Download
v lkomna till nova park och l nsstyrelsens valkonferens n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkomna till Nova Park och Länsstyrelsens valkonferens PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkomna till Nova Park och Länsstyrelsens valkonferens

Välkomna till Nova Park och Länsstyrelsens valkonferens

151 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Välkomna till Nova Park och Länsstyrelsens valkonferens

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Välkomna till Nova Park och Länsstyrelsens valkonferens EP-valet och de allmänna valen 2014

 2. 8 kommuner 272.500 röstberättigade (kommun/landsting) 11 fasta riksdagsmandat?(30 april) 241 valdistrikt Länet

 3. Valmyndigheten • Är central valmyndighet och har som främsta uppgift att planera och genomföra val och nationella folkomröstningar och ansvarar bl.a. för … • framställning av valmaterial • tar fram handledningar • informerar om när, var och hur man röstar • presenterar valresultat via Internet • fastställer ledamöter och ersättare i Riksdags- och Europaparlamentsval • utvecklar och underhåller it-stödet för valadministrationen

 4. Länsstyrelsen • Är regional valmyndighet och ansvarar bl.a. för… • hantering av valsedelsbeställningar • anmälan av kandidater • rättelser i röstlängd • den slutliga rösträkningen • beslutar om indelning i valdistrikt • fastställer ledamöter och ersättare i kommun- och landstingsfullmäktige • dubblettröstkort

 5. Valnämnden • Är lokal valmyndighet och ansvarar bl.a. för… • all röstning inom kommunen • den preliminära rösträkningen i vallokalen • att valmaterial finns tillhanda • hanteringen av inkomna förtidsröster • den preliminära rösträkningen 3 dagar efter valdagen (onsdagsräkningen) • att föreslå ändringar i valdistrikt till fullmäktige • dubblettröstkort

 6. Valområden • EP-valet:Hela riket • Riksdagsvalet:Hela riket • Landstingsvalet:Hela länet • Kommunvalet:Hela kommunen • Totalt antal röstberättigade (riksdag):7 297 268

 7. Valkretsar Riksdagen: • Landet är uppdelat i 29 valkretsar. • Uppsala län är en valkrets. • Valkretsen har tilldelats 11 fasta valkretsmandat + eventuellt utjämningsmandat? (30 april) • 310 fasta valkretsmandat i riket och 39 utjämningsmandat.

 8. Valkretsar Landstingsfullmäktige Vallagens 4 kap 6 § En valkrets bör utformas så att den kan beräknas få minst åtta fasta valkretsmandat. Den bör ha en sammanhängande gränslinje. 7 § Om en kommun delas in i två eller flera valkretsar för val till landstingsfullmäktige och om kommunen är indelad i valkretsar för val till kommunfullmäktige, skall gränsen för en valkrets för val till landstingsfullmäktige sammanfalla med gränsen för en valkrets för val till kommunfullmäktige.

 9. Valkretsar Landstingsfullmäktige • Länet är uppdelat i 3 valkretsar • Norra:Älvkarleby, Tierp, Östhammar och Heby kommuner • Mellersta:Uppsala och Knivsta kommuner • Södra:Enköping och Håbo kommuner • 9/10 är fasta valkretsmandat = 63 mandat.8 utjämningsmandatTotalt: 71 mandat

 10. Valkretsar Kommunfullmäktige Vallagens 4 kap 11 § Vid val till kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets, om inte något annat följer av 12 §. 12 § Om en kommun har fler än 6 000 personer som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. Om det finns fler än 24 000 som har rösträtt i en kommun eller om det för kommunen skall utses minst 51 fullmäktige, skall kommunen delas in i två eller flera valkretsar. En valkrets skall utformas så att den får minst 15 kommunfullmäktige. Antalet fullmäktige för hela kommunen skall fördelas så jämnt som möjligt.

 11. Valkretsar Kommunfullmäktige • Två kommuner är valkretsindelade. • Enköpings kommun(2 kretsar)51 mandat • Uppsala kommun(3 kretsar)81 mandat

 12. Valkretsar Håbokommun Heby kommun Tierps kommun 41 mandat 41 mandat 49 mandat Älvkarleby kommun Knivsta kommun Östhammars kommun 31 mandat 31 mandat 49 mandat

 13. Valdistrikt • Varje kommun delas in i geografiskt avgränsande röstningsområden. • Ett valdistrikt skall omfatta 1000 – 2000 röstberättigade. • Särskilda skäl:färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. • Synnerliga skäl:färre än 300 röstberättigade. • Kommunen skall se över valdistrikts- och valkretsindelningen året innan valet äger rum.

 14. Mandat Hur många röster behövs för ett mandat i valkretsen? Beräkning: Antalet röstberättigade i kretsen 2014. Valdeltagande 2010. Jämförelsetalet för det sista mandated som delades ut i valkretsen 2010 omräknat i röster. Kommun Antal röster Procent Mandat Enköpings Södra 366 2,68 26 Enköpings Norra 349 2,75 25 Heby 146 1,74 41 Håbo 213 1,72 41 Knivsta 215 2,28 31 Tierp 181 1,43 49 Uppsala Mellersta 1033 2,25 27 Uppsala Västra 1079 2,37 27 Uppsala Östra 1036 2,29 27 Älvkarleby 129 2,21 31 Östhammar 196 1,45 49

 15. Rösträtt • EP-valet • Svensk medborgare och är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige. Senast på valdagen måste du fylla 18 år. • Uppgifterna i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen, dvs. den 25 april 2014, avgör om du har rösträtt och vilket valdistrikt du hör till. • Även medborgare i något av EU:s övriga länder har rösträtt om de senast den 25 april 2014 är folkbokförda i Sverige och har anmält till länsstyrelsen att de vill rösta i Sverige.

 16. Rösträtt • Riksdagval • Uppgifterna i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen, dvs. den 15 augusti 2014, avgör om du har rösträtt och vilket valdistrikt du hör till. • Du har rösträtt till riksdagsvalet om du: • senast på valdagen fyller 18 år, • är svensk medborgare och • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.

 17. Rösträtt • Kommun- och landstingsval • Vid val till kommun- och landstingsfullmäktige har du rösträtt om du: • senast på valdagen fyller 18 år, • är folkbokförd i kommunen/länet och • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

 18. Röstlängd • Vid val skall den centrala valmyndigheten för varje valdistrikt upprätta en förteckning över dem som är röstberättigade i valet (röstlängd). • Röstlängderna skall grundas på de uppgifter som 30 dagar före valdagen finns i folkbokföringsdatabasen och i fastighetsregistret. • Valmyndigheten skickar ut röstlängderna till kommunerna den: • 19 maj = EP-val • 8 september =allmänna val

 19. Röstlängd • Svenska medborgare som inte längre är folkbokförda här i landet skall tas upp i röstlängd under tio år från den dag folkbokföringen upphörde. • Därefter skall de, för tio år i sänder, tas med i röstlängden endast om de skriftligen hos Skatteverket har anmält sin adress. • Om Valmyndigheten vid val till riksdagen senast dagen före valdagen tar emot en röst från en svensk medborgare som inte är folkbokförd i landet och inte är upptagen i röstlängd, ska myndigheten lägga till väljaren i röstlängden.

 20. Rättelse i röstlängd • Rättelse innan röstlängden trycktsDe rättelser som länsstyrelserna och Valmyndigheten gör i valdatasystemets röstlängdsregister innan längderna skrivits ut kan medföra att personnummerserien i röstlängden bryts. • De personer som flyttas från ett valdistrikt till ett annat läggs automatiskt till på första lediga nummer i den längd de flyttas till. • På personens plats i den gamla längden noteras att personen har flyttats och till vilket valdistrikt.

 21. Rättelse i röstlängd • Rättelse efter att röstlängden tryckts • I de enstaka fall då beslut om rättelse fattas efter att röstlängderna tryckts måste ändringen föras in manuellt i den tryckta röstlängden. • Valnämnden får då i uppdrag antingen av Länsstyrelsen eller av Valmyndigheten att föra in beslut om rättelse i en redan utsänd röstlängd. • Valnämnden får inte uppdra åt röstmottagarna att göra rättelser i röstlängden.

 22. Rättelse i röstlängd EP-valet • Länsstyrelsen kan senast den 29 april göra rättelser i röstlängd för EU-medborgare. • Länsstyrelsen kan göra rättelser i röstlängd till och med kl. 11.00. den 15 maj. • Valmyndigheten skickar ut röstlängderna den 19 maj. Allmänna valen • Länsstyrelsen kan göra rättelse i röstlängden till och med kl. 11.00 den 4 september. • Valmyndigheten skickar ut röstlängderna den 8 september.

 23. Rättelse i röstlängd • Så här bör valnämnderna göra när de för in rättelser i röstlängden: • Om en person ska läggas till: lägg till personen på det löpnummer i längden som rättelsebeslutet anger. • Om en person ska tas bort: stryk över alla uppgifter för personen. Om personen flyttat, skriv en hänvisning till den längd och det löpnummer där personen är tillskriven (framgår av rättelsebeslutet). • Om rösträtten ska ändras: ändra rösträtten genom att stryka över eller skriva in en hindersmarkering. • Signera samtliga ändringar.

 24. Registrering Valnämndens registreringsrutineri valdatasystemet • Röstkorsuppgifter. • Valnämndens kontaktkuppgifter. • Registrerat och klarmarkeratvallokaler för de båda valen. • Kontrollera koordinaterna. • Röstningslokaler med öppettider. • Registrera allt i tid.Kolla i valportalen! • Minst 1 röstningslokal i varje kommun måste hålla öppet under hela förtidsröstningsperioden. • Minst 1 röstningslokal måste också ha öppet på valdagen.

 25. Registrering

 26. Registrering • RöstkorsuppgifterKlar senast17 mars (EP) webb23 april (EP) röstkort 17 juni (RKL) webb13 augusti (RKL) röstkort • Valnämndenskontaktkuppgifter kommer på röstkortet. Måste vara korrekt och aktuellt senast aktuellt datum.

 27. Registrering - vallokal • Notera minst en närbelägen röststningslokalför förtidsröstning. • Om det är flera, alla behöver inte vara en ”närbelägen”. Kan vara en lokal som många passerar, besöker etc. • Glöm inte att klarmarkera!

 28. Registrering - vallokal • Kontrollera att koordinaterna för vallokalen är korrekt.Gärna så exakt som möjligt. • RT90 ska användas. • Minst 1 närbelägen förtidsröstningslokal måste finnas.

 29. Registrering - röstningslokal • Minst 1 röstningslokal i varje kommun måste hålla öppet under hela förtidsröstningsperioden. • Minst 1 röstningslokal måste också ha öppet på valdagen.

 30. Registrering – vallokal - röstningslokal • Vallokaler/Röstningslokaler. • Systemet kopplar automatiskt en karta till röstningslokalens adress. • Alla skall ha kontrollerat kartbilden.

 31. Registrering – vallokal - röstningslokal • Kopiera in koordinaterna. • Går att göra med ”kopiera” och ”klistra in” (Ctrl+c och Ctrl+v)

 32. Registrering - röstningslokal • Redigera öppettiderna för de olika röstningslokalerna. Klicka på länken!

 33. Registrering - öppettider • Följ instruktionerna på hur du registrerar öppettider och dagar.

 34. Registrering - röstningslokaler • Koppla gärna röstningslokaler till vallokaler. • Röstningslokalerna kommer att skrivas ut på röstkortet.

 35. Förtidsröstning Förtidsröstning inom landet • EP-valpågår under perioden 7 maj – 25 maj. • Allmänna val pågår under tiden 27 augusti – 14 september. • Öppettiderna bestäms av varje kommun. • Minst en lokal för förtidsröstning måste vara öppen på valdagen i varje kommun. Se gärna valmyndighetens utbildningsfilmer. http://utb.val.se/index.php

 36. Förtidsröstning • Röstmottagarna ansvarar för att röstningen går rätt till och att det är ordning i lokalen. • De ska också se till att valsedlar finns utlagda och att det är ordning bland valsedlarna (valsedelsställ). • Valnämnden distribuerar de valsedlar som måste finnas i anslutning till röstningslokalen. Övriga valsedlar lägger partierna ut själva. EP-valet Namnvalsedlar läggs ut av valnämnden. (Rikslistor)

 37. Förtidsröstning • Partimarkerade valsedlar för partier som tagit mandat i landstings- eller kommunfullmäktigeval 2010, ska läggas ut av Valnämnden. (Begäran har inhämtats från Länsstyrelsen). • Valnämnden ska ha fått dessa valsedlar, eller får dem innan förtidsröstningen börjar. Det Lokala Partiet i Heby kommun (Heby) Bålsta partiet (Håbo) Knivsta.Nu (Knivsta) Kommunens Väl (Älvkarleby) Borgerligt Alternativ (Östhammar) Inget ”lokalt” parti har tagit mandat i landstingsfullmäktige.

 38. Förtidsröstning • Väljaren måste ha med sitt röstkort för att få rösta i förtidsröstningslokal. (Röstkort = adresskort) • Om väljaren inte har med sig sitt röstkort kan ett nytt beställas från valnämnden, länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Om en väljare inte har med sitt röstkort ska röstmottagarna hjälpa väljaren att få ett dubblettröstkort. • Dubblettröstkortet kan faxas direkt till lokalen (om det är möjligt), skickas till väljaren med fax eller e-post, hämtas hos valnämnden eller faxas till någon annan röstningslokal (om det är möjligt).

 39. Förtidsröstning • Sätt skyltar utanför lokalen för att visa var röstningslokalen ligger. • Valsedlar • Valkuvert • Dagrapport • Väljarförteckningar • Fönsterkuvert • Vallagen m.m. • Kuvert med material för budröstning • Broschyren Att rösta i valet till Europaparlamentet, allmänna valen 2014 • Uppsamlingslåda • Valskärmar • Pennor • Säkerhetstejp • Förseglingsplomb(er) • Omslag i plast • Affisch som visar hur man röstar • Broschyren Valet i fickformat för valet till Europaparlamentet, allmänna valen 2014Dator + internet och utskriftsmöjlighet

 40. Förtidsröstning • Tänk i övrigt på följande innan röstning kan börja: • Placera bord eller ställ för valsedlar så att väljarna enkelt kan ta vad de vill ha. • Placera ut valkuvert så att väljaren enkelt kan ta dem. Placera dem helst vid valsedlarna. • Placera valskärmarna i lokalen så att väljarna kan stå bakom dem utan risk för insyn varken inifrån eller utifrån genom fönster eller dörrar. • Placera bordet för röstmottagning så att röstmottagaren/-na kan se ut över lokalen. Uppsamlingslådan där förtidsrösten stoppas ner ska placeras skyddad men så att väljarna kan se den. • Om röstningslokalen har möjlighet att skriva ut dubblettröstkort: kontrollera att rutinen fungerar. (Mycket praktisk åtgärd att kunna skriva ut röstkort på förtidsröstningsstället) • Se till att någon från valnämnden är anträffbar om frågor skulle uppstå under tiden lokalen är öppen för förtidsröstiting.

 41. Förtidsröstning Dagliga rutiner: • Kontrollera att alla partivalsedlar (även lokala) som måste finnas i röstningslokalen finns utlagda och att det är ordning bland dem - fyll på om det behövs! Även ”blanka” valsedlar. • Se till att det är ordning också bland namnvalsedlarna som partierna lagt ut. Det är partiernas ansvar att fylla på om namnvalsedlarna tar slut. • Kontrollera att det finns valkuvert utlagda - fyll på om det behövs. • Kontrollera att uppsamlingslådan för röster är tom. Försegla den om det behövs. • Se till att det finns tillräckligt med väljarförteckningar och fönsterkuvert. • Om röstningslokalen kan skriva ut röstkort i dubblett - kontrollera att rutinen fungerar.

 42. Förtidsröstning • Valsedlar ska finnas i varje röstningslokal. Röstmottagarna ansvarar för att det finns ställ att lägga valsedlarna i. Det är också röstmottagarnas ansvar att hålla ordning bland valsedlarna. (Blir säkert kontrollerade!) EP-val, namnvalsedel läggs ut.

 43. Förtidsröstning • EP-val • Valsedlar som ska finnas: Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Folkpartiet liberalerna, Junilistan, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Piratpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet. • Allmänna valValsedlar som ska finnas: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. • Partivalsedlar för övriga partier som har plats i landstings- och kommunfullmäktige ska också finnas utlagda inom det landsting eller den kommun där de har mandat. Blanka valsedlar ska finnas för alla tre valen. • Partierna lägger själva ut sina namnvalsedlar och fyller på om valsedlarna tar slut. Det Lokala Partiet i Heby kommun (Heby) Bålsta partiet (Håbo) Knivsta.Nu (Knivsta) Kommunens Väl (Älvkarleby) Borgerligt Alternativ (Östhammar)

 44. Förtidsröstning Röstmottagning • Väljaren hämtar kuvert och valsedlar och går bakom en skärm för att göra i ordning sin röst. • Väljaren lämnar kuverten till röstmottagarna tillsammans med sitt röstkort. • Väljarens identitet kontrolleras: • att antalet kuvert stämmer med väljarens rösträtt. (Det står på röstkortet vilka val väljaren har rösträtt till) • att det är ett valkuvert för varje val (EP-valet 1 kuvert) • att det endast finns en valsedel i varje kuvert och att det har rätt färg (EP-valet 1 valsedel) • att valkuverten inte är märkta • att valkuverten inte är tomma

 45. Förtidsröstning • Fyll i väljarens nummer i röstlängden i väljarförteckningen. Det står på väljarens röstkort. • Lägg valkuverten tillsammans med väljarens röstkort i ett fönsterkuvert och klistra igen. Valnämndens uppgifter ska synas i fönstret på kuvertet. • Anteckna väljarens nummer enligt väljarförteckningen på fönsterkuvertet. • Stoppa fönsterkuvertet i uppsamlingslådan.

 46. Förtidsröstning Väljaren måste kunna styrka sin identitet för att få rösta! Så här kontrolleras väljarens och budets identitet: • Väljaren måste kunna styrka sin identitet för att få rösta. Det är röstmottagarnas ansvar att kontrollera väljarens identitet och anteckna i väljarförteckningen hur detta har gjorts. • Om väljaren är känd ska röstmottagaren notera detta i kolumnen ”Intygar”. • Om väljaren inte är känd måste röstmottagaren kontrollera väljarens identitet Det kan göras på följande sätt: • Be väljaren att visa legitimation eller någon annan giltig id-handling. Pass, körkort, tjänstelegitimation eller likvärdigt är godtagbara id-handlingar. Sätt ett kryss i rutan för ”Leg” i väljarförteckningen.

 47. Förtidsröstning • Om väljaren inte har med sig en id-handling, kan någon annan person i lokalen gå i god för väljaren. I sådant fall måste den personen kunna visa en id-handling. • Anteckna den personens personnummer i väljarförteckningen. OBS! Om väljaren inte är känd av röstmottagarna och inte kan styrka sin identitet får hen inte rösta.

 48. Förtidsröstning • Ta emot rösterna för de väljare som väntar på att få lämna sin röst. Stäng därefter lokalen för röstmottagning. • Samla ihop väljarförteckningarna och räkna antalet väljare. • Töm uppsamlingslådan. Samla ihop alla mottagna fönsterkuvert och räkna dem. Stäm av mot antalet väljare enligt väljarförteckningen. Om antalet fortfarande inte stämmer ska detta antecknas i dagrapporten. • Skriv in antalet mottagna röster i dagrapporten – glöm inte att skriva in datum och namnet på röstningslokalen på dagrapporten! • Lägg in underkända ytterkuvert för budröst i ett omslag och klistra igen. Skriv datum och röstningslokalens namn på omslaget och fyll i typ av innehåll och antal. Omslaget ska lämnas in till valnämnden.

 49. Förtidsröstning • Sortera enligt valnämndens instruktioner. • Om förtidsrösterna ska sorteras i röstningslokalen ska de sorteras i två buntar: förtidsröster till den egna kommunen och förtidsröster till andra kommuner. Kommunen står på fönsterkuvertets framsida. Skriv antalen i dagrapporten. • Valnämnden ska för varje röstningslokal redovisa antal mottagna röster per dag uppdelat på röster till den egna kommunen och röster till andra kommuner. • Statistik över antalet mottagna förtidsröster ska registreras i Valmyndighetens valdatasystem. • Redovisa rösterna enligt valnämndens instruktioner.

 50. Budröstning • Budet måste ha med sig väljarens röstkort för att få lämna in budrösten. • Lantbrevbärare, kommunala bud och personal från häkten och fängelser är bud och kan lämna in flera budröster samtidigt. Granska och anteckna varje budröst för sig. • Budet lämnar över väljarens ytterkuvert för budröst och väljarens röstkort.