Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Patologie pohybového systému I. Kosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Patologie pohybového systému I. Kosti

Patologie pohybového systému I. Kosti

418 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Patologie pohybového systému I. Kosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Patologie pohybového systému I. Kosti

 2. Choroby kostí 1) metabolické kostní choroby - osteoporóza - osteomalacie a rachitis - fibrózní osteodystrofie - Pagetova choroba 2) fraktury 3) záněty - hnisavá osteomyelitida - tbc osteomyelitida 4) nádory - primární - sekundární (metastázy)

 3. Osteoporóza absolutní úbytek kostní hmoty (numerická atrofie) Etiologie menopauza: ↓ estrogenů (↑ aktivity osteoklastů) pokročilý věk: po 70. roce, ↓ aktivity osteoblastů sekundární osteoporóza: - Cushingův syndrom - hypertyreóza - hypogonadismus (časná oophorectomie) - malnutrice - imobilizace, obrny - glukokortikoidy, antikonvulsiva - ztenčení a ztráta vzájemného propojení kostních trámců - norm. mineralizace - fraktury (kompresivní fraktury těl obratlů, fraktura krčku femuru, Collesova fraktura)

 4. Osteomalacie a rachitis (křivice) porucha mineralizace kostní tkáně 1) nedostatek vitamínu D: - nedostatečný příjem potravou - nedostatek slunečního světla - malabsorpce ve střevě - chronické choroby jater a ledvin (↓ hydroxylace prekurzorů) 2) hypofosfatémie: - dědičné enzymatické poruchy - vzácné, nereaguje na léčbu vitamínem D

 5. Osteomalacie - postihuje skelet po skončení vývoje - zmnožení osteoidu (> 20% povrchu trámců) - trámce normálně široké - ↓ pevnosti kostí: deformity (kyfoskolióza, rybí obratle, oploštění pánve, ohnutí dlouhých kostí) fraktury Rachitis - postihuje vyvíjející se skelet (děti) - porucha enchondrální osifikace deformity: craniotabes rhachitica, caput quadratum, ptačí hrudník, rachitický růženec, ohnutí dlouhých kostí DK

 6. Fibrózní osteodystrofie - těžká hyperparatyreóza (zejména primární) ↑ osteoklastické resorpce → dissekující osteoklasie + fibróza - oslabení kostní tkáně: infrakce, krvácení hnědé nádory– připomíná OBT

 7. Pagetova choroba (osteitis deformans) - chronická porucha remodelace kostní tkáně - starší osoby (vzácná před 40. rokem) lokalizace: lebka, pánev, páteř (jedno nebo více ložisek) etiologie nejasná, pomalá viróza? (paramyxovirové inkluze) morfologie: osteolytická fáze smíšená fáze osteosklerotická fáze klinika: často asymptomatická, ztluštění kalvy – bolesti hlavy, zvětšení hlavy, komprese hlavových nervů (poruchy zraku a sluchu) kost není kvalitní (pevná) - deformity, fraktury asi v 1% vznik osteosarkomu

 8. Fraktury porušení kontinuity kostní tkáně infrakce: neúplná fraktura patologická fraktura: v terénu chorobně změněné kosti (např. osteoporóza, cysty, nádory), nepřiměřeně malé násilí nebo spontánně Hojení fraktury: - hematom + nekróza kostní dřeně a drobných kostních fragmentů - organizace hematomu nespecifickou granulační tkání → jizevnaté vazivo: fibrózní svalek (kallus) - nezralá pletivová kost ve fibrózním svalku : provizorní kostěný svalek - přestavba na zralou kost : definitivní kostěný svalek Komplikované hojení (infekce, nedostatečné znehybnění, metabolické kostní choroby) – zdlouhavé, velké množství chrupavčité tkáně v objemném svalku – pakloub (pseudoartroza)

 9. Hnisavá osteomyelitida pyogenní bakterie (stafylokoky, streptokoky...) zevní infekce (trauma, otevřená zlomenina, operace) propagace z okolí (osteomyelitida čelisti z kariezního zubu), hematogenní (krevní cestou ze vzdáleného hnisavého ložiska), flegmonozní či abscedující zánět kostní dřeně ischemická nekróza kostní tkáně subperiostální absces (odtržení periostu – ischemická nekróza kosti) provalení měkkými tkáněmi a kůží (hnisavá píštěl) častý přechod do chronického stadia – granulační tkáň, sekvestry, involucrum komplikace: sepse, amyloidóza, hnisavá artritida, karcinom kůže v okolí hnisavých píštělí

 10. Tbc osteomyelitida děti, hematogenní šíření z primárního komplexu (izolovaná orgánová metastáza) dlouhé kosti, páteř (tbc spondylitida, Pottova nemoc – hrudní obratle) 1) exsudativní forma: kaseozní ložiska → kolikvace → tbc hnis → šíření do měkkých tkání (studený absces) → tendence k šíření na velkou vzdálenost podél fascií a svalů (sběhlý absces) 2) proliferativní forma: tvorba specifické granulační tkáně, která destruuje kost („kostižer“) → deformity (gibbus)

 11. Metastázy nádorů do kostí častější než primární kostní nádory obvykle mohočetné nádory nejčastěji metastazující do kostí: ca prostaty, prsu, ledviny, GIT, štítné žlázy osteolytické(destrukce kosti) osteoblastické(reaktivní kostní novotvorba)

 12. Primární kostní nádory - vzácnější, většinou solitární - charakteristická lokalizace a věková skupina 1) osteogenní - osteom - osteoidní osteom - osteoblastom - osteosarkom 2) chondrogenní - osteochondrom - chondrom - chondrosarom 3) ostatní - obrovskobuněčný kostní nádor - Ewingův sarkom 4) nádorům podobné léze - fibrózní dysplazie - kostní cysty

 13. Osteom - benigní výrůstky tvořené kompaktní zralou lamelární kostí - lebka, nosní dutiny, orbita - kosmetický defekt, mechanický útlak - někdy součást Gardnerova syndromu Osteoidní osteom - benigní nádor - děti a mladí dospělí - diafýzy dlouhých kostí (femur, tibie) - bolest (výrazná, ustupuje po salicylátech) Osteoblastom - jako osteoidní osteom, ale větší než 1cm („giant osteoid osteoma“), nemá osteosklerotický lem - věk: jako u osteoidního osteomu - obratle, drobné kosti ruky a nohy - většinou benigní, ale existuje i tzv. agresivní osteoblastom: atypické osteoblasty, neostré ohraničení, recidivuje, ale nemetastazuje

 14. Osteosarkom - nejčastější primární maligní kostní nádor - nejčastěji mezi 10. a 25. rokem, u starších lidí v souvislosti s Pagetovou chorobou, častěji postiženi muži - metafýzy dlouhých kostí (distální femur, proximální tibie, proximální humerus) Codmanův trojúhelník - osteoblastický, chondroblastický, fibroblastický - vysoce maligní nádor, hematogenní metastázy do plic Parosteální osteosarkom - varianta osteosarkomu postihující mladé dospělé - povrch kosti (metafýza dl. kostí) laločnatá masa obklopující kost zvenčí - roste pomalu, velmi dobrá prognóza při adekvátní resekci

 15. Osteochondrom (kartilaginózní exostóza) - velmi častý - adolescenti a mladí dospělí - dlouhé kosti (femur, tibie, humerus), obvykle metafýza - pravděpodobně hamartom (odštěpek epifyzární ploténky?) - benigní, zcela výjimečně malignizuje (při mnohočetném výskytu – osteochondromatóze) Chondrom - benigní chrupavčitý nádor, častý - v každém věku, nejč. adolescenti a mladí dospělí - drobné kosti ruky a nohy - mnohočetné enchondromy – Ollierova nemoc

 16. Chondrosarkom - maligní nádor z chrupavky, nejč. primární, vzácněji sekundární (malignizace benigních chrupavčitých nádorů) - dospělí středního a staršího věku (sekundární ch. u mladších) - centrální skelet (pánev, žebra, proximální femur, proximální humerus), na periferii vzácně - destruktivní růst (rozrušuje okolní kost, proráží kortikalis a prorůstá do měkkých tkání) Obrovskobuněčný kostní nádor (osteoklastom) - 3. dekáda, častěji ženy - epifýzy dlouhých kostí - lokálně agresivní, časté recidivy, malá část se chová maligně (metastázy nejč. do plic)

 17. Ewingův sarkom - vzácný, patří mezi primitivní neuroektodermální tumory (PNET) - věk: 5 – 20 let - dlouhé kosti, pánev - vysoce maligní nádor, časný hematogenní rozsev

 18. Fibrózní dysplazie - ložisková náhrada kosti vazivovou tkání s přítomností nepravidelných pokroucených trámečků nezralé pletivové kosti („čínské znaky“) - děti a adolescenti - žebra, femur, tibie, maxila, mandibula, humerus - polyostotická forma - McCune-Albrightův syndrom: polyostotická FD + ložiskové kožní pigmentace (café-au-lait) + pubertas praecox Kostní cysty simplexní (solitární, juvenilní) aneurysmatická