Download
mpg academie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MPG Academie PowerPoint Presentation
Download Presentation
MPG Academie

MPG Academie

121 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MPG Academie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MPG Academie Leer- werkplaats MPG aanpak

 2. Inhoud workshop • Leerervaringen in de aanpak(leerlijn) • Ontwikkelvragen • Leervragen ophalen en delen

 3. Ervaringen vanuit leerlijn • Leerlijn gezinsmanagers/coaches stadsregionaal • Leerlijn onderdelen: • Basistraining • Thema- bijeenkomsten • Intervisie- werkbegeleiding • Bijeenkomsten middenkader

 4. Wat is de leerlijn MPG? • Geheel aan trainingen/thema- bijeenkomsten/intervisie voor gezinsmanagers/coaches en leidinggevenden gericht op: • Kennis verkrijgen over werkwijze/structuur aanpak; • Vaardigheden versterken in het regie voeren op gezin en hulp en dienstverleners; • Kennis delen en doorontwikkelen van ervaringen in de aanpak

 5. Basistraining • Twee dagen trainen. • Dag 1: • Wat is overeengekomen context van MPG aanpak? • Regie voeren op uitvoerders en gezin • Dag 2: • Oefenen met regievoering met elkaar en trainingsacteur

 6. Thema- bijeenkomsten • Tweeledig doel • Kennis vergroten; • kennis delen en uitwisselen met andere professionals in hulp, zorg en dienstverlening

 7. Intervisie- werkbegeleiding • Ondersteuning gezinsmanagers/coaches voorwaarde; • Verantwoordelijkheid deelnemende organisatie;

 8. Bijeenkomsten middenkader • Aansturing gezinsmanagers/coaches • Ruimte maken en bewaken voor individueel professioneel handelen; • Ondersteunen in het volhouden en volharden zowel in als buiten eigen organisatie; • Leren en ontwikkelen aanpak • Leren van andere organisaties; • Ontwikkelen intersectorale samenwerkingsverbanden; • Uitwisseling beleid en uitvoering.

 9. Organisatie leerlijn • Verantwoordelijkheid ontwikkeling stadsregio; • Uitvoering basistraining voor hele stadsregio, MPG team Amsterdam; • Thema- bijeenkomsten verantwoordelijkheid regio’s; • Verplicht karakter, behalve thema- bijeenkomsten; • Basistraining in 2010 i.s.m. Radar. Vanaf 2011 i.s.m. HvA;

 10. Feiten • 2x 6 basistrainingsdagen in 2010; • +/- 100 gezinsmanagers/coaches getraind; • Gezinsmanagers/coaches van 20 verschillende aanbieders van zowel lokale als geïndiceerde zorgaanbieders zoals: • Thuisbegeleiding, maatschappelijke dienstverlening Bureau Jeugdzorg, William Schrikker Groep,MEE, Spirit, Altra, de Bascule, MOC,

 11. Ervaringen • Verschil in kennis, houding en vaardigheden tussen vooral instellingen lokale veld en geïndiceerde zorg; • Meer technische kennis vereist zoals werk schuldhulpverlening, woningcorporaties etc; • Gezinsmanagers meer en beter toerusten in het geven en nemen van positie om met gezag te kunnen handelen; • Werken met één gezin, één plan gaat gezinsmanagers/coaches steeds beter af; • Bewustzijn “spin in het web’’ te zijn voor de belangen van het gezin is gegroeid; • Meer leren zelfstandig bepaalde escalaties in te zetten en minder snel door te schakelen naar procesmanager MPG.

 12. Dilemma’s en vragen • Er is geen verschil tussen gezinsmanagement/coaching en casemanagement!; • Gezinsmanagement voor multiprobleemgezinnen moet zich ontwikkelen tot een nieuwe methodiek. Het is een bijzondere vorm van outreachend werk! • Een gezinsmanager moet van alle domeinen waar het gezin problemen in ervaart(onderwijs, zorg,huisvesting financiën) meer weten dan de gemiddelde agogisch werker!

 13. Doorontwikkeling & onderzoek • Vragen: • Welke kennis, houding, vaardigheden • Hoe beste ondersteunen op de werkvloer? • Ontwikkelvragen rond afstemmen werk op grote diversiteit aan gezinnen • Doel: ontwikkelen theoretisch & empirisch onderbouwde werkwijze Partners: HvA, UvA, VU, stad, stadsregio, Spirit, Altra, BJAA, MEE, WSG, NEJA.

 14. Voorbereiden project • Ontwikkelgroep rond uitvoering • Aangaan contact/alliantie • Welke info nodig voor goede analyse • Analyse zelf: beoordelen en wegen • Één gezinsplan van aanpak met alle betrokkenen • Empowerment gezinsleden • Ontwikkelgroep rond ondersteuning • Input: leerlijn

 15. Aan de slag! Benoem de top 4 van: • Zaken die succes zijn bij regie kunnen voeren in/op gezin & betrokken instanties. • Zaken die maken dat gezin zelf weer verder kan (regie weer ligt bij het gezin). • Zaken waar inhoudelijke handvatten voor ontwikkeld zouden moeten worden. • Punten /zaken die op gebied van randvoorwaarden/organisatie meer aandacht nodig hebben.