovině rozpětí tj. 8,94% Celkový základní honorář: 8,94% z 25.000.000,-Kč = 2.235.000,-Kč Podíl honoráře na jednotlivých výkonových fázích:

 28. Další možnosti stanovení ceny projektových prací a inženýrských činností Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Individuální kalkulace

 29. Stavební zákonzákon č.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu Část první: Úvodní ustanovení Část druhá: Výkon veřejné správy Část třetí: Územní plánování Část čtvrtá: Stavební řád Část pátá: Společná ustanovení Část šestá: Přechodná a závěrečná ustanovení Část sedmá: Účinnost

 30. Pojmy stavba– veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání; stavbou se rozumí i její část nebo změna dokončené stavby změna dokončené stavby– nástavby, přístavba (půdorysně se rozšiřuje a je propojena s dosavadní stavbou), stavební úprava (zachovává se půdorysné i výškové ohraničení stavby) stavební pozemek-pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem

 31. orgány obce obecní úřad stavební úřad zastupitelstvo obce orgány kraje krajský úřad zastupitelstvo kraje zvláštní působnost na území hl. m. Prahy Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj stavební úřady obecné speciální vojenské Veřejná správa

 32. Územní plánování zajišťovat, posuzovat a prověřovat stav území a jeho změny stanovovat požadavky a podmínky pro provádění změn území určovat nutné zásahy do území atd. podklady územně analytické podklady – zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a záměrů

 33. Územní rozhodnutí rozhodnutí o: umístění stavby nebo zařízení změně využití území změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území dělení nebo scelování pozemků ochranném pásmu vydá příslušný stavební úřad na základě územního řízení

 34. Účastníci územního řízení žadatel obec, na jejímž území je požadován záměr vlastník pozemku nebo stavby (není-li sám žadatelem) dotčené osoby (mají vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, pozemkům atd.) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis

 35. Žádost o vydání územního rozhodnutí obsah základní údaje o záměru identifikační údaje pozemků a staveb přílohy doklady o vlastnickém právu rozhodnutí dotčených orgánů stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury dokumentace případná další vyjádření a rozhodnutí (vliv na životní prostředí, zvláštní předpisy atd.)

 36. Územní souhlas § 96 stavby, které nevyžadují stavební povolení ani oznámení ohlašované stavby stavby pro reklamu stavby v uzavřených prostorech existujících staveb, není-li změna na okolí úpravy terénů, násypů a výkopů do 1,5 m, do 300 m2 skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek změny druhu pozemku změny staveb

 37. Stavební řád Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení vyžadující stavební povolení vyžadující ohlášení

 38. Žádost Ohlášení údaje o stavebníkovi, o pozemku, ohlášené stavbě (rozsah, účel, způsob, doba provádění) doklady k vlastnickému právu nebo jiných práv případně projektová dokumentace Stavební povolení údaje o záměru, pozemcích a stavbách doklady k vlastnickému právu nebo jiných práv projektová dokumentace plán kontrolních prohlídek stavby závazná stanoviska

 39. Účastníci stavebního řízení stavebník vlastník stavby vlastník pozemku dotčené osoby s vlastnickými a jinými právy zvláštní osoby vymezené zákonem osoby s právem věcného břemena

 40. Odstranění stavby Lze nařídit v případě ohrožení života nebo zdraví staveb postavených bez rozhodnutí stavebního úřadu vyžadovaného zákonem staveb, u nichž bylo stavební povolení zrušeno a stavbu nelze zachovat

 41. Plán organizace výstavbyPOV vyhotovuje se pokud stavba svým charakterem vyžaduje výjimečné časové nároky a organizačně složité vazby slouží k budoucí eliminaci neefektivnosti provádění stavby, zbytečných prostojů, nekoordinaci jednotlivých činností,…

 42. V POV se také řeší • Návrh zdvihacího prostředku: • Jeřáb musí mít dostatečnou nosnost i dosah

 43. Výběr vhodného lešení

 44. Výběr stavebního výtahu

 45. návrh hlavního jističe a rozvaděče • Výpočet potřeby elektrického příkonu

 46. Výpočet potřeby vody

 47. Výběr mobilního čerpadla na betonovou směs

 48. Návrh postupu prací