Download
jedan primer unimarc sloga za monografske publikacije od bloka 6xx do 9xx odnos unimarc i comarc b n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Struktura informacija 0 4 .05.201 1 . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Struktura informacija 0 4 .05.201 1 .

Struktura informacija 0 4 .05.201 1 .

151 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Struktura informacija 0 4 .05.201 1 .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jedan primer UNIMARC sloga za monografske publikacije (od bloka 6XX do 9XX)Odnos UNIMARC i COMARC/B Strukturainformacija 04.05.2011.

 2. Blok 6XX • Blok sadrži polja sa podacima koji se odnose na predmetnu obradu i stručnu klasifikaciju. • Podaci se unose prema utvrđenim pravilima za: • - predmetnu obradu (tezaurusima, normativnim datotekama) i • - stručnu klasifikaciju (klasifikacioni sistemi – UDK, Dewey... )

 3. Blok 6XX • Polja – predmetne odrednice 600 – lično ime kao predmetna odrednica 601 – kolektivno telo kao predmetna odrednica 602 – porodično ime kao predmetna odrednica 605 – naslov kao predmetna odrednica 606 – tematska predmetna odrednica 607 – geografska predmetna odrednica

 4. Blok 6XX • Polja – stručna klasifikacija 675 – Univerzalna decimalna klasifikacija -UDK 676 – Dewey decimal classification - DDC 686 – ostale klasifikacije

 5. Polje 600 • Definicija polja Polje sadrži podatke o osobi koja je predmet publikacije • Pojavljivanje polja Opciono Ponovljivo

 6. Polje 600 • Indikatori Prvi indikator nije definisan – blanko karakter # Drugi indikator – indikator oblika imena Vrednosti 2. indikatora: 0 = unosi se lično ime 1 = unosi se prezime i ime

 7. Polje 600 • Potpolja $a – početni element (prezime ili ime) $b – ime $c – dodatak imenu $d – rimski brojevi $f – datumi $j – formalna pododrednica $x – tematska pododrednica $y – geografska podorednica $z – vremenska pododrednica

 8. Polje 600 • Primer 1 600 #1 $a Crnjanski $b Miloš $f 1893-1977 $x “Roman o Londonu”

 9. Polje 600 Primer 2 600 #1 $a Shakespeare $b William $f 1564-1616 $x Soneti $j Bibliografije

 10. Polje 600 Primer 3 600 #0 $a Karl $d IV $c car rimsko nemački $f 1316-1378 $j Biografije

 11. Polje 601 • Definicija polja Polje sadrži podatke o kolektivnom telu koje je predmet publikacije • Pojavljivanje polja Opciono Ponovljivo

 12. Polje 601 • Indikatori Prvi indikator – indikator sastanka Vrednosti 1. indikatora: 0 = Naziv korporativnog tela 1 = Sastanak

 13. Polje 601 • Drugi indikator – indikator oblika imena • Vrednosti 2. indikatora: 0 = naziv unet u invertovanom obliku 1 = naziv unet pod nazivom sedišta ili jurisdikcije 2 = naziv unet u izvornom redosledu

 14. Polje 601 • Potpolja $a – početni element (naziv korporativnog tela ili sastanka) $b - pododrednica $c – naziv sedišta $d – redni broj sastanka $f – godina održavanja sastanka $e – mesto održavanja sastanka

 15. Polje 601 • Potpolja $j – formalna pododrednica $x – tematska pododrednica $y – geografska pododrednica $z – vremenska pododrednica

 16. Polje 601 • Primer 1 601 01 $a Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” $c Beograd $x Srbulje $j Izložbeni katalozi

 17. Polje 601 Primer 2 601 01 $a Bibliothèque nationale de France $c Paris $x Istorija $z 1900-2000

 18. Polje 601 Primer 3 60112 $a Naučni sastanak slavista u Vukove dane $d 38 $f 2008 $e Beograd

 19. Polje 601 Primer 4 601 02 $aUnited Nations $bConference on the Law of the Sea $d3 $f1973-1975 $eNew York

 20. Polje 602 • Definicija polja Polje sadrži podatke o porodičnom imenu koje je predmet publikacije • Pojavljivanje Opciono Ponovljivo

 21. Polje 602 • Indikatori Prvi indikator – nije definisan – blanko # Drugi indikator – nije definisan – blanko # 602 ##

 22. Polje 602 • Potpolja: $a – početni element (prezime) $f – datumi $j – formalna pododrednica $x – tematska pododrednica $y – geografska podorednica $z – vremenska pododrednica

 23. Polje 602 • Primeri 602 ## $a Habsburg (dinastija) $x Vladari $a Vasojevići $x Sukobi $y Crna Gora

 24. Polje 605 • Definicija polja Polje sadrži podatke o naslovu anonimnog dela koje je predmet publikacije • Pojavljivanje Opciono Ponovljivo

 25. Polje 605 • Indikatori Prvi indikator – nije definisan – blanko # Drugi indikator – nije definisan – blanko # 605 ##

 26. Polje 605 • Potpolja $a – početni element (naslov publikacije) $h – broj dela publikacije $i – naslov dela publikacije $j – formalna pododrednica $x – tematska pododrednica $y – geografska podorednica $z – vremenska pododrednica

 27. Polje 605 • Primer • 605 ## $a Sveti pismo $i Stari zavet $x Tumačenja $j Bibliografije

 28. Polje 606 • Definicija polja • Polje sadrži podatke o predmetu publikacije koji se pojvljuje u vidu usvojenog oblika zajedničke imenice ili sintagme • Pojavljivanje Opciono Ponovljivo

 29. Polje 606 • Indikatori Prvi indikator – nivo predmeta publikacije Vrednosti 1. indikatora : 0 = nivo nije specifikovan 1 = primarni termin 2 = sekundarni termin # = informacija nije dostupna

 30. Polje 606 • Drugi indikator – nije definisan – blanko karakter # 606 0# 606 1# 606 2# 606 ##

 31. Polje 606 • Potpolja $a – početni element (tematska odrednica) $j – formalna pododrednica $x – tematska pododrednica $y – geografska podorednica $z – vremenska pododrednica

 32. Polje 606 • Primeri 606 1# $a Istorijska lingvistika $j Zbornici $a Srpska književnost $z 19v

 33. Polje 606 $a Fizička geografija $x Metodika nastave $a Likovna umetnost $y Srbija $j Enciklopedije $a Univerzitetske biblioteke $y Srbija $z 1990-2010

 34. Polje 607 • Definicija polja Polje sadrži podatke o geografskim imenima koja su predmet publikacije • Pojavljivanje Opciono Ponovljivo

 35. Polje 607 • Prvi indikator – nije definisan – blanko karakter # • Drugi indikator – nije definisan – blanko karakter # 607 ##

 36. Polje 607 • Potpolja $a – početni element (geografska odrednica) $j – formalna pododrednica $x – tematska pododrednica $y – geografska podorednica $z – vremenska pododrednica

 37. Polje 607 • Primeri • $a Srbija $x Istorija $z 1804-1914

 38. Polje 607 $a Velika Britanija $x Politička istorija $z 1660-1714 $a Dunav $x Plovnost $y Srbija

 39. Polje 675 • Definicija polja Polje sadrži stručnu klasifikaciju sa klasama brojeva dodeljenih prema UDK • Pojavljivanje Opciono Ponovljivo

 40. Polje 675 • Prvi indikator – nije definisan – blanko karakter # • Drugi indikator – nije definisan – blanko karakter # 675 ##

 41. Polje 675 • Potpolja $a – UDK broj $v – Izdanje UDK tablica prema kojima se brojevi unose $z – Jezik izdanja UDK tablica

 42. Polje 675 • Primeri 675 ## $a 027.7(497.11)”1990/2010” - univerzitetske biblioteke u Srbiji od 1990-2010 675 ## $a 94(497.11)”1804/1914” - istorija Srbije od 1804-1914

 43. Polje 675 675 ## $a 81-112(082) • zbornik radova o istorijskoj lingvistici 675 ## $a 821.163.41.09 Crnjanski M. - studija o Milošu Crnjanskom i njegovom delu

 44. Blok 7XX • Blok sadrži odrednice tj. imena osoba ili kolektivnih tela koja imaju intelektualnu odgovornost u pogledu opisivane jedinice. • Podaci se u blok 7XX unose prema pravilima koja su u skladu sa standardom za bibliografski opis ISBD.

 45. Blok 7XX • Polja Imena osoba 700 – primarna odgovornost 701 – alternativna odgovornost 702 – sekundarna odgovornost Kolektivna tela 710 - primarna odgovornost 711 - alternativna odgovornost 712- sekundarna odgovornost

 46. Polje 700 • Definicija polja Polje sadrži podatke o osobi koja je nosilac primarne odgovornosti, odnosno koja je autor publikacije i čije ime predstavlja odrednicu • Poljavljivanje Opciono NEPONOVLJIVO

 47. Polje 700 • Indikatori Prvi indikator – nije definisan - blanko karakter # Drugi indikator – indikator oblika imena Vrednosti 2. indikatora: 0 = unosi se samo lično ime 1 = unosi se prezime i ime

 48. Polje 700 • Potpolja $a – početni element $b – ime $c – dodatak imenu $d – rimski brojevi $f – datumi (godina rođenja i smrti) $3 – broj normativnog zapisa $4 – kod za vrstu autorstva

 49. Polje 700 • Primeri 700 #0 $a Plato $f 427-347 pne $3 234654 $4 070

 50. Polje 700 700 #1 $a Crnjanski $b Miloš $f 1893-1977 $3 985633 $4 070