1 / 21

Kwaliteitszorg…. U een zorg?

Kwaliteitszorg…. U een zorg?. 15 april 2008 CSG Prins Maurits. Project Stimulans. 3 jarig traject 1-1-2008 tot 31-12-2010 85% van de scholen/afdelingen PrO doet mee (145) Ambitie: PrO 25% beste scholen voor VO 3 Subdoelen: Opzetten/borgen cyclus kwaliteitszorg

elisha
Télécharger la présentation

Kwaliteitszorg…. U een zorg?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kwaliteitszorg…. U een zorg? 15 april 2008 CSG Prins Maurits

 2. Project Stimulans • 3 jarig traject 1-1-2008 tot 31-12-2010 • 85% van de scholen/afdelingen PrO doet mee (145) • Ambitie: PrO 25% beste scholen voor VO • 3 Subdoelen: • Opzetten/borgen cyclus kwaliteitszorg • Opbrengsten in beeld brengen • Werken aan een goede verslaglegging

 3. Kwaliteitszorg omvat: Activiteiten, procedures en instrumenten Met als doel om op een: • Permanente • Systematische en • Cyclische wijze Kwaliteit van het onderwijs te: • Bepalen / definiëren, in te richten, toe te passen, te borgen en continue te verbeteren

 4. Kwaliteitszorg begint bij jou! Iedereen is verantwoordelijk voor kwaliteitsverbetering en het begint in je eigen omgeving.

 5. Kwaliteitszorg is van iedereen die bij de school is betrokkenen • Management: aansturing processen • Personeel: professioneel handelen • Leerlingen: betrokkenheid eigen leerproces • Ouders/verzorgers: partner • Schoolomgeving: maatschappelijke verantwoordelijkheid

 6. Kwaliteitszorg Neem nooit aan … dat je weet wat jouw klanten, leerlingen /ouders, denken en willen!

 7. Kwaliteitszorg meer concreet • Doen we de goede dingen? • Doen we die dingen goed? • Hoe weten we dat? • Vinden anderen dat ook? • Wat doen we met die kennis en informatie? Noodzaak voor een kwaliteitssysteem? En zo ja,waar hebben we het dan over?

 8. Noodzaak van eenkwaliteitssysteem? • We verwachten hoge kwaliteit • We willen dat jullie aan standaarden voldoen • Wij kunnen het beter met minder • Wij voldoen al aan standaarden Wij leveren een diploma • Financiën OK? • Beheersbare risico’s? • Juiste missie en visie? Concurrenten Leerlingen en ouders Bestuur • Hoe constant verbeteren en het geleerde echt blijven toepassen in onze school? • Waar is dat document dat ik nodig heb? • Wat wordt er van mij verwacht? • Welke richting gaan we op? • Hoe houd ik mijn expertise op peil? • etc. Directie Leerkrachten en overig personeel

 9. Inhoudkwaliteitssysteem Management: Visie/missie Strategie Interne standaarden Doelstellingen/doelen SMART metingen Verbeter plan/planning Standaarden: Deming (P-D-C-A) Goede voorbeelden Wet en regelgeving Inspectiekader Sturing Toetsing: Zelf evaluatie Kern-doelstellingen Interne audits Proces evalutatie Externe audits Documentatie: Handboek kwaliteit Processen/procedures Functie/taak omschrijvingen Werk instructies/coaching IOP/Portfolio/Behaalde resultaten Etc. etc. Leveranciers/partners: Contracten Lesmaterialen Stages Middelen Extern Intern

 10. Inrichtenkwaliteitsproces Kwaliteitssyteem (processen, procedures, etc.) gedefineerd Demonstreerbare toepassing en discipline in de uitvoering en werkhouding/attitude Opzet is aanwezig en bekend in de gehele school/organisatie Resultaat voor stakeholders (leerling/ouders, leerkrachten bestuur/directie, & omgeving) Opzet Benadering Bestaan Werking Toepassing Resultaat

 11. Verbeterproces Opzet, bestaan, werking, fietsen! Jong geleerd, oud gedaan

 12. Verbeterproces Waar is iedereen mee bezig? Leveren kwaliteit is teamwerk!

 13. Verbetercyclus en -rapportage Neem actie om de resultaten van het verbeter proces continue te metenen aan de hand daarvan te leren. Definieer doelstellingen en processen noodzakelijk om resultaten te behalen in overeenstemming met eisen van de klanten en de visie van de eigen organisatie (opzet) Act Learn Plan Monitor en meet in hoeverre processen en producten in overeenstemming zijn met de doelstellingen, visie van de organisatie en eisen van de klant. Rapporteer de resultaten. (resultaat) Check Do Implementeer de processen(bestaan, werking) • Meten kan bijvoorbeeld via: • zelf-evaluatie, • verbeterproces evaluatie, • rapporteren over bereikte doelstellingen, • etc.

 14. Act / • Ontwikkelingsniveau: • Optimaal • Beheerst • Gedefinieerd • Herhaalbaar • 1 Beginfase Verbeteren Prikkels Ambities Inspiratie Borging

 15. Continue verbeterproces Act Learn Plan Check Do Act Learn Plan Check Do Act Learn Plan Check Do 5 4 3 2 1 Borg Borg

 16. Kwaliteitsverbeteringkost geld …… Maarbrandjesblussenkostnogveelmeer ……

 17. Kwaliteitsmeting Wanneer is niveau onvoldoende, voldoende of te hoog? Verwachting leerling/ouders Afgesproken kwaliteitsniveau Kwaliteitsverschil Huidige kwaliteitsniveau

 18. Instrument ProZOKader voor Zelfevaluatie Management en personeel Leerlingen Ouders Stagebedrijven Partners in de omgeving van de school Dossieronderzoek

 19. Afgenomen enquêtes ProZO 2008-2009 5 enquêtes 4 enquêtes 3 enquêtes 2 enquêtes 1 enquête 0 enquête 18 scholen 24 scholen 22 scholen 24 scholen 8 scholen 5 scholen

 20. Waarom geen 5 enquêtes afgenomen? • Bewuste planning/selectie (31 scholen) • Tijdgebrek (17 scholen) • Gebruik ander instrument (5 scholen) • Verhuizing school (4 scholen) • Partners geen relevante groep (4 scholen) • Onvoldoende respons (4 scholen)

 21. Activiteiten na afname enquêtes Consentgesprek gevoerd? Ontwikkelagenda opgesteld? Volledige kwaliteitscyclus doorlopen? 79 scholen80,6 % 80 scholen80,8 % 55 scholen55,6 %

More Related