1 / 13

Neriman Defne Altıntaş , Melda Aybar, Arzu Topeli

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATAN KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA EŞLİK EDEN ST-ELEVASYONSUZ MİYOKARD ENFARKTÜSÜNÜN MORTALİTEYE ETKİSİ. Neriman Defne Altıntaş , Melda Aybar, Arzu Topeli

frey
Télécharger la présentation

Neriman Defne Altıntaş , Melda Aybar, Arzu Topeli

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATAN KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA EŞLİK EDEN ST-ELEVASYONSUZ MİYOKARD ENFARKTÜSÜNÜN MORTALİTEYE ETKİSİ Neriman Defne Altıntaş, Melda Aybar, Arzu Topeli Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara

 2. GENEL BİLGİLER • Tedavi altındaki KOAH’lı hastalar kardiyovasküler hastalıklar nedeni ile hastane yatışı ve ölüm riski altındadır. Ann Epidemiol 2006;16:63-70. • Yükselmiş troponin I KOAH alevlenme nedeni ile yatan hastalarda hastanede ölümü tahminde kuvvetli ve bağımsız bir etkendir. Intensive Care Med 2003;29:584-589. • Orta ve ciddi havayolu obstrüksiyonu olan hastalarda mevcut olan düşük dereceli inflamasyon artmış kardiyak hasar riski ile ilişkili bulunmuştur. Circulation 2003;107:1514-1519.

 3. AMAÇ • İç hastalıkları yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatan kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda yatış anındaki ST-elevasyonsuz miyokard enfarktüsünün (nonstmi) mortalite ve morbiditeye olan etkisini saptamaktır.

 4. METOD • 01.02.2003 - 30.01.2006 arasında HÜTF İç Hastalıkları YBÜ’ye KOAH tanısı ile yatan hastalar dahil edildi. • YBÜ’ye yatan hastaların kayıtlarının bulunduğu veritabanı incelendi.

 5. METOD • ST-elevasyonsuz miyokard enfarktüsü tanı kriterleri: • Akut mi klinik bulguları • Kardiyak enzimlerde (myoglobin, troponin T/I, CK-MB, LDH) artış • EKG’de tipik ST elevasyonu görülmemesi, ST değişikliklerini takiben Q dalgaları gelişmemesi * Sadece enzim yüksekliği ST-elevasyonsuz miyokard enfarktüsü için tanı koydurucu değildir.

 6. METOD • APACHE II skoru, yatışta nonstmi varlığı, kreatinin ve hemoglobin düzeyleri, entübasyon, transfüzyon ihtiyacı, YBÜ ve hastane yatış süreleri, YBÜ ve hastane sonucu kaydedildi. • İstatiksel analizde t-testi, Fisher’s exact test ve ki-kare testi kullanılmıştır.

 7. BULGULAR - 1 • Dahiliye yoğun bakım ünitesine KOAH akut alevlenme tanısı ile kabul edilen hastalarda nonstmi prevelansı % 18 idi.

 8. BULGULAR - 2

 9. BULGULAR - 3

 10. BULGULAR – 4

 11. TARTIŞMA • KVH için ortak risk faktörleri: • Sigara • Yaş • Hipertansiyon • Diabetes mellitus • KOAH’lı hastalarda devamlı düşük dereceli sistemik inflamasyon varlığı

 12. TARTIŞMA • KOAH kardiyovasküler hastalık nedeni ile hastane yatışı ve mortaliteyi belirleyen bir etkendir. Özellikle <65 yaş ve kadınlarda önem kazanmaktadır. Chest 2005 128(4):2068-1075. • Kardiyovasküler hastalıklar KOAH’lı hastalarda daha sıktır ve KOAH’ın kendisinden daha ciddi bir sorun oluşturabilir. Chest 2005 128(4): 2640-2646.

 13. SONUÇ • İç hastalıkları YBÜ’ye KOAH nedeniyle yatan hastalarda nonstmi varlığı artmış yoğun bakım ve hastane morbidite ve mortalitesi ile ilişkili bulunmuştur.

More Related