Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
På väg mot en region 2015 Slutrapport av projekt Region 2015 PowerPoint Presentation
Download Presentation
På väg mot en region 2015 Slutrapport av projekt Region 2015

På väg mot en region 2015 Slutrapport av projekt Region 2015

154 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

På väg mot en region 2015 Slutrapport av projekt Region 2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. På väg mot en region 2015 Slutrapport av projekt Region 2015 November 2012 - juni 2013 Verksamhetsdialog 130612

 2. Tre nivåer Riksdag Regering Allmänna val Nationell Allmänna val Länsstyrelse Landstingsfullmäktige Landstingsstyrelse (Regionfullmäktige) (Regionstyrelse) Regional Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Allmänna val Lokal 2

 3. Region (2011) Skåne Västra Götaland Halland Gotland Region (2015?) Jönköping Östergötland Örebro Gävleborg Västernorrland Norrbotten Regionförbund BlekingeKronoberg Kalmar Sörmland Uppsala Värmland DalarnaJämtland Västerbotten ... Kronoberg, Jämtland, Västmanland 2015? Länsstyrelse Västmanland Stockholm

 4. Vägen mot en Region 2015 • Den 27 november 2012 beslutade Örebro läns landsting att ansöka hos regeringen om att få bilda en region i Örebro län 2015, enligt ”Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län”. • Alla eniga

 5. 1863 Landsting Ny regional organisation!

 6. Det här blir bättre med en ny Örebroregion: • Regionen får mer makt över sin egen utveckling. Statens makt över regionala frågor minskar och regionen får ta mer ansvar för sina egna framtidsfrågor. • Mer demokratiskt och tydligare medborgarperspektiv. Vi får ett direktvalt parlament med tydligare ansvar för beslutsfattande. Det blir tydligare vem som fattar beslut och som ska ta ansvar. • Bättre beslutskraft. Ett regionalt parlament underlättar beslutsfattande och ger ett starkare mandat och legitimitet. • Resurseffektivt. Det ska bli tydligt hur regionen fungerar och arbetar. Idag finns 3 regionala myndigheter/organisationer ibland med oklar rollfördelning och ibland med dubbelarbete. Det ska vara enkelt att förstå vem man ska vända sig till. Genom att samla kompetens och resurser på regional nivå kan resurserna nyttjas bättre och mer flexibelt. • Regionen ska underlätta och uppmuntra samarbete mellan regionens aktörer – Regional utveckling måste ske både lokalt och regionalt. Alla måste hjälpas åt för att regionen ska utvecklas och växa. Det främjar samhörigheten, stimulerar samarbete mellan aktörer i regionen och stärker en regional identitet. • Synligare region. En samlad region som vill tänka nytt, kan också ta mer plats, bli mer synlig och definierad i omvärlden, nationellt och internationellt. Självförtroendet och regional självbild kan öka när regionen får större befogenheter kring viktiga utvecklingsfrågor.

 7. Metod och process – projekt Region 2015

 8. Bred process • Kunskapsresa • 90 intervjuer • Styrgrupp/partidistriktordförande 10 möten • Tjänstemannaledningsgrupp 11 möten • Övriga formaliserade arbetsgrupper 27 möten • Information/dialog möten omkring projektet 34 exkl ovan grupper • Länssamråd – kunskapsdag – remisskonferens • Central fackliga samverkan • Kommunstyrelseordförande • Workshops • Extern webbplats

 9. Projekt Region 2015 Vilket beslutsunderlag skall tas fram? • Roll och uppdrag • Styrmodell • Politisk organisation (LF beslut 130604) • Lednings- och kansliorganisation • Samarbete och gränsdragning gentemot länsstyrelsen • Kommunernas inflytande • Genomförandeplan september 2013 – januari 2015

 10. Regionen tar på sig en roll som innebär ett tydligt ledarskap som är vidare än uppdragen som finns i den egna verksamheten. Rollen innebär att kliva fram och tydliggöra att man är den regionala part som för dialog med parter som på olika sätt arbetar för utvecklingen i Örebro län.

 11. Regionens uppdrag från 2015. (Under förutsättning riksdagen beviljar Landstingets ansökan) • Ansvar för hälso- och sjukvård. • Ansvar för tandvård. • Folkhälsa. • Regionalt utvecklingsarbete. • Regionalt tillväxtanslag. • Infrastruktur. • Trafik. • Forskning, utveckling och utbildning (FoUU). • Kultur. • Internationellt arbete. • Energi, klimat och miljö. • Arbetsmarknad • Turism • Natur och friluftsliv. • Främja kommunal samverkan och intressebevakning. -t.ex utveckla stöd- och vårdprocesser inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, stödja skolutvecklingsprocesser, m.m. • Företagshälsovård. • Tolk och översättarverksamhet. • Huvudman för folkhögskolor.

 12. Verksamhetsområden som har starka samband i samma politikerområde.Arbetsfördelning. -Reglemente – detaljer, justeringar -Uppföljning av nya organisationen -Antal förtroendeuppdrag och kostnad för pol organisation

 13. Hur vill vi att regionen skall utvecklas?Vad behöver vi tillsammans göra för att få en positiv utveckling? Åt vilket håll vill vi gå?

 14. Samverkan mellan regionorganisationen och kommunerna • Dialog om struktur, namn och andra spelregler för en strukturerad samverkansorganisation – sker under hösten 2013

 15. Genomförande plan • Projektorganisationen för Region 2015 avslutas 30 juni 2013. • De delmål i projektet som ännu inte behandlats av projektets styrgrupp kommer överföras till genomförandeorganisationen • Politisk ledning för genomförande och förankring Planerings- och organisationskommitté (POK) i samråd med Regionförbundets styrelsepresidium, samt med nuvarande styrgrupp som referensgrupp. Alla partier skall inbjudas till POK möten omkring bildande av regionorganisation

 16. Tjänstemanna ledning för verkställande och dialog • Landstingsdirektören i samråd med Regiondirektören. Dialog och förankring på tjänstemannanivå sker via befintliga nätverk och mötesplatser. • Landstingsfullmäktige och Landstingsstyrelsen är de politiska organ som skall fatta beslut om den nya regionorganisationen och de politiska beslut som krävs för genomförande av omorganisationen. Tidplanen kan komma att justeras något beroende på när exakt riksdagen fattar beslut om det regionala utvecklingsansvaret i Örebro län. Genomförandeplanen måste ses som ett levande planeringshjälpmedel som hela tiden kan revideras och justeras.

 17. Under projekttiden har olika underlag tagits fram som kommer bli viktiga underlag för höstens genomförande process (t.ex arbetsgrupper som arbetat med utvecklingsfrågor kring social välfärd/folkhälsa, regional utveckling)

 18. Vad sticker vi ut på i länet – vad är vi jätteduktiga på – kanske Sverige topp fem? OBS nedan är exempel • Inom specialistvården finns det flera områden där specialistkompetensen och behandlingsmetodik är av absolut Sverige topp klass;- hjärtsjukvård, - vissa cancer diagnoser- inom specialist områdena ögon, urologi, dysmeli enheten och handkirurgi • Atlas Copco – världsledande inom bergsmaskiner • Nobel Biocare – världsledande omkring tandtekniska lösningar • Bredbandsutbyggnad – länet har Sveriges bästa bredbandsutbyggnad på landsbygden • Gustavsvik – ett av Sveriges största besöksmål • Karlskoga lasarett – vann Utmärkelsen Svensk Kvalitet för en välfungerande sjukvård med nöjda kunder.

 19. Dynasafe AB – världsledande inom explosiva ämnen och säkerhetsprodukter • Nordens största rangerbangård – navet för stora delar av godstrafiken på tåg i Sverige • Läkarutbildning – Sveriges modernaste och kanske ”bästa” • Kvarntorpshögen – Sveriges märkligaste sevärdhet • Psykologprogrammet på Universitetet – bra resultat och hög kompetens • Ericsson AB – världsledande globalt telekomföretag där ett av fyra utvecklings kontor finns i länet • Måltidsakademin – unikt i Sverige med en restauranghögskola i ett glesbygdsområde • Många ingenjörer – Karlskoga har mest ingenjörer per invånare i Sverige

 20. Svenska Kammarorkestern – Kammarorkestern som är mer berömd utomlands än på hemmaplan • Robotik forskning – på Universitetet bedrivs robotikforskning som ligger i absolut toppklass i Sverige • BAE System Bofors – världsledande företag på bl.a. artillerisystem • Samverkan – Landstinget och kommunerna upplevs av många ha ett av Sveriges bästa samarbetsklimat • Universitetet – ett av Sveriges mest expansiva universitet med 17 000 studenter • Bästa coach/tränare – världens just nu bästa fotbollstränare på damsidan. • Kommuninvest – unikt kreditinstitut för kommuner och landsting

 21. Tack för uppmärksamheten!