1 / 25

Je čas obrátiť presýpacie hodiny

Je čas obrátiť presýpacie hodiny. MATURITNÉ SKÚŠKY 2013. Itt az idő megfordítani a homokórát. Skôr či neskôr príde deň , keď sa nebudeme môcť schovať pred tým, čo sme urobili . ( Battlestar Galactica ). „ Azért születtem ,

gema
Télécharger la présentation

Je čas obrátiť presýpacie hodiny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Je čas obrátiť presýpacie hodiny MATURITNÉ SKÚŠKY 2013 Ittazidőmegfordítani a homokórát

 2. Skôr či neskôrprídedeň, keďsa nebudeme môcťschovaťpredtým, čosme urobili. (BattlestarGalactica) „Azértszülettem, hogymindazt, ami van, egy felmérhetetlenÉLETBEN kifejezzem.“ VáciMihály

 3. V školskom roku 2012/2013 maturovaloA 2012/2013 –astanévbenérettségizett 87 študentov - diák 61 žien 26 mužov nőférfi

 4. ÚstnematuritnéskúškySzóbeliérettségivizsgák Predmetové maturitné komisie si vypočuli 372 odpovedí Elhangzott372felelet

 5. Poradie predmetov podľa dosiahnutého priemeru A tantárgyaksorrendjeazelérteredményekalapján • Umenie a kultúra........................................................ 1,00 • Francúzsky jazyk ....................................................... 1,00 • Ekonomikaa ............................................................... 1,20 • Nemecký jazyk............................................................ 1,25 • Informatika ................................................................. 1,33 • Matematika ................................................................. 1,43 • Chémia ....................................................................... 1,50 • Geográfia.................................................................... 1,60 • Fyzika ................................................................ 1,67 Náuka o spoločnosti .................................................. 1,69 • Občianska náuka........................................................ 1,72 • Anglický jazyk ............................................................ 1,94 • Slovenský jazyk a literatúra ....................... .............. 1,98 • Maďarský jazyk ................................................... 1,98 • Biológia ................................................................ 2,18 • Dejepis ................................................................ 2,21 • Slovenský jazyk a slovenská literatúra................... 2,26

 6. Štatistickévyhodnotenieústnej formy internej časti maturitnejskúšky A szóbeliérettségivizsgastatisztikaikiértékelése

 7. Prihlásení na dobrovoľnú maturitnú skúšku: 54 žiakov Nemkötelezőérettségivizsgárajelentkezett: 54 diák Dobrovoľnú maturitnú skúšku konalo: 29 žiakov Nemkötelezőérettségivizsgáttett: 29 diák Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky Nemkötelezőérettségivizsgáktantárgyaiátlag – priemer Informatika – 1 1,00 Matematika – 1 1,00 Ekonomika – 5 1,20 Chémia – 5 1,00 Geografia – 2 1,00 Občianska náuka – 3 1,00 Francúzsky jazyk – 1 1,00 Dejepis – 2 1,50 Fyzika – 6 1,66 Nemecký jazyk – 2 1,00 Umenie a kultúra – 1 1,00

 8. Známky z jednotlivých predmetovAz egyes tantárgyakban elért eredmények

 9. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 10. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 11. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 12. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 13. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 14. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 15. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 16. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 17. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 18. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 19. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 20. „A tudástcsakakkortudjukmegemészteni, ha jó étvággyalfogyasztottuk.“ France Či sa ti to páči, alebonepáči, smertvojej cesty, ktorása volá život, určujú tvoje myšlienky. Ak máš myseľplnúskľúčenosti a sklamania, žiješ v ich zajatí. Povedzčloveku, že je hlúpy. A hlúpymsa stane. Povedz mu, že je schopný a odhalíš v ňom génia. „Nem a tudásban van a boldogság, hanemannakmegszerzésében.“ Poe

 21. Blahoželáme, v ďalšom štúdiu a v osobnom živote prajeme veľa úspechovGratulálunk , továbbimunkátokhozés a tanuláshoz sok sikertkívánunk!

More Related