Download
cristina barriga cristina gonz lez n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cristina Barriga Cristina González PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cristina Barriga Cristina González

Cristina Barriga Cristina González

206 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Cristina Barriga Cristina González

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cristina Barriga Cristina González

  2. Introducció • Què és Bankia? • Com es va formar Bankia? • Repartició proporcional de les accions • Seus

  3. ...neix el nou banc de la nova banca...

  4. Com es va formar Bankia? • Procés de reestructuració del sistema de caixes d’estalvi • Els components de Bankia es continuaran anomenant pel seu nom a la seva comunitat autònoma però s’anomenaran Bankia desde altres punts

  5. Principals accionistes i seus

  6. Vídeo de la notícia http://www.youtube.com/watch?v=0obUlcpCIa8