Download
a referenciaint zm nyek szerepe helye a k znevel sben m helymunka hern d 2014 09 24 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A referenciaintézmények szerepe, helye a köznevelésben Műhelymunka Hernád, 2014. 09. 24. PowerPoint Presentation
Download Presentation
A referenciaintézmények szerepe, helye a köznevelésben Műhelymunka Hernád, 2014. 09. 24.

A referenciaintézmények szerepe, helye a köznevelésben Műhelymunka Hernád, 2014. 09. 24.

123 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

A referenciaintézmények szerepe, helye a köznevelésben Műhelymunka Hernád, 2014. 09. 24.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A referenciaintézmények szerepe, helye a köznevelésbenMűhelymunkaHernád,2014. 09. 24.

 2. „Bölcs ember nem csak gondolkodik a cselekvésről, hanem cselekszik is.”(Ismeretlen szerző)

 3. A referenciaintézmény • Egyedi, • más intézmények számára is példaértékű, • működésében koherens, • befogadó, • gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, • és ezt a szolgáltatásaiban publikálni, illetve átadni képes intézmény.

 4. A referenciaintézmény alapkritériumai • Befogadó, az egyéni fejlődést biztosító módszereket alkalmaz. • Pedagógiai munkájában megjelennek a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmai és módszerei. • Munkakultúráját nyitott nevelési-oktatási környezet jellemzi. • Az intézmény vezetése és tantestülete egyaránt elkötelezett a referenciaintézménnyé válás folyamatában, feladataiban.

 5. A referenciaintézmény alapkritériumai • Önfejlesztő intézmény, önértékelési rendszert működtet. • Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezik. • Az IKT eszközöket és módszereket a Pedagógiai programban foglaltak szerint alkalmazza. • Az általa definiált referencia-körben minimum 2 éve működik. • Több összefüggő jó gyakorlattal rendelkezik (ebből feltöltött, legalább két „jó gyakorlat”).

 6. A referenciaintézmény alapkritériumai • Szervezeti kultúrájára jellemző a team munka, illetve a pedagógusok közötti horizontális és vertikális együttműködés. • Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, mentorálás, hospitálás, szupervízió, stb. feladatait. • A partnerintézmény fejlesztési folyamataihoz igény szerint szakmai támogatást nyújt.

 7. Referenciaterületek • Kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó • Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó • Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az integráció szolgálatában • Az info-kommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű • Komprehenzív elven, egységes programmal dolgozó • Kistérségi együttműködésben mintaadó • Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény/ referenciahely

 8. Referenciaterületek • Tehetséggondozó programmal dolgozó /”tehetségpont” • Öko-iskolai/óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó • Múzeumpedagógiai program alapján dolgozó • A gazdasági kultúra fejlesztésében mintaadó • A reformpedagógiák valamelyikét képviselő • Saját fejlesztésű alternatív program szerint működő Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely intézmény, referenciahely

 9. A regisztrációtól a minősítésig Intézményi innovációk Együttműködések, partnerség Előminősítési folyamat (formai, szakmai, helyszíni látogatás) Fejlesztési terv összeállítása és megvalósítása (TÁMOP 3.1.7. pályázat) Referenciaintézményi minősítés (TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt) Referenciaintézményi szolgáltatások nyújtása

 10. Minősítés • A minősítés alapfeltétele: - előminősítés, - az intézményi fejlesztési terv teljesítése, - minősítési folyamat, a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos elképzelések, tervek (Referenciaintézményi portfolió) bemutatása. • Dokumentumok feltöltése – helyszíni minősítő ülés. • „Minősített referenciaintézmény”

 11. Referenciaintézményi szerep • Kulcsszerep a sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében (helyi, területi, regionális, országos szinten). • A horizontális, hálózati tanuláshoz mintaadó tartalmak és szolgáltatási kínálat (intézménylátogatás, műhelymunkák, hospitálás, mentorálás, stb.) biztosítása. • Az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat erősítése. • Jó gyakorlatok fejlesztése, a működő jó gyakorlatok gondozása, minőségbiztosítása.

 12. Referenciaintézményi szerep • Adaptálható jó gyakorlat minták terjesztése, az adaptáció támogatása. • Példaértékű pedagógiai kultúra és eszközrendszer bemutatása, átadása (komplex módon vagy elemeiben). • A fejlesztési eredmények disszeminációja, tájékoztatás és kommunikáció. • A referenciaintézmény azokat az intézményeket is hatókörébe vonja, amelyek eddig távol maradtak az innovációtól.

 13. Referenciaintézményi szerep • Innovációk ösztönzése. • Pedagógusok változatos intézményközi együttműködésének tervezése, szervezése (szakmai fejlesztő teamek, hálózatok; együttműködési formák kidolgozása, alkalmazása). • Külső értékelésben való konstruktív részvétel. A közoktatás-fejlesztés minősített szolgáltató bázisai.

 14. PDCA logika 4. BEAVATKOZÁS 1. TERVEZÉS P A D C 3. ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS 2. MEGVALÓSÍTÁS

 15. A működtetéshez szükséges kompetenciák • Stratégiai gondolkodás • Menedzsment szemlélet • Magas szintű kommunikációs és • Kooperációs készség • Csapatban való tevékenykedés • Folyamatos tanulás, illetve • Korszerű ismeretek, módszerek alkalmazásának képessége • Nyitottság (innovációra, partnerségre, stb.), bizalom • Rugalmasság • Kreativitás, proaktivitás • Reflektív gondolkodás

 16. Az eredményes tanulóközösség jellemzői • Közös értékek és jövőkép • Közös felelősség • Befogadó attitűd • Egyéni és közös szakmai tanulás • Tanulásközpontú, hálózati együttműködés • Reflektív szakmai vizsgálódás • Nyitottság, hálózatok, partnerkapcsolatok • Bizalom, tisztelet és támogatás

 17. „Általában az az ember jut a legmesszebb, aki hajlandó merni és csinálni. Egy óvatos hajó soha nem jut messze a parttól.” (Dale Carnegie)

 18. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Fieszlné Ancsák Jolán ancsak.jolan@educatio.hu