1 / 8

EPI Q

EPI Q. Electronic Assembly. Разработване на политика за задържане на ключови служители в ЕПИК ЕА. www.epiq-bg.com. ЕПИК ЕА в цифри и факти. ЕПИК ЕА е създадена през 199 7 г.

Télécharger la présentation

EPI Q

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. EPIQ Electronic Assembly Разработване на политика за задържане на ключови служители в ЕПИК ЕА

  2. www.epiq-bg.com ЕПИК ЕА в цифри и факти • ЕПИК ЕА е създадена през 1997 г. • EПИК ЕА е част от белгийската група EPIQ N.V. с подразделения в Белгия, Германия, Франция, Чехия, Мексико. Българската фабрика е с най-голям оборот, печалба и брой служители в групата. • ЕПИК ЕА е специализирана в монтаж на електронни модулии производство на високотемпературни сензори; • Над 90% от изделията са за автомобилната промишленост; • В момента във фирмата работят над 2500 души, включително 500 инженери и други специалисти; • Произвеждат се над 400 продукта; • Продажбите за 2006 година са 110 млн евро, Продажбите за 2007 година 135 млн евро, Продажбите за 2009 година 157 млн евро.

  3. www.epiq-bg.com Ние работим за: EPIQ Group • Автомобилнапромишленост • Битова промишленост и индустриални проекти Tefal , Rowenta, Calor, SEB Group , Maico, FESTO

  4. www.epiq-bg.com EPIQ Group Отдел Човешки ресурси

  5. Политика по задържане на служители Фактори, които влияят върху задържането на служители 1. Организационни фактори – включват характеристиките на организацията като фирмена култура, лидерски стил, успех, репутация в обществото и др. На локално ниво към факторите, свързани с длъжността, се включват локация, заплащане, разнообразие, предизвикателста, възможности за повишение и развитие 2. Индивидуални фактори – личностни фактори, ценности, амбиции, богатство, семейство, здравословно състояние, интереси, образование 3. Външни или фактори на средата – икономически и социални фактори, ниво на пазара като цяло, трудово законодателство (пр. как са уреждат трудовите взаимоотношения)

  6. Стъпки в разработване на стратегията • Идентифициране на ключовите служители за отделните звена • Да се разбере за кои от тях рискът да напуснат е най-голям (retention risk) • Да се изчисли цената на напускане (turnover cost) за рисковите служители • Да се опишат конкректните фактори, които оказват влияние върху задържането на служители в компанията – организационни, индивидуални и външни • Да се разберат “push and pull factors” (push – тези, които отблъскват служителите от техния работодател, pull – тези, чрез които други организации могат да привлекат служителите) • Разработване на предложение, базирано на значимите индивидуални фактори за всеки от ключовите служители • Разработване на стратегия (с методи и инструменти), чрез които се зачитат постиженията и приноса на ключовите служители • Да се идентифицират и проследят ключовите измерители на предприетите действия с цел за да се изчисли ROI (return of investment)

  7. www.epiq-bg.com Контакти: Адрес: Ботевград 2140, Индустриална зона Микроелектроника, п.к. 66 • факс: 0723 68 246 • e-mail: rvn@epiq.com Повече информация за ЕПИК ЕА и политиката по Човешки ресурси можете да намерите в нашия сайт: • www.epiq-bg.com

  8. Благодаря за вниманието!

More Related