1 / 10

TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları

TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları. ÜNLÜLER VE SES OLAYLARI. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları. ÜNLÜLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI. 1) Kalınlık-İncelik Uyumu 2) Ünlü Daralması. 3) Ünlü Türemesi 4) Ünlü Düşmesi 5) Ulama 6) Kaynaşma. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları. Ünlü Türemesi.

finian
Télécharger la présentation

TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları ÜNLÜLER VE SES OLAYLARI

  2. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları ÜNLÜLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI 1) Kalınlık-İncelik Uyumu 2) Ünlü Daralması 3) Ünlü Türemesi 4) Ünlü Düşmesi 5) Ulama 6) Kaynaşma

  3. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları Ünlü Türemesi Bazı sözcüklere küçültme veya pekiştirme anlamı kazandırılırken araya bir ünlü konulur.

  4. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları Örnekler Küçültme Pekiştirme Sap-sağlam : Sapasağlam Bir-cik : Biricik Güp-gündüz : Güpegündüz Dar-cık : Daracık

  5. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları Ünlü Düşmesi • İkinci hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü ) bulunan bazı sözcüklere, ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Ağız - ı : Ağzı Şehir - i : Şehri Örnekler Akıl - ı : Aklı Resim - i : Resmi

  6. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları • Yapım eki veya yardımcı fiil aldığında ünlü düşmesine uğrayan sözcükler de vardır. Sabır etmek: Sabretmek Sarı-ar : Sararmak Hayır ola: Hayrola Örnekler Ayır - ıl : Ayrılmak Yumurta-la : Yumurtlamak

  7. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları Bu kurallar dışında ünlü düşmesine uğrayan farklı sözcükler de vardır. Örnekler kahve altı kahvaltı ne asıl nasıl ne için niçin

  8. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları Ulama Cümlede ünsüz ile biten bir sözcükten sonra ünlü ile başlayan bir sözcük gelince bu iki sözcük birbiriyle birleşikmiş gibi okunur. Örnekler Kapınınaltındanuzat. Benimiçinüzülme.

  9. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları Kaynaşma Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana gelmez. Geldiği durumlarda araya “y, ş, s, n” kaynaştırma ünsüzlerinden uygun olanı getirilir. Örnekler Ünlü - ile : Ünlüyle (“i” sesi düşer “y” kaynaştırma ünsüzü gelir.) Altı - ar : Altışar Masa - ı : Masası Kedi - in : Kedinin

  10. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları ÜNLÜLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI • Ünlü Türemesi • Ünlü Düşmesi • Ulama • Kaynaşma

More Related