Download
evaluacija i rizik n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evaluacija i rizik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evaluacija i rizik

Evaluacija i rizik

238 Views Download Presentation
Download Presentation

Evaluacija i rizik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Evaluacija i rizik Tematski raspored časova po nedeljama. PRVA NEDELJA: Neophodni udžbenici: Knjiga “Evaluacija i rizik” Praktikum 3. “Investment” na Linkolnu Zašto izučavamo predmet “Evaluacija i rizik”? Kurs “Portfolio menadžer Kurs Investicioni savetnik Prošla su vremena gde moramo da radimo po 12 sati kao npr. u nekoj od pet velikih revizorskih firmi. UNIVERZITET SINGIDUNUM

 2. Za prvi čas seminar, kako sledi: • OPŠTA TEORIJA KAMATNE STOPE” Džona Majnarda Kejnsa kod asistentkinje! • Ko je zainteresovan neka se obrati asistentikinji! UNIVERZITET SINGIDUNUM

 3. Za domaći !!! • Samo se podsetite šta su finansijska tržišta, • Šta su hartije od vrednosti, • Šta su državne obveznice • Korporacijske akcije UNIVERZITET SINGIDUNUM

 4. Korišćenje softwara • Poslovne kalkulacije autor Prof.dr Stanišić, Prof.dr Stanojević • WINCAPM • SMARTFOLIO • MATHLAB 7 DEO O PORTOFILIJA ! UNIVERZITET SINGIDUNUM

 5. POSLOVNA STRATEGIJA PREDUZEĆA • Maksimizacija profita, • Maksimizacija prodaje, • “Preživljavanje” privrednog društva, • Postizanje “zadovoljavajućeg” nivoa • profita, • Postizanje ciljnog udela na tržištu, • Minimizacija zarada zaposlenih, • Samostalnost u upravljanju privrednog društva • Menadžerskog kadra, • Maksimizacija plata menadžerskog kadra. UNIVERZITET SINGIDUNUM

 6. Evaluacija i rizik • Maksimizacija profita • supsumiranu pretpostavku da je maksimizacija profita sasvim izvesna • problem, da li ići na kratkoročnu strategiju postizanja profita, ili dugoročnu? UNIVERZITET SINGIDUNUM

 7. UNIVERZITET SINGIDUNUM

 8. Evaluacija i rizik • Koju strategija treba privredno društvo da izabere da bi maksimiziralo profit? • Saglasni smo da obe strategije imaju zajedničku komponentu, a to je maksimizacija profita. • Problem kako upoređivati ove dve strategije? UNIVERZITET SINGIDUNUM

 9. PREDVIDJANJE BUDUĆIH PRINOSA • Napred smo videli da je izvršena ocena - estimacija za budući period ! • Postavlja se pitanje kako je to uradjeno za taj konkretni budući period! UNIVERZITET SINGIDUNUM

 10. 1. Predvidjanje i ocena tražnje na tržištu! • 2. Udeo na tržištvu i profitabilnost su čvrsto povezani! • Da bi predvideli tražnju implicitno i profit moramo da : • 1. Da imamo nečije ekspertsko mišljenje • 2. Nezavisno ispitivanje: navike potrošača, opšte mišljenje o potražnji za nekim artiklom, kako fluktuira istorijski gledano potrošačka potražnja, ankete , paneli, itsl. • 3. Eksperimenti. Predikcija na bazi selekcije. UNIVERZITET SINGIDUNUM

 11. Da bi shvatili koncept maksimizacije profita potrebno je shvatiti ulogu pojedinca (potrošača) i preduzeća (proizvodjača). • Kakva su relacija pojedinca i preduzeća ? • Rad (koji se prodaje firmi) • Kapital (koji se rentira, kreditira ili prodaje firmama) • Prirodni izvori (koji se rentiraju, pozajmljuju ili prodaju firmama) UNIVERZITET SINGIDUNUM

 12. Šta sve može da bude proizvod ? UNIVERZITET SINGIDUNUM

 13. Roba, • Energija, i • Informacije! UNIVERZITET SINGIDUNUM

 14. Interakcija izmedju firmi i pojedinaca se ostvaruje na dva načina i to: • Proizvodno tržište gde se proizvodi i usluge kupuju i prodaju • Trgovanje tržišnim faktorima gde se trguje: radom, kapital i prirodnim izvorima . UNIVERZITET SINGIDUNUM

 15. Ciljevi firme na slobodnom tržištu. Tradicionalno to je maksimizacija profita! • Medjutim, starni izazov jeste da se izvrši definisanje firme u terminima profita i to: • Za koji period? • Ove godine? • Sledećih 5 godina ili deset? • Bazičan cilj svake kompanije jeste da izvrši validaciju kako tekuće tako i buduće vrednosti tj. i tekuća i buduća vrednost je od podjednake važnosti. UNIVERZITET SINGIDUNUM

 16. Kako se izračunava profit? • Situacija: • Predpostavimo da ste završili fakultet i hoćete da investirate €100.000 vaše uštedjevine u STR koju biste vodili samostalno. • Projektovana zarada na nivou prve godine jeste anticipirana reda veličine €20.000 profita. UNIVERZITET SINGIDUNUM

 17. UNIVERZITET SINGIDUNUM

 18. Da li je projektovani posao dobra ideja?Da bi utvrdili moramo da uporedimo računovodstveni profit sa Ekonomskim profitom UNIVERZITET SINGIDUNUM

 19. Evaluacija i rizik • Od čega zavisi profit? • Odgovor: od ukupne prodaje ili udela na tržištu kapitala. • Empirijski podaci: utvrđena je pozitivna korelacija između udela kompanija na tržištu robe ili kapitala, i asocirane profitabilnosti. Shodno tim podacima prosečno povećanje od 10% tržišnog udela je asocirano sa povećanjem od oko 5% investicionog prinosa, pre oporezivanja. UNIVERZITET SINGIDUNUM

 20. Evaluacija i rizik • “PREŽIVLJAVANJE – OPSTANAK” • slogan “prvo sigurnost”. Ovakav pristup očigledno pretpostavlja neki minimum koji treba postići po svaku cenu. Na primer, neka je potrebno privrednom društvu oko €100.000 za servisiranje godišnjih obaveza. UNIVERZITET SINGIDUNUM

 21. Evaluacija i rizik • POTREBNI NIVO PROFITA • Nobelovac (iz ekonomije) Simon smatra da donosilac odluke (menadžment privrednog društva) ne treba da teži maksimizaciji profita, već treba da bude zadovoljan sa tzv. “potrebnim-zadovoljavajućim nivoom profita”. UNIVERZITET SINGIDUNUM

 22. Evaluacija i rizik • Maksimizacija opšteg poslovnog statusa privrednog društva • • Dugoročna profitabilnost, i • • Stabilnost poslovanja. • Ciljevi inkonzistentni jer profitabilnost isključujestabilnost. UNIVERZITET SINGIDUNUM

 23. Evaluacija i rizik • Primer 1: • Imamo dva privredna društva tj. firme, i to: A i B, sa identično očekivanim prinosima (recimo 1 Evro (€1) po običnoj akciji). Sada pretpostavimo da privredno društvo B očekuje dobit-profit pod vrlo rizičnim okolnostima, tj. finansiranje udžbenika o evaluaciji i riziku. U takvom slučaju, cena (tržišna vrednost) obične akcije privrednog društva Aće biti veća od privredno društvo B, pošto obe ponude ulagača imaju isti očekivani budući prinos, ali ipak jedna od njih ima mnogo veći rizik. UNIVERZITET SINGIDUNUM

 24. Evaluacija i rizik • Primer -2: • Pretpostavimo realističniji slučaj u kome rizičnija ulaganja takođe “nude” veći profit. • Neka privredno društvo može zaraditi €1 po akciji zasigurno, ili alternativno €2 po akciji sa 90% verovatnoće izvesnosti, ali sa verovatnoćom od 10% da će izgubiti €2 tj. figurativno da će doživeti bankrot. Odluka u ovakvom slučaju nije laka! Da li je dodatna zarada od €1 dovoljna da poništi 10% verovatnoće da se ide u bankrot? Odgovor svakako zavisi od evaluacije tržišta kapitala, kao i od odnosa rizik- prinos, za relevantne investicione projekte tj. programe i tsl. UNIVERZITET SINGIDUNUM

 25. Evaluacija i rizik • Motivacija menadžera • lične koristi • Menadžeri hoće velike zarade za kratki vremenski segment – trajanjima (horizont) suprotno od intencije akcionara, koji zagovaraju dugoročnu strategiju. • dijametralno različite strategije u vezi procene rizika investicionih projekata i drugih poslovnih odluka UNIVERZITET SINGIDUNUM

 26. Evaluacija i rizik • Rezultati empirijskih istraživanja ciljeva preduzeća: podaci • 1. Investiranje. • 2. Stabilizacija cena i marži. • 3. Cilj povećanje udela na tržištu kapitala (npr. putem akcija i tsl.). • 4. Praćenje i prevencija konkurencije. UNIVERZITET SINGIDUNUM

 27. Evaluacija i rizik UNIVERZITET SINGIDUNUM

 28. Evaluacija i rizik UNIVERZITET SINGIDUNUM

 29. Evaluacija i rizik2 čas • Ekonomska evaluacijainvesticionih projekata • prihvatiti ili odbaciti investicioni projekat. • Vremenska dimenzija novca • novac zaprimljen “danas”, nije vredan kao onaj zaprimljen “sutra”! • tipična odluka u domenu kapitalnih investicija, odnosi se na upoređivanje sadašnjih finansijskih tj. novčanih odliva (ulaganja, troškova itsl.), i budućih beneficija (prihoda, profita, itsl.). UNIVERZITET SINGIDUNUM

 30. Evaluacija i rizik2 čas • . Postavlja se pitanje kolika je vrednost za privredno društvo investicije od €1 posle godinu dana? Da bi odgovorili na ovo pitanje ispitajmo prvo buduću vrednost (ili terminalnu vrednost) označenu sa BV u našem slučaju to je €1 tj. principal (glavnica) koja se uvećava za interes, recimo od k% na kraju godine (godišnji nivo). UNIVERZITET SINGIDUNUM

 31. Pojmovi koji se koriste u analizi! • Iznos: jeste odredjeni iznos valute ($, €, Din, itsl.) koji se pozicionira na odredjeni datum! • Sadašnja vrednost : vrednost iznosa ili anuiteta koji se izračunava na zaradjeni interes od uloženog iznosa! • Buduća vrednost: vrednost na kraju perioda ulaganja. • Anuitet: serija jednakih isplata/primanja za odredjeni precizirani period vremena. UNIVERZITET SINGIDUNUM

 32. Evaluacija i rizik2 čas • Za dati alternativni prinos (stopu prinosa) označenu sa k, buduća vrednost €1 je, kako sledi:BV1 = 1 • (1 + k), • gde BV1označava buduću (terminalnu) vrednost €1 na kraju prve godine. • Ako je k= 10% onda je • BV1 = 1 (1 + 0,10) = 1 + 0,10 = €1,10 UNIVERZITET SINGIDUNUM

 33. Evaluacija i rizik2 čas • Koja je buduća vrednost €1 na kraju druge godine? UNIVERZITET SINGIDUNUM

 34. Evaluacija i rizik2 čas • BV2 = 1,10 + 0,11 = €1,21 • Kakobi to formalno bilo: • BV2=1 (1 + k)(1 + k) = 1 (1 + k)2 • Generalno, buduća vrednost od 1€ na kraju n-tegodine biće: • BVn = 1 • (1+k)n UNIVERZITET SINGIDUNUM

 35. Evaluacija i rizik2 čas UNIVERZITET SINGIDUNUM

 36. Evaluacija i rizik2 čas UNIVERZITET SINGIDUNUM

 37. Evaluacija i rizik2 čas • Ovo se ustvari zove : složeni interesni račun sa uniformnim odlivom (troškovima) ili prilivom (uplatama, investicijama ulaganjima). UNIVERZITET SINGIDUNUM

 38. Evaluacija i rizik2 čas UNIVERZITET SINGIDUNUM

 39. Evaluacija i rizik2 čas • Sadašnja vrednost: UNIVERZITET SINGIDUNUM

 40. Evaluacija i rizik2 čas UNIVERZITET SINGIDUNUM

 41. Evaluacija i rizik2 čas UNIVERZITET SINGIDUNUM

 42. Evaluacija i rizik2 čas UNIVERZITET SINGIDUNUM

 43. Složeniju varijantu, i to BV nanivou : • godine, • polugodišnje, • kvatalno • mesečno, i • grafički to prikazati (videti knjigu)! • Zapamtiteformuluzaizračunavanjebudućevrednostisloženoginteresa: • BV (i,n,k) = SV (1+i/k)nk • gde je SV - sadašnjavrednost • igodišnjainteresnastopa • k - brojsloženihperiodapogodini • n- brojgodina • BV (i,n,k) - budućavrednost UNIVERZITET SINGIDUNUM

 44. Zadatak: Predpostavimo da imate €100 koja ste stavili na štedni ulog. Ukoliko je interesna stopa 8% kolika će vrednost uložene štednje biti na kraju prve, druge i treće godine? Napišite opštu formulu za buduću vrednost? UNIVERZITET SINGIDUNUM

 45. Rešenje: Buduća vrednost se često naziva i terminalna vrednost i izračunava se kako sledi: • BV1 = €100 (1+0.08) = €108 • BV2 = €100 (1+0.08)2 = €116,64 • BV3 = €100 (1+0.08)3 = €125,97 • BVn = SV0(1+r)n • gde je iznos štednje na početku dok je r - intersna stopa. UNIVERZITET SINGIDUNUM

 46. Zadatak: Predpostavimo situaciju gde jedna osoba stavlja na depozitnu štednju svake godine na kraju dodaje odredji isti iznos para, recimo €50. Neka je početni depozit reda veličine €100 i neka je (složeni) interes 8% - mislie se na više godina. Kolika je terminalna vrednost na kraju 1,2 i n - te godine. UNIVERZITET SINGIDUNUM

 47. Rešenje: Na kraju prve godine buduća ili terminalna vrednost jeste, kako sledi. • BV1 = €100 (1,08) +€50 = €158 • BV2 = €158 (1,08) + €50 = €220,64 • Ako hoćemo da zakomplikujemo situaciju onda možemo da napravimo sledeću varijantu da izračunavamo na kraju svakog perioda UNIVERZITET SINGIDUNUM

 48. Nastavak rešenja: • Opšta formula za izračunavanje anuiteta! • BVn = (SV0 +x/r)(1+r)n –x/r • BV5 = (€100+€50/0,08) (1+0,08)2 -€50/0,08 = €220,64 UNIVERZITET SINGIDUNUM

 49. Zadatak na času • Primenjujući predhodnu formulu za uniformi anuitet, izračunati buduću – terminalnu vrednost za 5 godinu? UNIVERZITET SINGIDUNUM

 50. Rešenje: • BV5 = €440,26 • Za domaći dokažite da je ovo tačno! UNIVERZITET SINGIDUNUM