1 / 12

Retningslinjer for Fjernlån

Retningslinjer for Fjernlån. Fjernlånskonferencen 2009 28 og 29. maj 2009 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier. Oversigt. Hvorfor disse retningslinjerne Indholdet af retningslinjerne Siden er sket mange ændringer Så: opdatering nødvendig Hvordan gør vi det?

frieda
Télécharger la présentation

Retningslinjer for Fjernlån

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Retningslinjer for Fjernlån Fjernlånskonferencen 2009 28 og 29. maj 2009 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier

 2. Oversigt • Hvorfor disse retningslinjerne • Indholdet af retningslinjerne • Siden er sket mange ændringer • Så: opdatering nødvendig • Hvordan gør vi det? • Og hvad skal ændringerne bestå i? Gældende retningslinjer • Principper og retningslinjer for lånesamarbejdet mellem danske biblioteker, oktober 2001 • http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/nationale-ordninger/laanesamarbejde/principper-og-retningslinjer/

 3. Hvorfor 2001 retningslinjerne Baggrunden for udvalgsarbejdet: • Lov om biblioteksvirksomhed • Åbningen af bibliotek.dk • IFLA's anbefalinger: 'Model National Interlibrary Loan Code og International Lending and Document Delivery: Principles and Guidelines for Procedure’ • Ved revisionen blev der set på såvel de praktiske som etiske elementer i bibliotekernes lånesamarbejde.

 4. Overordnede principper (1) • Folkebibliotekerne og de statslige og statsstøttede biblioteker omfattet af Lov om biblioteksvirksomhed deltager i det almindelige lånesamarbejde • Folkebiblioteket har pligt til at søge at fremskaffe obligatoriske materialer som det ikke selv råder over • Centralbibliotekerne skal søge at fremskaffe materialer til folkebibliotekernes brugere og understøtte lånesamarbejdet i øvrigt

 5. Overordnede principper (2) • Statsbiblioteket er overcentral i forhold til folkebibliotekerne med hensyn til: • formidling af bøger, tidsskrifter og andre egnede materialer • varetagelse af flygtninges og indvandreres særlige behov • varetagelse af depotbiblioteksfunktion • låneformidling fra ind- og udland • Danmarks Blindebibliotek er overcentral for materialer til lånere der ikke kan eller har vanskeligt ved at læse trykt tekst • De statslige og statsstøttede biblioteker fastlægger i deres servicedeklaration betjeningsniveauet for fjernlån

 6. Praktiske retningslinjer for låntager (1) • Verifikation og lokalisering primært ved brug af DanBib • Sorterede lokaliseringer bruges • Ikke verificeret i egne bibliografiske værktøjer til viderebehandling på centralbiblioteket eller Statsbiblioteket • Biblioteker med klausulerede materialer / begrænset udlån *) bør undgås, med mindre det er eneste lånemulighed • *) Se sidste slide

 7. Praktiske retningslinjer for låntager (2) • Bestilling af titler under anskaffelse bør undgås • Det er legitimt at anmode om lån af et materiale som det lånsøgende bibliotek selv ejer, såfremt det lånsøgende bibliotek på forhånd har sikret sig at det långivende biblioteks eksemplar er umiddelbart til rådighed • Institutbiblioteker vælges kun såfremt det er eneste lokaliseringsmulighed.

 8. Siden er sket: • Bibliotek.dk bestillinger vokset stort • Kørselsordningen indført • Beholdningsopslag (Z39.50 Holding) • Trafiklys i DanBib – og i bibliotek.dk • Z-bestil med automatisk opdatering af lokal database med bestillinger – og auto-svar • Lånerinitieret fjernlån – også kaldet automatisk fjernlån med automatisk brug af beholdningsopslag • Lokaliseringsrækkefølge i VIP – og større frihedsgrad til første prioriteringer • Bøger til døren (DEFF-projekt)

 9. Og nu sker: • Lånerne kommer tættere på med lånerstatus i bibliotek.dk (NCIP) • Statslige lovbiblioteker forventes på plads – også for professionshøjskolerne • Danske Biblioteker i WorldCat • Nye grænseflader til BOB • Initiativ i gang: Åbne biblioteker – også på afstand

 10. Åbne biblioteker – også på afstand En vision om at bibliotekerne også skal være åbne på afstand indebærer at: • En låner skal kunne låne og aflevere hvor som helst • En låner skal kunne bestille som nu til afhentning på eget bibliotek • En låner skal som straks-service kunne bestille på andet bibliotek – mod et standardgebyr Henvisninger: • Videreudvikling af NCIP guidelines: http://syslev.wordpress.com/2009/03/24/videreudvikling-af-ncip-guidelines/ • Modeller for udvidet samspil bibliotekssystemer imellem og med nationalkatalogen: http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/nationale-ordninger/centralbiblioteker/udviklingsopgaver/samspil-mellem-bibliotekssystemer/

 11. Så: opdatering nødvendig (1) • Principper og retningslinjer for lånesamarbejdet mellem danske biblioteker, oktober 2001 • kan ikke bare blive stående! Hvad så: • Ny hurtig opdateret udgave i efteråret – som intern styrelsesopgave ? • Et nyt udvalgsarbejde? • Udkast + indbudt workshop  ny udgave?

 12. Så: opdatering nødvendig (2) • Principper og retningslinjer for lånesamarbejdet mellem danske biblioteker, oktober 2001 • kan ikke bare blive stående! Hvad skal de indeholde: • Den hurtige opdatering = intet rigtig nyt • Hvis ikke: hvad skal mere afspejles – så det kan blive et arbejdsredskab • Detalje: OFF/BU/IU – skal BU = begrænset udlån opdeles i flere undergrupper?

More Related