Download
egen nedladdning samarbeta kring elever med l sneds ttning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Egen nedladdning - Samarbeta kring elever med läsnedsättning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Egen nedladdning - Samarbeta kring elever med läsnedsättning

Egen nedladdning - Samarbeta kring elever med läsnedsättning

174 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Egen nedladdning - Samarbeta kring elever med läsnedsättning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Egen nedladdning - Samarbeta kring elever med läsnedsättning Skolbiblioteken som resurs i En till en – en dator per elev, 2012-03-07 Anna Fahlbeck, TPB

 2. Vad är Egen nedladdning? • Låntagaren laddar ner talböcker själv direkt till sin dator (istället för att låna på biblioteket) • Alla talböcker tillgängliga 24 timmar om dygnet • Den som inte vill ladda ner kan fortfarande använda bibliotekets service

 3. Vad är en talbok? Talböcker är inläsningar av tryckta böcker Skillnaden mellan talböcker och ljudböcker är juridisk: • Ljudbok - kan alla köpa – avtalat med upphovsrättsinnehavaren • Talbok – görs med stöd av 17 § upphovsrättslagen och kan bara göras av bibliotek och organisationer som har regeringens tillstånd • för att personer med läsnedsättning ska ha tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem

 4. Talböcker för alla med läsnedsättningar • Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi • Synnedsättning • Rörelsehinder • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar • Kognitiva funktionsnedsättningar • Tillfälligt läshinder

 5. Talböcker förmedlar skriftspråk • Läsning = Avkodning x Förståelse x Motivation • För barn som har problem att lära sig läsa behövs Träning och Alternativa Läsverktyg samtidigt • Genom t ex högläsning eller att läsa (lyssna på) talböcker möter barnet skriftspråk

 6. Talböcker förmedlar skriftspråk Att läsa talböcker är Lästräning – det kan hjälpa barnen • förstå meningsuppbyggnad • förstå hur språket är uppbyggt • utveckla språket • ordförrådet ökar • minska svårigheter med avkodning (Høien&Lundberg)

 7. Talböcker förmedlar skriftspråk Att läsa talböcker kan • väcka läslust • öka motivationen att läsa • väcka barnets intresse för läsning • öka eller behålla barnets intresse för läsning och böcker • ge idéer och tankar, reflektioner

 8. DAISY • TPB gör alla talböcker i DAISY- format • DAISY = Digitalt Anpassat InformationsSYstem • En fri, internationellt etablerad standard • DAISY är en digital teknik som strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i och läsa texten • Det är Mp3-filer i talböckerna

 9. Hur kan man lyssna? • Talboksspelare • Mp3-CD-spelare • Mp3-spelare • Mobil • Läsprogram i datorn: • Amis (TPBReader) är ett gratisprogram • EasyReader, Lexiläser för PC • ReadHear Mac för Mac

 10. Vad är DAISY text och ljud? • en talbok som innehåller den tryckta bokens text och bild • TPB gör alla barn- och ungdomsböcker som DAISY text och ljud • med läsprogram kan man samtidigt se den tryckta boken på skärmen • text och inläsning är synkroniserade • alla TPB:s barnböcker är inlästa med mänsklig röst

 11. DAISYtext ochljud – läsochlyssna! • Installera Amis • Öppna Amis • Hämta upp boken: • gå till Arkiv • Öppna • Leta upp boken där du sparade den • Öppna Läs och lyssna!

 12. DAISY text och ljud med Amis

 13. Talböckerimobilen • Talboksappen DAISY Reader • Finns för iPhone och Android-mobiler • Hämtas gratis från AppStore eller Android Market • Uppdateras kontinuerligt • Information på TPB:s webbplats

 14. Med talboksappenkan man: • Läsa strömmande (uppkopplad) eller off-line • Söka i TPB:s katalog • Sätta bokmärken i böcker • Ändra hastigheten på uppläsningen • Läsa DAISY text och ljud

 15. Andraappar till iPhone/iPad • InDaisy • DaisyWorm • Read2Go http://logopedeniskolan.blogspot.com/

 16. Vad finns det för talböcker? • 91463 DAISY-talböcker (2012-03-06) • 5713 DAISY text och ljud • 8341 på engelska • 11812 för barn (2012-03-06) • 1064 DAISY text och ljud för barn • 228 på engelska för barn

 17. Vad finns det för talböcker? • Skönlitteratur • Faktaböcker • Lite läromedel • Högskolelitteratur • På över 50 språk • Talbok för lästräning • Olika typer av talböcker

 18. Informationskampanj riktad till skolbiblioteken • Skaffa talbokstillstånd • Börja ladda ner och låna ut talböcker till elever med läsnedsättning • Bli registrerare • Registrera elever för tjänsten Egen nedladdning

 19. Talbokstillstånd • Nedladdning av talböcker kräver talbokstillstånd • Bibliotek söker talbokstillstånd hos regeringen • Information och exempel på ansökan finns på TPB:s webbplats

 20. TPB:s skolbibliotekspolicy • För att skolbiblioteken ska få talbokstillstånd ska följande förutsättningar vara uppfyllda: • att det finns en fungerande låneverksamhet på skolbiblioteket • att skolbiblioteket har kunskap om vad som gäller upphovsrättsligtvid hanteringen av talböcker • Talbokstillståndet gäller skolbiblioteket eller skolbibliotekscentralen, inte skolan i sig eller enskilda lärare

 21. Skolbibliotek med talbokstillstånd • Kan ladda ner talböcker och låna ut till elever • Personalen anmäler sig som registrerare • Kan registrera elever för tjänsten Egen nedladdning • Visar eleven hur man laddar ner och ger support när det behövs

 22. Hur blir man registrerare? • Skicka ett mejl till digbib@tpb.se med uppgifterna • För- och efternamn • Personnummer • E-postadress och telefonnummer • Bibliotekets namn • Endast personal som arbetar på biblioteket kan bli registrerare

 23. Egen nedladdning för eleven • Innan registrering måste målsman godkänna ett avtal med TPB • Behöver dator med Internetuppkoppling • Inloggning med e-postadress som användarnamn • För att ladda ned talböcker till datorn krävs Java • Läsprogram för att läsa i datorn (AMIS eller annat) • Vid problem med tjänsten vänder sig eleven till sitt bibliotek för support

 24. Hur går det till att ladda ner? • Låntagaren söker upp boken i TPB-katalogen och lägger den i nedladdningslistan • Talboken laddas ner som filer i låntagarens dator • Låntagaren kan sedan använda filerna för att: • Läsa med läsprogram i datorn • Lyssna på i Mp3-spelare eller mobilen • Minneskortsbaserad DAISY-spelare

 25. Vill nå alla barn och ungdomar och samverka med skolan Idé från: • Språkpiller med ”recept” på böcker att låna på biblioteket • projektet Busenkelt - nedladdning för barn i Katrineholm, från Bibliotek för alla Nr 1 2010

 26. Informationsspridning - förberedelse • Informera och utbilda personalen på biblioteket • Utforma information om Egen nedladdning på bibliotekets hemsida, med flera möjligheter för låntagarna att få kontakt och som kan underlätta för lärare som vill hjälpa elever till Egen nedladdning

 27. Informationsspridning - förberedelse • Sätta upp affischer och information om Egen nedladdning i biblioteket • Utforma en kontaktlapp, som är lätt att ändra efter behov, för att dela ut till elever, lärare, föräldrar och andra förmedlare

 28. DAISY Direkt – Egen nedladdning Alla kan läsa – en del med öronen! 90 000 talböcker väntar på att laddas ner direkt hem till dig Kontakta: Anna Fahlbeck Tel: 013 – 20 66 55 anna.fahlbeck@linkoping.se Välkommen att boka handledning för direktnedladdning hemifrån!

 29. Informera all personal i skolan • samarbeta med all personal i skolan, för att de ska känna till tjänsten Egen nedladdning: • Informera personalen på Språkpedagogiskt centrum och skoldatateket • Skolpsykologer • Logopeder • Talpedagoger • Specialpedagoger • Speciallärare • Lärare • Sjukhusskolan

 30. Informera all personal i skolan • olika möten med lärare, t ex • Årets bokskörd • Bokprat • Visningar • Föräldramöten • Handledning • Dyslexivecka • Utbilda lärare i ”Alternativa läsverktyg och nedladdning av DAISY” - prova att läsa DAISY text och ljud med Amis och testa mp3-spelare

 31. Tips för biblioteksarbetet • Visa talböcker i biblioteket genom Bok och DAISY-paket • Utställningar – visa även talböckerna • Favoritböcker – även som talbok • Bokprat – alltid ha med talböcker • Böcker till klass – lägg till talböcker • Specialinriktade bokprat • Boksamtal - läsförståelse

 32. Praktiska tips • Olika sätt att läsa - TPB i samarbete med BTJ förlag, redaktör Jenny Nilsson • TPB:s studiedagar, de står på första sidan på TPB:s webbplats eller under kalendarium • ett antal studiedagar och konferenser per år om verksamheten • studiedagarna är kostnadsfria

 33. Praktiska tips • Beställ informationsmaterial gratis på TPB:s webb: trycksaker • Tidskrifter: Bibliotek för alla • Broschyrer • Faktablad: • Egen nedladdning, april 2011 • Ladda ner och låna ut talböcker för folk- och skolbibliotek, januari 2012

 34. TACK! Anna Fahlbeck ungdomsbibliotekarie anna.fahlbeck@tpb.se Följ gärna TPB på: Facebook Twitter