Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
اداره طرح و نظارت دیتا تهیه کننده : حمیرا ایزدی PowerPoint Presentation
Download Presentation
اداره طرح و نظارت دیتا تهیه کننده : حمیرا ایزدی

اداره طرح و نظارت دیتا تهیه کننده : حمیرا ایزدی

339 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

اداره طرح و نظارت دیتا تهیه کننده : حمیرا ایزدی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. اداره طرح و نظارت دیتا تهیه کننده : حمیرا ایزدی

 2. فهرست • معرفی • ضرورت استفاده ازتکنولوژی wifi • هدف • تاریخچه • تکنولوژِی wifi • چگونگی کارکرد شبکه wifi • توپولوژی • کاربردها • امنیت wifi • مزایا و محدودیت ها • نوآوری ها Wi-Fi Technology izadi@kermantel.ir

 3. معرفی Wi-Fi Technology

 4. ضرورت استفاده ازتکنولوژی wifi

 5. Rat’s Nest Of Wires Home!!! Wi-Fi Technology

 6. Cables for Keyboard, Mouse, Power etc. Wi-Fi Technology

 7. Freedom from wires!! Wi-Fi Technology

 8. تاریخچه

 9. Wi-Fiاتحادیه در سال 1989گروه کاری IEEE802.11 جهتتعیین خصوصیات لایه فیزیکی و لایه MAC شروع به کار کرد این استاندارد تعیین کننده قوانین مربوط به حداقل دو نقطه یا ایستگاه ثابت ، قابل حرکت و یا سیار است که می توانند در فضای آزاد یا یک منطقه محدود شده با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. • اتحادیه wifi یک انجمن جهانی است. • از سال 2009 بیش از 300 شرکت در سراسر جهان به اتحادیه wifi ملحق شدند. • محصولات wifiمی توانند با انطباق محصولات خود با استاندارد 802.11 و اخذ تاییدیه WECA در بازار فعالیت نمایند. Wi-Fi Technology

 10. Wireless Landscape Wi-Fi Technology

 11. wireless standars

 12. 802.11 standard

 13. IEEE 802.11b • Appeared in late 1999 • Operates at 2.4GHz radio spectrum • 11 Mbps (theoretical speed) - within 30 m Range • 4-6 Mbps (actual speed) • 100 -150 feet range • Most popular, Least Expensive • Interference from mobile phones and Bluetooth devices which can reduce the transmission speed. Wi-Fi Technology

 14. IEEE 802.11a • Introduced in 2001 • Operates at 5 GHz (less popular) • 54 Mbps (theoretical speed) • 15-20 Mbps (Actual speed) • 50-75 feet range • More expensive • Not compatible with 802.11b Wi-Fi Technology

 15. IEEE 802.11g • Introduced in 2003 • Combine the feature of both standards (a,b) • 100-150 feet range • 54 Mbps Speed • 2.4 GHz radio frequencies • Compatible with ‘b’ Wi-Fi Technology

 16. 2.5 GHz Service Circuit and Packet Data Cellular, CDPD, Mobitex, DataTac Broadband PCS Narrowband PCS Wireless Data Networks 50 Mbps 802.11 is WiFi WAP is small handhelds Spread Spectrum Wireless LANs 10 Mbps Infrared Wireless LANs 2 Mbps 1 Mbps Data Rates 56 Kbps 19.6 Kbps Narrow Band Wireless LANs Satellite 9.6 Kbps Local Wide Coverage Area

 17. Wi-Fiتکنولوژی

 18. The Wi-Fi Technology • The technology used in Wi-Fi is easiest to understand in terms of radio. It is quite similar to walkie-talkies, the only difference being in the strength of signals. • An ordinary walkie-talkie can handle only limited data in the range of 1000 bps, and operate at 49 MHz. In the case of Wi-Fi radios, the signal strength is much more, so they can handle much higher data rates. • There are three versions of Wi-Fi radios currently available- the ones that work with, • 802.11b • 802.11a • 802.11g Wi-Fi Technology

 19. Which Standard is right for me? Wi-Fi Technology

 20. Standards • IEEE 802.11 - The original 1 Mbit/s and 2 Mbit/s, 2.4 GHz RF and IR standard • IEEE 802.11a - 54 Mbit/s, 5 GHz standard (1999, shipping products in 2001) • IEEE 802.11b - Enhancements to 802.11 to support 5.5 and 11 Mbit/s (1999) • IEEE 802.11d - International (country-to-country) roaming extensions • IEEE 802.11e - Enhancements: QoS, including packet bursting • IEEE 802.11f - Inter-Access Point Protocol (IAPP) • IEEE 802.11g - 54 Mbit/s, 2.4 GHz standard (backwards compatible with b) (2003) • IEEE 802.11h - 5 GHz spectrum • IEEE 802.11n - Higher throughput improvements • IEEE 802.11p - Wireless Access for the Vehicular Environment • IEEE 802.11r - Fast roaming • IEEE 802.11s - Wireless mesh networking • IEEE 802.11T - Wireless Performance Prediction (WPP) - test methods and metrics • IEEE 802.11u - Interworking with non-802 networks (e.g., cellular) • IEEE 802.11v - Wireless network management • IEEE 802.11w - Protected Management Frames Wi-Fi Technology

 21. Elements of a WI-FI Network • Access Point (AP) - The AP is a wireless LAN transceiver or “base station” that can connect one or many wireless devices simultaneously to the Internet. • Wi-Fi cards - They accept the wireless signal and relay information. They can be internal and external.(e.g PCMCIA Card for Laptop and PCI Card for Desktop PC) • Safeguards - Firewalls and anti-virus software protect networks from uninvited users and keep information secure. Wi-Fi Technology

 22. چگونگی کارکرد شبکه WIFI Wi-Fi Technology

 23. توپولوژی

 24. توپولوژی نقطه به نقطه • AP is not required. • Client devices within a cell can communicate directly with each other. • It is useful for setting up of a wireless network quickly and easily. Wi-Fi Technology

 25. AP-based توپولوژی • The client communicate through Access Point. • BSA-RF coverage provided by an AP. • ESA-It consists of 2 or more BSA. • ESA cell includes 10-15% overlap to allow roaming. Wi-Fi Technology

 26. Point-to-Multipoint bridge توپولوژی • This is used to connect a LAN in one building to LANs in other buildings even if the buildings are miles apart. These conditions receive a clear line of sight between buildings. • The line-of-sight range varies based on the type of wireless bridge and antenna used as well as the environmental conditions. Wi-Fi Technology

 27. تجهیزات PCMCIA Card (Portables) USB adapter (outside) PCI adapter (inside) Wi-Fi Technology

 28. تجهیزات Antenna • 2.4GHz • 5 GHz Antennas Clients • 2.4 GHz client adapter (802.11b) • 5 GHz client adapter (802.11a) • Workgroup bridge (802.11b) Wi-Fi Technology

 29. تجهیزات

 30. چالش ها

 31. تداخل امواج رادیویی امواج رادیویی و مادون قرمز باعث ایجاد نویز و تداخل می شوند Wi-Fi Technology

 32. موانع Cardboard Paper Wood Firewalls Fluorescent Lighting Microwave Ovens Electrical Transformers Wi-Fi Technology

 33. کاربردها

 34. Wi-Fi کاربردهای عمومی • Wi-Fi is composed of three main sectors: • Home (individual residences and apartment buildings) • Public ( “hotspots”) • Enterprise (corporations, universities, office parks) Wi-Fi Technology

 35. hotspots

 36. نتیجه نظرسنجی صورت گرفته حدفاصل 1392 تا 1394 صورت گرفت، 42 درصد از مجموع پاسخ دهندگان از میان خدمات و امکانات هتل ها، مهم ترین خدمت برای ایرانیان را امکان استفاده رایگان از اینترنت در هتل ها اعلام کرده اند. 

 37. Wifi offloading Wi-Fi Technology

 38. Wifi offloading • به طور کلی Mobile Data Offloading یا Wi-Fi Offloading عبارت است از استفاده از طیف آزاد در ایجاد پوششهای Wi-Fi برای انتقال بخشی از Load موجود در شبکه سلولار فعال به عنوان یک شبکه مکمل اپراتور در حال فعالیت.مزیت اصلی این تکنولوژی برای کاربران، علاوه بر امکان استفاده از سرویسها Data با حجم و سرعتهای بسیار بالاتر، دسترسی به پوشش سرویس در مکانهایی که پوشش سلولار نداشته اند و نیز برقراری تماسها با هزینه کمتر خواهد بود.وجود استانداردهای بالغ و تجربه شده 3GPPو 802.11برای ارتباط بین دو شبکه Wi-Fi و سلولار، کاربری تلفن همراه را با حداقل تغییر در هر دو شبکه امکان پذیر می سازد.

 39. Wi-Fi Technology

 40. Wi-Fi امنیت • سیستم تنظیم احراز هویت(SSID) • تعیین حریم خصوصی (WEP) • دسترسی حفاظت شده بی سیم(WPA) • IEEE 802.11i • استفاده از پروتکل های رمزنگاری WEP ,WPAکه میتوان در سیستم عامل روتر خود را انتخاب کرد. • استفاده SSID برای پیوستن به Wi-Fi. Wi-Fi Technology

 41. محدودیت ها & مزایا

 42. مزایا • تحرک • سهولت نصب و راه اندازی • انعطاف پذیری • هزینه • قابلیت اطمینان • امنیت • استفاده از بخشی از طیف رادیویی • رومینگ • سرعت Wi-Fi Technology

 43. محدودیت ها • تداخل • افت • مصرف برق بالا • محدودیت تعداد Wi-Fi Technology

 44. نو آوری ها

 45. WiFi Phone • از پروتکل و استاندارد SIP که بر اساس IP و یا Internet Protocol می باشند استفاده می کنند. این تلفن ها به شدت هزینه های سرویس های مخابراتی راه دور را کاهش می دهند و همچنین در مرکز تماس و یا سانترال های نوین نیز پر کاربرد هستند. این تلفن ها امکاناتی مانند کنفرانس صوتی voice conferencing را دارا میباشند. Wi-Fi Technology

 46. Wi-Fi Camera Wi-Fi Technology

 47. Thank You Wi-Fi Technology