Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
แนวทางการจัดทำ Fact Sheet สำหรับนักจัดการข้อมูล PowerPoint Presentation
Download Presentation
แนวทางการจัดทำ Fact Sheet สำหรับนักจัดการข้อมูล

แนวทางการจัดทำ Fact Sheet สำหรับนักจัดการข้อมูล

1295 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

แนวทางการจัดทำ Fact Sheet สำหรับนักจัดการข้อมูล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. แนวทางการจัดทำ Fact Sheet สำหรับนักจัดการข้อมูล นายประเสริฐ เก็มประโคน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

 2. Framework Layout 1 จัดทำ Fact Sheet ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 โดยมีองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังนี้ Title name/Introduction : ชื่อเรื่อง/ส่วนนำ สภาพปัญหา/ความสำคัญ/สถานการณ์ สาเหตุของปัญหา/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ/ล้มเหลว ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข/แผนการพัฒนาส่วนขาด แหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิง

 3. Framework Latout 2 จัดทำ Fact Sheet ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 โดยมีองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังนี้ Title name/Introduction : ชื่อเรื่อง/ส่วนนำ สภาพปัญหา/ความสำคัญ/สถานการณ์ สาเหตุของปัญหา/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ/ล้มเหลว ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข/แผนการพัฒนาส่วนขาด แหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิง

 4. Framework Layout 3 จัดทำ Fact Sheet ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 โดยมีองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังนี้ Title name/Introduction : ชื่อเรื่อง/ส่วนนำ สภาพปัญหา/ความสำคัญ/สถานการณ์ สาเหตุของปัญหา/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ/ล้มเหลว ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข/แผนการพัฒนาส่วนขาด แหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิง

 5. Title name/Introduction : ชื่อเรื่อง/ส่วนนำ ชื่อเรื่อง ........................................................................... ........................................................................................ รพ.สต.....................................อ.............................. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำสัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2557 โดย นาย/นาง/นางสาว................................................................. แนวทางการเลือกชื่อเรื่อง เป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวง/จังหวัด/เขต เป็นปัญหาของพื้นที่ เป็นนวัตกรรมการพัฒนาของหน่วยงาน เป็นผลงานเด่น/ผลงานความภาคภูมิใจของหน่วยงาน ตัวอย่าง การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลคนตาย รพ.สต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 6. สภาพปัญหา/ความสำคัญ/สถานการณ์สภาพปัญหา/ความสำคัญ/สถานการณ์ องค์ประกอบการบรรยายสภาพปัญหา/ความสำคัญ/สถานการณ์ บอกขนาดของปัญหา บอกผลกระทบจากปัญหา บอกแหล่งอ้างอิงของข้อมูล หรือแหล่งที่มาของข้อมูล แนวทางการบรรยาย ควรบรรยายเป็นร้อยแก้ว หรือมีรูปภาพ แผนภูมิประกอบ การเปรียบเทียบตามสภาพปัญหา แหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหาและขนาดของปัญหา ระบบรายงานระดับหน่วยงาน สำหรับนักจัดการข้อมูล จำนวน 30 รายงาน ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF, คตค. ตัวชี้วัดกระทรวง จังหวัด ในเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ http://korat.nhso.go.th/ora/surveillance/ http://203.157.162.13/~plan/panthai/ http://122.154.131.241:9999 http://122.154.131.235/pcu_audit http://r9health.org http://203.157.162.18/opbro/ http://203.157.162.18/kpi_all57/

 7. ตัวอย่างการเขียนสภาพปัญหา/ความสำคัญ/สถานการณ์ตัวอย่างการเขียนสภาพปัญหา/ความสำคัญ/สถานการณ์ จากผลการแจ้งข้อมูลคนตายจาก สปสช.เขต 9 นครราขสีมา และสสจ.บุรีรัมย์ ได้ประมวลเพื่อจำแนกคนตายรายสถานบริการที่ยังไม่ถูกจำหน่ายออกจากบัญชี 1 ของ รพ.สต.ลุมปุ๊ก พบว่า มีจำนวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.16 ของข้อมูลคนตายอำเภอเมืองทั้งหมด (http://203.157.162.18/opbro/) จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้จังหวัดบุรีรัมย์ มีข้อมูลคนตายที่ได้รับการคัดกรองเบาหวานความดัน สูงเป็นอันดับสองรองจากจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสูงเป็นอันดับ 11 ของจังหวัดบุรีรัมย์ และ รพ.สต.ลุมปุ๊ก มีคนตายได้รับการคัดกรอง 15 ราย สูงเป็นอันดับ 1 ของอำเภอเมือง จากข้อมูลในรอบ 4 เดือน (ก.ค.-ต.ค.56) (http://korat.nhso.go.th/ora/surveillance/ncdscreen2557/) ดังภาพ ดังนั้น รพ.สต.ลุมปุ๊ก จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ปัจจัยแห่งความสำคัญ และปัจจัยแห่งความล้มเหลว เพื่อวางแผนในการพัฒนาข้อมูลให้มีความถูกต้อง และไม่มีการคัดกรองคนตายต่อไป

 8. สาเหตุของปัญหา/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ/ล้มเหลว องค์ประกอบ สาเหตุของปัญหา ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัจจัยแห่งความล้มเหลว แนวทางการการวิเคราะห์ วิเคราะห์องค์กร ภายใต้การร่วมประชุมทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วย MindMapหรือ swot analysis หรือกระบวนการอื่นๆ ตัวอย่าง จากผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยทีมสุขภาพ รพ.สต.ลุมปุ๊ก พบว่า มีสาเหตุ เกิดจาก 1.) ขาดการสำรวจข้อมูลคนตายให้เป็นปัจจุบัน 2.) ขาดการตรวจสอบข้อมูลที่คัดกรอง โดย อสม. 3.) ขาดการปรับปรุงข้อมูลคนตายในบัญชี 1 ให้เป็นปัจจุบัน จากแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยสสจ.เพื่อจัดการข้อมูลคนตายให้ถูกต้อง ควรมีการสำรวจข้อมูลคนตาย โดย อสม.หรือ นสค.ที่มีการออกเยี่ยมบ้านทุกเดือน ทุกหมู่บ้าน และมีการปรับปรุงบัญชี 1 ทุกเดือน ขณะที่ รพ.สต.ลุมปุ๊ก ยังไม่มีการดำเนินการ ทำให้เกิดความล้มเหลวในการคัดกรองคนตายแล้วดังกล่าว

 9. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข/แผนการพัฒนาส่วนขาดข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข/แผนการพัฒนาส่วนขาด องค์ประกอบ ได้แก่ ข้อเสนอแนะ หรือ แนวทางแก้ไขปัญหา หรือแผนการพัฒนาส่วนขาด ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์องค์กร ด้วยกระบวนการค้นหาสาเหตุของปัญหา ควรกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ในแต่ละประเด็น และนำมากำหนดเป็นแผนการพัฒนาส่วนขาดได้ ตัวอย่าง จากผลการวิเคราะห์องค์กร ดังกล่าว รพ.สต.ลุมปุ๊ก จึงกำหนดแผนการพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหาการคัดกรองคนตาย ดังนี้ ให้นักจัดการข้อมูล ส่งออกข้อมูลที่ สสจ.แจ้งว่ามีคนตายและยังไม่จำหน่ายออกจากบัญชี 1 แยกเป็นรายหมู่บ้านที่ นสค.แต่ละคนรับผิดชอบ กำหนดให้ นสค.ทุกคน สำรวจข้อมูลคนตายทุกหมู่บ้านที่ตนเองรับผิดชอบทุกเดือน ให้ นสค.ทุกคนปรับปรุงข้อมูลคนตาย ในบัญชี 1 ของหมู่บ้านที่ตนเองรับผิดชอบ ทุกเดือน ให้นักจัดการข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลคนตายจาก สปสช.หรือ สสจ.ทุกเดือน

 10. แหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิงแหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิง องค์ประกอบ ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลทั้งในส่วนของเนื้อหาในสภาพปัญหา/ความสำคัญ/สถานการณ์ เพื่อสืบค้นได้ง่าย และมีการอ้างอิง ในส่วนสุดท้ายของ fact sheet ทั้งนี้ หากมีพื้นที่ไม่เพียงพอ ให้เปลี่ยนการอ้างอิงในส่วนเนื้อหาเป็นตัวเลขตามลำดับการอ้างอิง และลงรายละเอียดในอ้างอิงส่วนท้ายตามลำดับเลขที่อ้างอิง ตัวอย่าง http://203.157.162.18/opbro/ สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 57 เวลา 21.36 น. http://korat.nhso.go.th/ora/surveillance/ncdscreen2557 สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 57 เวลา 21.40 น.

 11. การจัดส่ง Fact Sheet ให้เขต เพื่อประเมินผลการพัฒนา “นักจัดการข้อมูล” ของเขตนครชัยบุรินทร์ จึงกำหนดให้นักจัดการข้อมูลทุกหน่วยงาน จัดส่ง Fact Sheet เข้าเว็บไซด์ เขตนครชัยบุรินทร์ สัปดาห์ละ 1 เรื่อง โดยแปลงเป็น PDF File และ upload โดยใช้รหัสผ่านของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ • เข้าสู่ website เขตนครชัยบุรินทร์ โดยไปที่ http://r9health.org • ใช้รหัสผ่านที่ได้เพื่อทำการ login เข้าระบบ ดังภาพ http://r9health.org 1 3 2

 12. 4 5

 13. 6 7

 14. 8 10 9

 15. 11 12 กรณีที่มีการ upload file ผิดพลาด หรือ ต้องการแก้ไข file ใหม่ ให้เลือก click ขวา ที่รูป pdfที่ต้องการลบหรือแก้ไข จะได้ ดังรูป ให้เลือก update หากต้อการแก้ไข หรือเลือก delete หากต้องการลบ ทั้งนี้ หากเลือก ลบ จะ upload ใหม่ไม่ได้จึงแนะนำให้เลือก update แทนไปก่อน 13