Download
koidu tani j risoo oman olise kooli arenduskeskus avatud meele instituut www ami ee n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HARIDUS JA VÄÄRTUSED PowerPoint Presentation
Download Presentation
HARIDUS JA VÄÄRTUSED

HARIDUS JA VÄÄRTUSED

285 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

HARIDUS JA VÄÄRTUSED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Koidu Tani-Jürisoo Omanäolise Kooli Arenduskeskus Avatud Meele Instituut www.ami.ee HARIDUS JA VÄÄRTUSED

 2. Nimeta mõned oma väärtustest! Mis on sinu jaoks väärtuslik? arutelu

 3. Kirjelda oma hiljutisi kogemusi mõne nimetatud väärtuse toimimisest! Millises eluolukorras, kelle kaudu sa seda kogesid? arutelu

 4. Hariduse olemus on sügavalt eetiline, kuna see toetub arusaamale sellest, milline on inimene, ja milline on inimväärne elu. Kas tänapäevane haridus on üldse väärtustega seotud?

 5. Väärtus on miski, mis on väärt omamist, saavutamist või tegemist. Kui midagi peetakse väärtuseks, siis arvestatakse seda valikute tegemisel ja tegevuste kavandamisel. MIS ON VÄÄRTUS

 6. - üldinimlike moraalinormide sage eiramine - tarbijamentaliteedi ja hedonistliku elulaadi valitsemine - vähene osalussoov ja vastutus - hoolimatu suhtumine keskkonda - vähene austus iseenese ja teiste vastu - vähene sallivus erisuste suhtes (M.Sutropi põhjal) MIS ON VÄÄRTUSTEGA LAHTI?

 7. -üldinimlikud väärtused (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) - ühiskondlikud väärtused (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus) RÕK ALUSVÄÄRTUSED

 8. KAS KOOL SAAB OLLA PAREM KUI ÜHISKOND? arutelu

 9. Käsud-keelud Jäljendamine/eeskuju/tegutsemismudelid Refleksioon Arutelu OSKUS: - teadmisi hankida - hinnata nende usaldusväärsust - valmidust kaaluda erinevaid variante - julgust otsustada - teha koostööd KUIDAS?

 10. TEAN USUN TEEN ...

 11. ÕPETAJA VÄÄRTUSTEST OLENEB: - õppemeetodite valik - hindamismeetodite valik - ainesisu valik - suhtlusruumi loomine ja kujundamine - suhe ainesse - suhe enesearengusse - jne Õpetaja kui VÄÄRTUSKASVATAJA

 12. Õpetaja loob oma pedagoogiliste valikutega märkimisväärse õpilase identiteeti kujundava raami (H.Niemi) Õpetaja kui VÄÄRTUSKASVATAJA

 13. - pinge õppekavade üldosas väljatoodud õppe- ja kasvatustöö eesmärkide ja reaalse teadmistekeskse lähenemise vahel - hindamissüsteem, mis tingib põhitähelepanu koondumise tasemetööde ja riigieksamite suunas - õpetajakoolitus ei sisalda ettevalmistust väärtuskasvatusega tegelemiseks (kogemise puudumine, sotsiaalsete oskuste vähesus, väärtuskasvatuse meetodite vähene tundmine) VÄLJAKUTSED

 14. Kooli ümbritsev keskkond Juhtimiskeskkond Traditsioonide keskkond Suhete keskkond Õpikeskkond VÄÄRTUSI KANDVAD KIHID

 15. PÖÖRE TEADMISTEKESKSELT KOOLILT VÄÄRTUSTEKESKSELE KOOLILE ???

 16. Mõtle hariduse ja oma rolli peale. Nimeta paar väärtust, mille teostumist hariduses pead tõesti oluliseks! arutelu

 17. Mida sa ise lähipäevil/nädalatel teed , et see väärtus saaks TEOKS? arutelu

 18. VÄÄRTUSED, MIS EI PEEGELDU IGAPÄEVAELUS, ON VÄÄRTUSETUD! ...