1 / 25

Langodden Vel - Årsmøte 2012

Langodden Vel - Årsmøte 2012. 11. MARS 2013 Hundsund Ungdomskole , Aud. B. Revidert Dagsorden. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden

eliot
Télécharger la présentation

Langodden Vel - Årsmøte 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. LangoddenVel - Årsmøte 2012 11. MARS 2013 HundsundUngdomskole, Aud. B

 2. Revidert Dagsorden • Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst • Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere • Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden • Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel • Regnskap 2012 • Innkomne forslag. • Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent • Valg av styreformann og styremedlemmer • Valg av valgkomite og revisor • Info fra Styret • Dugnaden (fastsatt til planer for 2013kl.18:00) • Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) • "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 • Eventuelt

 3. Åpningavmøtet • Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst • Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere • Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden • Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel • Regnskap 2012 • Innkomne forslag • Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent • Valg av styreformann og styremedlemmer • Valg av valgkomite og revisor • Info fra Styret • Dugnaden (fastsatt til torsdag 2. maikl.18:00) • Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) • "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 • Eventuelt • Godkjenningavinnkallingogdagsorden... [Åpning]

 4. Styretsberetning • Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst • Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere • Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden • Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel • Regnskap 2012 • Innkomne forslag • Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent • Valg av styreformann og styremedlemmer • Valg av valgkomite og revisor • Info fra Styret • Dugnaden (fastsatt til torsdag 2. maikl.18:00) • Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) • "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 • Eventuelt [Årsrapport]

 5. StyretsBeretning (1:4) 4.a Styrets sammensetning Formann, øk.adm, info Paal E. Engelstad (PE) Nestform., LV-interne saker Anna Katrine AspremHvardal (AKaH) Sekretær, Sjø/strand saker Rolf Bruknapp (RB) LV-eksterne saker, distribusjonBerit Olsen (BO) Events, strøsand Ellen Furru (EF) Trafikk, FornebuNatalia Ueland(NU) Brådypet, DistribusjonKristin E. Torbjørnsen(KT) Se LVs hjemmesider for detaljer 4.b Styremøter: 8 stk, se referatene på LVs hjemmesider 4.c Info til medlemmene: Nettsiden og årshjulet. E-post! 4.d Vedtektene [Årsrapport]

 6. StyretsBeretning(2:4) 4.e Lekeplass FA5 - Shell (AKH) 4.f Lekeplass/Fellesområde FA6 (AKH) 4.g Fellesbadestrand FA1 – Shellstranden (AKH) 4.h Sommerfesten (AKH) 4.i Vinterarrangementet - Familiedag (EF/AKH) [Årsrapport]

 7. StyretsBeretning(3:4) 4.j Dugnad (BO / AKH) 4.k BokenLangoddensHistorie (BO) 4.l Trafikkavviklingog Nye E18 (BO) 4.m Trafikklokalt – fartsdumper (NU) 4.n Trafikk: SkiltingogParkeringStorøya (EF) [Årsrapport]

 8. StyretsBeretning(4:4) 4.o Strøkasserogbrøyting (EF) 4.p Hundeholdogkompost (EF/BO) 4.q Sjøog strand (RB) • Langoddens badeplasser/Badebøyer • Steiner på brådypet • Samarbeid SLF 4.r Utredningbrådypet (KT/NU) [Årsrapport]

 9. 6.a.4 Oppgraderingavbrådypet – Eksempler Tilretteleggingsforslag for grillplass, se http://www.friluftsrad.no/file=2792 Eksempel på støpt grill dekket med natursteinEksempel fra fellesområde ved Mjøsa Tilretteleggingsforslag til benker i tømmer, http://www.friluftsrad.no/file=2783. Benkene foreslås utformet av delt tømmerstokk hvilende på lav støtte i hver ende. [Forslag]

 10. Regnskap for 2012 • Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst • Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere • Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden • Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel • Regnskap 2012 • Innkomne forslag • Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent • Valg av styreformann og styremedlemmer • Valg av valgkomite og revisor • Info fra Styret • Dugnaden (fastsatt til torsdag 2. maikl.18:00) • Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) • "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 • Eventuelt [Regnskap]

 11. Driftsregnskap 2012 [Regnskap]

 12. Balansepr 31/12 Styretinnstillerpå at årsmøtetgodkjennerregnskapet [Regnskap]

 13. Innkomneforslag • Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst • Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere • Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden • Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel • Regnskap 2012 • Innkomne forslag • Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent • Valg av styreformann og styremedlemmer • Valg av valgkomite og revisor • Info fra Styret • Dugnaden (fastsatt til torsdag 2. maikl.18:00) • Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) • "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 • Eventuelt [Forslag]

 14. 6.a.1 Valgpåårsmøtet Styrets forslag til vedtektsendring: § 5. Årsmøte <... uendret tekst...> Gjenvalg kan finne sted. Formannen og styrets øvrige medlemmer velges for to år av gangen, slik at tilnærmet halvparten av styret er på valg hvert år. Gjenvalg kan finne sted, og vil være for ett år av gangen. Begrunnelse: Dette er lettere å si videre ja til ett år av gangen. Dermed håper vi å sikre bedre kontinuitet i styret. [Forslag]

 15. 6.b.1 Skolekrets Innspill fra Eirin Guldsten Robinson: Bærum kommunes «Skolebehovsplan 2013-2022» (høringsutkast av 15.02.2013) foreslår at Langodden skal tilhøre Storøya skolekrets. Jeg ber om at årsmøtet tar stilling til følgende forslag: Styret i Langodden Vel skal arbeide for at Langodden fremdeles skal tilhøre Snarøya skolekrets. Begrunnelse: [Forslag]

 16. Budsjett for 2013 ogkontingent • Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst • Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere • Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden • Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel • Regnskap 2012 • Innkomne forslag • Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent • Valg av styreformann og styremedlemmer • Valg av valgkomite og revisor • Info fra Styret • Dugnaden (fastsatt til torsdag 2. maikl.18:00) • Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) • "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 • Eventuelt [Budsjett]

 17. Budsjett for 2013 Styretinnstillerpå at årsmøtetgodkjennerbudsjettogkontingent: 500 kr [Budsjett]

 18. Valgavstyre • Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst • Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere • Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden • Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel • Regnskap 2012 • Innkomne forslag • Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent • Valg av styreformann og styremedlemmer • Valg av valgkomite og revisor • Info fra Styret • Dugnaden (fastsatt til torsdag 2. maikl.18:00) • Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) • "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 • Eventuelt [Valgavstyre]

 19. Valgkomiteensinnstilling – Vedlegg A Valgkomite: Erik Dillerud og Eli Gjøen Formann: Eirik Nordeng HV5 (Ny) Styremedl: Anna Katr. A. Hvardal LV92 (Gjenvalg) Trond Backe HV10b (Ny) Berit Olsen LV92(Gjenvalg) Natalia Ueland JV6 (Ikke på valg) Kristin Torbjørnsen HV30(Ikke på valg) Ellen FurruLV66(Ikke på valg) Valgkomiteeninnstillerpåovernevntekandidater [Valgavstyre]

 20. Valgkomiteogrevisor • Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst • Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere • Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden • Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel • Regnskap 2012 • Innkomne forslag • Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent • Valg av styreformann og styremedlemmer. • Valg av valgkomite og revisor • Info fra Styret • Dugnaden (fastsatt til torsdag 2. maikl.18:00) • Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) • "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 • Eventuelt [Valgkomiteogrevisor]

 21. Kandidater • Forslag ny valgkomite Eli Gjøen og Paal Engelstad Ihhtpresedens: Avgåttstyreformannerstatterførsteavgåttestyreformannivalgkommiteen, Erik Dillerud. • Dagens revisor Halvor Oseid Revisorervilligtilåstilletilgjenvalg [Valgkomiteogrevisor]

 22. Info frastyret • Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst • Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere • Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden • Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel • Regnskap 2012 • Innkomne forslag • Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent • Valg av styreformann og styremedlemmer. • Valg av valgkomite og revisor • Info fra Styret • Dugnaden (fastsatt til torsdag 2. maikl.18:00) • Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) • "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 • Eventuelt [Info frastyret]

 23. Info omnoenaktiviteterpåvåren • Innbetaling av kontingenter Giro utsendes normalt på våren, etter årsmøtet • Dugnad og våraksjon (BO) Dugnad: torsdag 2. mai 2013, kl. 18:00 • Badebøyer& Steiner Brådypet April/mai • Sommerfesten (AKH) Sommerfest: onsdag 19. juni 2013, fra kl. 17:00 [Info frastyret]

 24. “Medlemmeneskvarter” - Innspill • Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst • Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere • Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden • Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel • Regnskap 2012 • Innkomne forslag. • Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent • Valg av styreformann og styremedlemmer. • Valg av valgkomite og revisor • Info fra Styret • Dugnaden (fastsatt til torsdag 2. maikl.18:00) • Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) • "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 • Eventuelt [Innspill]

 25. Eventuelt • Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst • Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere • Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden • Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel • Regnskap 2012 • Innkomne forslag. • Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent • Valg av styreformann og styremedlemmer. • Valg av valgkomite og revisor • Info fra Styret • Dugnaden (fastsatt til torsdag 2. maikl.18:00) • Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) • "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 • Eventuelt [Eventuelt]

More Related