Download
t j koztat napok n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tájékoztató Napok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tájékoztató Napok

Tájékoztató Napok

114 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tájékoztató Napok

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tájékoztató Napok Miskolc, 2010. szeptember 24. Nyíregyháza, 2010. szeptember 27.

 2. Results of the first call for proposals within the Hungary–Slovakia-Romania-Ukraine Programme ENPI CBC Programme A Magyarország–Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program első pályázati felhívásának eredményei

 3. Statistics 1: Applicants (Beneficiaries) by country per measureStatisztika 1: Pályázók (Kedvezményezett) országonként és intézkedésenként

 4. Statistics 2: Partners (incl.Lead Partners) by country per measureStatisztika 2: Partnerek (beleértve a Kedvezményezetteket) országonként és intézkedésenként

 5. Number of the applicants and partners per country

 6. Introducing theHungary–Slovakia-Romania-Ukraine ProgrammeENPI CBC 2007-2013 A Magyarország–Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 bemutatása

 7. Programme area (participating regions) –A Programterület • Hungary: • Szabolcs-Szatmár-Bereg Borsod-Abaúj-Zemplén(a) • Slovakia: • Košický – Kassa • Prešovský– Eperjes • Romania: • Maramures – Máramaros • Satu-Mare – Szatmár • Suceava (a) - Szucsava • Ukraine: • Zakarpatska –Kárpátalja • Ivano–Frankivska • Chernivetska (a)

 8. Guidelines for the applicants/ General InfoA Pályázati útmutató/ Általános információk The call for the applicants was launched on the 24th of June, 2010 A Pályázati felhívás 2010. június 24-én jelent meg Time to prepare applications –125 days A pályázatok előkészítésének időtartama – 125 nap Indicative budget of the call –14,000,000EUR A felhívás összege – 14.000.000 EUR Deadline for the receipt: 26th of October, 2010 A pályázatok beérkezésének határideje: 2010. október 26. Language: ENGLISH! / A pályázat nyelve: ANGOL!

 9. Deviation from the previous programming period(s)Eltérések a korábbi programozási időszak(ok)hoz képest • - Legal background – developing the external border of the EU - PRAG • Lead Partner principle • Beneficiary + Partners • One Grant contract + partnership agreement • Partner level control • cooperation criteria • Jogszabályi háttér – az EU külső határainak fejlesztése - PRAG • Vezető Partner elv • Kedvezményezett + partnerek • Egy támogatási szerződés + partnerségi megállapodások • Partner szintű ellenőrzés • Együttműködési feltételek

 10. Deviation from the previous programming period(s) Eltérések a korábbi programozási időszak(ok)hoz képest • Előleg – 80%, 5%-os nemzeti társfinaszírozás (tagállam) • 12 hónapos beszámolási időszak, 6 hónapos időközi előrehaladási jelentés • beszerzés PRAG alapján, kivéve a tagállamokban • A pályázati csomagot nem lehet módosítani • Pre-financing – 80%, 5% national co-financing (MS) • 12 month reporting period, • 6 month interim information report • - PRAG procurement rules applied except in the MS • The application package can • not be modified

 11. Partnership – Partnerség • Balanced: in any project at least Kiegyensúlyozott, minden projektben részt vesz legalább • - 1 partner from EU –1 tagállami partner • - 1 from partner Ukraine –1 ukrán partner • - In case of adjoining regions – required partner from Slovakia or Hungary –szomszédos területek esetén szükséges bevonni szlovák vagy magyar partnert

 12. Roles of partners –Partnerek szerepe • Lead Partner –Vezető Partner • - Applicant –Pályázó • - Signs grant contract –a támogatási szerződés aláírója • - Responsible for overall project implementation –teljes felelősséggel bír a projektmegvalósításért • Partners -Partnerek • - Partnership statement in application –aláírja a pályázat részét képező partnerségi nyilatkozatot • - Partnership agreement with Lead Partner –aláírja a partnerségi megállapodást a Vezető Partnerrel

 13. Who else may be involved in project implementationTovábbi projektbe bevonható szereplők • Associates - Társult partnerek • - Do not meet the eligibility criteria –Nem teljesítik a jogosultsági feltételeket • - Must be mentioned in the application form –Pályázatban említendő • - May not receive funding (except per diem and travel) – nem részesülhetnek támogatásban (kivéve napidíj és utazási költségek) • - May play a real role in the action –valós szerepet játszhatnak • Subcontractors –Alvállalkozók • - For works, supplies, services –építés, áru-, szolgáltatás beszerzése • - should not be mentioned in the application form (tendering procedure) – nem említendők a pályázatban (tenderezési eljárás)

 14. Legal framework of projects –Jogi keretek Joint Managing Authority Joint Technical Secretariat Közös Irányító Hatóság Közös Technikai Titkárság Project Partner 1 Grant contract Támogatási szerződés Project Partner 2 Lead Partner (Beneficiary) Vezető Partner (Főkedvezményezett) Partnership agreement Partnerségi megállapodás Project Partner 3

 15. Preparing a Project Budgetin the Hungary–Slovakia-Romania-Ukraine ENPI CBC Programme 2007-2013 Projekt költségvetés készítésea Magyarország–Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC 2007-2013Programban

 16. Eligibility principles –Támogathatósági alapelvek • Must incurred during the implementation of the action and only after the date on which the grant is signed.A költségek kizárólag atámogatási szerződés aláírását követően ésa projekt végrehajtási időszaka során merültek fel. • Must be indicated in the estimated overall budget of the action A projekt tervezett költségvetésében feltüntetésre kerültek • Must be necessary for the implementation of the action which is the subject of the grantA támogatás alapját képező projekt végrehajtásához szükségesek.

 17. Eligibility principles –Támogathatósági alapelvek • It is real costs based on supporting documents! - dokumentumokkal alátámasztott tényleges kiadásokon alapulnak! • must be incurred during the project period–a projekt végrehajtási időszaka során merültek fel • identifiable and verifiable in terms of accounting – könyvelési bizonylatok alapján azonosíthatók és ellenőrizhetők • must be reasonable and justified regarding economy and efficiency indokolt és jogos a gazdaságossági és az eredményességi kritériumokat illetően realistic and cost-effective budget!!!! reális és költséghatékony költségvetés!!!

 18. Eligible direct costs/Elszámolható közvetlen költségek • Staff assigned to project (Human resources) –a projekten dolgozó alkalmazottak személyi költsége (emberi erőforrás költségek) • Travel costs–utazási költségek • Equipment and supplies –berendezések és szolgáltatások költségei • Costs of consumables (office costs) –fogyóeszközök költségei (irodai) • Subcontracted services – alvállalkozóknak fizetett kiadások • Costs deriving from contract (communication, translations, evaluation) szerződéses kötelezettségek (kommunikáció, fordítás, értékelés)

 19. Eligible direct costs/Elszámolhatóközvetlen költségek • Other costs –Egyéb költségek • Contingency reserve to a maximum 5% of eligible costs -A tartalék összege nem haladhatja meg a projekt költségvetésében szereplő közvetlen költségek 5%-át • Administrative overheads – lump sum not exceeding 7% of direct costs -A projekt érdekében felmerült költségek az elszámolható közvetlen költségek max. 7%-os arányában elszámolhatók (átalánydíjas módszerrel) • Follow principle of transparency - keep records and make sure supporting documents are correct –Átláthatóság elvének követése – bizonylatok megőrzése és meggyőződés arról, hogy az alátámasztó dokumentumok hibátlanok

 20. Co- financing – Társfinaszírozás 90% EC funds + 10% beneficiary, partner, associate 90% Közösségi finanszírozás + 10%kedvezményezett, partner, közreműködő szervezet

 21. Budget of the actionA projekt költségvetése

 22. General informationfor the second call for proposal to theHungary–Slovakia-Romania-Ukraine ProgrammeENPI CBC 2007-2013 Általános információk aMagyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 második pályázati felhívásához

 23. Application form its annexes and supporting documents Part 2.2 of the Guidelines: “How to apply and the procedures to follow application form” • Any error or major discrepancy may lead to the rejection of the application (budget) • Hand-written applications will not be accepted • Application Form contains: 1) Partnership Statement 2) Declaration by the Applicant • Published annexes which have to be filled in: • 1.Budget • 2. Project team and CVs of the key permanent staff of applicant/partner which will be involved in the Action implementation • 3. Logical Framework (only for the projects above 100,000 EUR)

 24. Pályázati formanyomtatvány, mellékletei és alátámasztó dokumentumok • Guidelines 2.2:“How to apply and the procedures to follow application form” • Pályázati formanyomtatvány tartalmazza: • 1) Partnerségi nyilatkozat • 2) Pályázói nyilatkozat • Kötelezően kitöltendő mellékletek: • 1. Költségvetés • 2. A projektcsapat ismertetése a kulcs szereplők CV-jeinek csatolása (pályázó és partnerek részéről) • 3. Logikai keretmátrix(100.000 EUR felett)

 25. Following supporting documents should be submitted together with the Application Form and its annexes: • 1.The Statutes or articles of association of the applicant organisation • 2.The Statutes or articles of association of each partner organisation • 3.Copy of the Applicant’s latest accounts • 4.Legal entity sheet (sample is provided) pay attention on the reference • 5.Financial identification form(with the EURO account) (sample is provided) • 6.The original specimen of signature of the legally authorized representative of the applicant organization issued by a notary public • 7. External audit report for the last financial year available (if grant exceeds € 500,000) not for the P bodies • 8. Declaration by the Hungarian Applicant and partner (regulation 181/2007)

 26. A következő alátámasztó dokumentumok benyújtása szükséges a Pfny + mellékletein túl: • 1. a Pályázó szervezet alapító okirata • 2. minden egyes Partner szervezet alapító okirata • 3. a Pályázó legutóbbi mérlegkimutatásának másolata • 4. Szervezeti azonosító (minta adott) • 5. Pénzügyi azonosító (EUR számla) (minta adott) • 6. Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány a Pályázó képviseletére feljogosított személy részéről • 7. a legutóbbi pénzügyi évről külső ellenőri jelentés (500,000 € támogatási igény felett) – közintézmények számára nem követelmény • 8. Magyar partner, pályázó nyilatkozata – 181/2007 tv.

 27. In case of the investment type of the Project the following documents should be additionally submitted: • 9. Feasibility study • 10. Environmental impact assessment • 11. Building permission • 12. Proof of ownership, trusteeship, rental or right of common of land/buildings • 13. Project technical documentation(for example construction plan submitted for the building permit or, in case the works activity is not subject to permission, the technical description; diagrammatical plan and/or the general plan of the building site)

 28. Beruházás típusú projektek esetén a következő további dokumentumok benyújtása szükséges: • 9. Megvalósíthatósági tanulmány • 10. Környezeti hatás vizsgálat • 11. Építési engedély • 12. Föld / épület tulajdonjogának / bérlésének igazolása • 13. Műszaki dokumentáció(pl. ha engedélyköteles – építési terv, ha nem, műszaki leírás)

 29. The Application will be disqualified from the evaluation process in case any of thedocumentsis missing from the Application!!!! A kötelezően benyújtandó dokumentumok nem pótolhatók, a pályázat elutasításra kerül!! • However, in case of uncertainties or unclear information provided in the Application Form and its annexes, the Applicant is invited to submit a clarification within 8 calendar days after receipt of the official letter.Tisztázásra szoruló információk esetén a Szerződő Hatóság kérheti a tisztázást, az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 8 naptári napon belül. • The Applicants can be requested to submit the missing supporting documents, defined in the above points1-3 and 6-13 • 1-3 és 6-13 alátámasztó dokumentumok pótoltathatók.

 30. Eltérések az 1. felhíváshoz képest • Nemzetközi szervezetek is jogosultak • Annex C technikai specifikáció kivéve a pályázati csomagból • 2.2 intézkedés: max. 2.500.000 EUR a korábbi 1.500.000 EUR helyett

 31. Where and how to submit the Application? – A pályázatok benyújtása • one original and as many copy as many countries • 1 eredeti és annyi másolati pld. amennyi ország képviselve van a partnerségben • In English!!!!  angolul !!! • Help: Checklist before sending – az ellenőrző lista használata • On the envelope must be the reference number and the title of the Call for proposals – hivatkozási szám és a pályázati felhívás címe feltüntetendő a borítékon + “Not to be opened before the opening session” • one package in a sealed envelope by registered mail, private courier service or by hand-delivery - lezárt borítékban postai úton, futárszolgálattal vagy személyes kézbesítés útján • Address – Cím: Joint Technical Secretariat of Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI CBC Programme Hungary, VÁTI Nonprofit Kft., H-1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

 32. Deadline for submission of the application:26 October, 2010 14:00 • Határidő: 2010. október 26. 14 óra • Hand written applications will be rejected • Kézzel írott pályázat elutasításra kerül • Electronic format must contain exactly the same information as paper version enclosed (you can scan documents if needed) • Az elektronikus változat mindenben meg kell egyezzen a papíron benyújtott pályázattal • 2 documents stapled separately and enclosed in the envelope – Check list and Declaration by the applicant • A pályázati csomagban 2 dokumentumot külön kell lefűzni – Check list és a pályázó nyilatkozata • In case of several applications – each has to be sent separately • Több pályázat benyújtása esetén külön kell azokat benyújtani

 33. Selection of Projects –Projektek kiválasztása • Project Selection Committee performs the selection with the possible assistance of the assessors • Projekt Kiválasztó Bizottság intézkedésenként, független szakmai értékelők értékelése alapján • Evaluation and the Selection of the applications will be in 2 steps: • 2 lépésben történik a kiválasztási folyamat: • Opening session, administrative and eligible check 1. Pályázatok bontása, formai és jogosultsági ellenőrzés A KTT kérheti hiányzó dokumentumok pótlását 2. Evaluation of the application 2. Pályázatok szakmai értékelése

 34. Selection of Projects –Projektek kiválasztása • Step 1: Opening session, administrative and eligible check • 1. lépés: Pályázatok bontása, formai és jogosultsági ellenőrzés • deadline respected • Benyújtási határidő betartása • satisfies the criteria in the Checklist • Ellenőrző listának megfelel-e a pályázat • Application package is complete (Grant application form and its annexes (Budget, Project team, Logicalframework,) + Legal entity sheet + FIF • Pályázati csomag teljes-e – kötelező mellékletek megléte • Eligibility of actions, partners • Tevékenységek és partnerek jogosultása • After the Step 1 the CA will send a letter whether application was recommended for the further evaluation – értesítő levél Szerződő Hatóságtól

 35. Selection of Projects –Projektek kiválasztása Step 2: Evaluation of the Application 2. lépés: Szakmai értékelés Evaluation Grid(total score 100) Értékelő lap(100 pont) There are two types of the evaluation criteria: Kétféle értékelési szempont: • selection criteria – to evaluate financial and operational criteria A) Kiválasztási kritérium – pénzügyi és működési feltételek B) award criteria – relevance of actions, consistency with the objectives of the call, cross border impact, sustainability B) Támogatási kritérium – relevancia, célkitűzéseknek való megfelelés, határon átnyúló hatás, fenntarthatóság

 36. Selection of Projects –Projektek kiválasztása • After the evaluation the table will be created listing the applications according to the scores and within the available financial envelope • Elért pontszámok alapján rangsorolt pályázatok • The reserve list will be established as well following the same criteria • Tartaléklista • Based on the evaluation the JMC will decide on the award of grant • Közös Monitoring Bizottság dönt a nyertes pályázatokról • Award letter to the applicant • Értesítő levelek kiküldése

 37. Indicative timetable - Időterv

 38. Elérhetőségek HU-SK-RO-UA ENPI Közös Technikai Titkárság H-1016, Budapest, Gellérthegy utca 30-32. • Gál Edit: +36 1 224 3261 • Szakács Áron: +36 1 224 3100/4209 Fax: +36 1 224 3291 info@huskroua-cbc.net www.huskroua-cbc.net