Download
siln ovlivn n vodn tvary metody a jejich vyu it v p padov studii v povod labe esk republika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hradec Kr á lov é , 20 . leden 2004 Johan Van Assel Aquaplus nv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hradec Kr á lov é , 20 . leden 2004 Johan Van Assel Aquaplus nv

Hradec Kr á lov é , 20 . leden 2004 Johan Van Assel Aquaplus nv

108 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hradec Kr á lov é , 20 . leden 2004 Johan Van Assel Aquaplus nv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARYMETODY A JEJICH VYUŽITÍ V PŘÍPADOVÉ STUDII V POVODÍ LABE, ČESKÁ REPUBLIKA KONEČNÉVYMEZENÍ - POPIS METODIKY Hradec Králové, 20. leden 2004 Johan Van Assel Aquaplus nv

 2. SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARYKONEČNÉ VYMEZENÍ – POPIS METODIKYObsah • Úloha HMWB v implementaci WFD (RS) • Nástin postupu vymezování • Environmentální cíle HMWB • Konečné vs. předběžnévymezení • Důležité otázky - Shrnutí

 3. SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARYÚLOHA HMWB V IMPLEMENTACI WFDHlavní cíle WFD • všechny vodní útvary musí dosáhnoutenvironmentálních cílů (GES) v roce 2015 • posouzeníužívání vody z ekonomického hlediska • definováníprogramuopatření(PoM) k dosaženícílů • …

 4. SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARYÚLOHA HMWB V IMPLEMENTACI WFDHMWB • vněkterýchpřípadechjsou cíle WFD protichůdné • sladěníekologie a ekonomiky užívání vod kvůlipřiblížení sek environmentálnímcílům (“ekologický potenciál”)

 5. SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARYÚLOHA HMWB V IMPLEMENTACI WFD

 6. SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARYNÁSTIN POSTUPU VYMEZOVÁNÍPrincip (konečného) vymezení • navrhnoutprogram opatření • určit a ověřitdoplňková(nápravná)opatření (RM) • určit a ověřitjiné alternativyprosoučasnáužívání a vlivy • dokončitprogram opatření • určitodpovídajícíenvironmentálnícíle (GEP/MEP)

 7. SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARYNÁSTIN POSTUPU VYMEZOVÁNÍNavrhování programu opatření • Založeno na : • analýze vlivů a dopadů • základním scénáři 2015 • předběžném vymezení • Nákladynejsou (zatím) rozhodující • “Pravděpodobně nerealizovatelná” opatření (ještě) nezahrnovat

 8. SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARYNÁSTIN POSTUPU VYMEZOVÁNÍOvěření návrhu PoM • Jestliže navržený PoM by byl přílišnákladnýv dosažení GES  odložit konečnýtermín (2021,2027)  zmírnitenvironmentální cíle (střední ES) • Jestliže navržený PoM nedocílí GES navrhnoutnápravnáopatření (RM)

 9. SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARYNÁSTIN POSTUPU VYMEZOVÁNÍNápravná opatření (1) • Zahrnout “pravděpodobně nerealizovatelná” opatření(RM) donávrhu PoM • musíbýtodstraněnysoučasné vlivy (fyz. úpravy) • musíbýtumožněnodosažení GES • Ověřit zda RM budou mít • nepříznivé dopady nasoučasná užívání • nepříznivé dopady na okolní prostředí • Nákladynanápravnáopatření nejsou (zatím) uvažovány

 10. SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARYNÁSTIN POSTUPU VYMEZOVÁNÍNápravná opatření (2) • Pokud mohou být vybrána RM vedoucí k dosažení GES bez vlivu na užívání  zařadit je do PoMpřehodnotit potřebunákladů PoM a možné požadavky na zmírnění cílů v čase nebo limitech • Pokud nemohou být vybrána taková RM  určitjiné alternativy

 11. SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARYNÁSTIN POSTUPU VYMEZOVÁNÍJiné alternativy • Musí poskytnoutzpůsob jakzachovatexistujícíužívání (činnosti člověka) • Musínahradit/přemístit existujícívlivy (fyz. úpravy) • V kombinaci s RM • musí být technickyproveditelné • musí býtlepším řešením z hlediska životního prostředí • nesmíbýtneúměrně nákladné (individuálně)

 12. SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARYNÁSTIN POSTUPU VYMEZOVÁNÍJiné alternativy (2) • Pokudmohou být určeny jiné vhodné alternativy  zařadit je do programu opatřenípřehodnotitpotřebunákladů PoM a možné požadavky na zmírnění cílů v čase nebo limitech • Pokud nemohou být určeny jiné vhodné alternativy  vodní útvar = HMWB

 13. SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARYKONEČNÉ VYMEZENÍ – POPIS METODIKYEnvironmentální cíle HMWB • Ekologický potenciál vs. ekologický stav • cíle určené případ od případu= f (“nezaměnitelné” úpravy) • určit PoM nutnýpro dosažení GEP • v případě že PoM je ohodnocen jako celkově neúměrně nákladný  odložittermín (2021, 2027)shodnout se na mírnějších cílech (“střední” EP)

 14. SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARYKONEČNÉ VYMEZENÍ – POPIS METODIKYKonečné vs. předběžné vymezení • předběžnévymezeníje pouze prvnímvýběrem • umožňujerychlývýběrproblematickýchpřípadů • idenifikujenejvýznamnějšívlivy • jednotlivévodní útvary vs. celkováhodnocení • útvary - kandidáti HMWB ještě mohou být v různých krocích konečného vymezeníurčeny jako přírodní

 15. SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARYKONEČNE VYMEZENÍ – POPIS METODIKYDůležité otázky - shrnutí • vymezování HMWB nelze provádět odděleně od ostatních bodů WFD (PoM, ekonomické analýzy, …) • vícefázová procedura, iterativní proces ověřování • určit přiměřenýrozsah a úroveňpřesnostiprorůzné kroky • seskupit vodní útvarytam kde je to vhodné

 16. SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARYKONEČNE VYMEZENÍ – POPIS METODIKYDůležité otázky – shrnutí (2) • HMWB ≠ “poškozený” přírodní WB. • Začnětevčas !!