Download
skladanie s l n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SKLADANIE SÍL PowerPoint Presentation
Download Presentation
SKLADANIE SÍL

SKLADANIE SÍL

593 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SKLADANIE SÍL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SKLADANIE SÍL

  2. Znázornenie sily • Jednotka sily -1newton- 1N • Meradlo sily – silomer • Znázornenie sily: úsečkou so šípkou

  3. Skladanie síl toho istého smeru F1= 300N F2= 500N F= ? N Výsledná sila sa rovná súčtu síl F= F1+ F2

  4. Skladanie síl opačného smeru F1= 50N F2= 40N F= ?N Výsledná sila sa rovná F= F1- F2 a má smer väčšej sily.

  5. Skladanie rôznobežných síl F1=40N F2= 20N F= ? N Rôznobežné sily sa skladajú tak, že ich doplníme do rovnobežníka síl.

  6. Rovnováha síl F1= 20N F2= 20N F= ?N Pri rovnováhe síl majú sily opačný smer, sú rovnako veľké, výsledná sila F= 0N