Download
mechanika zemin a zakl d n staveb n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mechanika zemin a zakládání staveb PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mechanika zemin a zakládání staveb

Mechanika zemin a zakládání staveb

173 Views Download Presentation
Download Presentation

Mechanika zemin a zakládání staveb

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LS 2011/2012 Mechanika zemin a zakládání staveb přednáška Podpořeno projektem FRVŠ č. 2883/2011

 2. MECHANIKA ZEMIN ZAKLÁDÁNÍ STAVEB Doc. Jettmar B 518

 3. 294 schodů tl.zdi 2,5 m průměr zákl. 19,6 m Tomasso Pisano Giovanni di Simone 1173-1272-1350 1272… 90 cm 1992…447 cm H=56,4 m 14 453 tun

 4. Šikmá nestabilita

 5. 600 t 25 mio USD

 6. GEOMECHANIKA • Mechanika zemin • Mechanika hornin • Mechanika ledu a sněhu • Inženýrská geologie (část) • Mechanika moří a oceánů

 7. VZNIK, SLOŽENÍ VLASTNOSTI KLASIFIKACE VODA V ZEMINĚ NAPJATOST DEFORMACE KONSOLIDACE SMYKOVÁ PEVNOST MEZNÍ STAVY STABILITA SVAHU ZEMNÍ TLAKY ÚNOSNOST ZLEPŠOVÁNÍ PŘEHLED TÉMAT

 8. Co sleduje MZ • Zjišťování vlastností zemin • Chování za různých podmínek • Vyšetřování napjatostního stavu • Deformace • Porušení

 9. Budoucnost • Rozvoj oboru • zakládání náročných objektů • výškových budov • hluboké suterény • nevhodná místa (brownfields, skládky) • ochrana a tvorba ŽP

 10. APLIKACE • Zakládání staveb • Podzemní stavitelství /tunely • Lomařství • Zemní tělesa • Ekologické discipliny

 11. skelet zrno 1 póry 2 3 1 hlinité částice 2 koloidní částice 3 písčité částice

 12. Vznik Mineralogické složení Barva Tvar zrn Velikost Množství Vzájemná poloha Obsah příměsí PEVNÁ FÁZEmikro/makro struktura

 13. VZNIK ZEMIN • Reziduální • Sedimentované • naplavené/říční (aluviální) • svahové (deluviální) • váté (eolické) • ledovcové (glaciální) • mořské (marinní) EROZE ► TRANSPORT ► ► SEDIMENTACE

 14. ZVĚTRÁVÁNÍ destruktivní proces fyzikální chemický biologický HISTORIE ZATÍŽENÍ normálně konsolidované překonsolidované

 15. MINERALOGICKÉ SLOŽENÍ PRVOTNÍ = HORNINOTVORNÉ minerály ŽIVEC (60%) PYROXEN + AMFIBOL (17%) KŘEMEN (12%) SLÍDA (4%) 2000 min., 200 horninotvorných DRUHOTNÉ► JÍLOVÉ (silikátové, vrstevnaté) KAOLINIT MONTMORILLONIT ILLIT

 16. křemíkový tetraedr křemíková vrstvička montmorillonit kaolinit illit

 17. neslaná (N) slaná (V) disperzní Struktura-flokulace

 18. HORNINA přírodní minerální asociace různé složení a struktura geologické procesy horninová tělesa tvořící zemskou kůru (=masivy) poruchy ZEMINA 3 fázové spektrum ► chování ► vliv na pevnost a deformaci nezpevněná (slabě zpevněná) hornina prostředí ► stavební činnost ► základová půda ►► INTERAKCE  stavební materiál

 19. TŘÍFÁZOVÝ DIAGRAM Vp vzduch Vw V voda m mw Vs zrna ms (md) m = hmotnost V = objem

 20. Objem pórů Vp Pórovitost n n=Vp/V Číslo pórovitosti e e=Vp/Vs = n/(1-n) Stupeň nasycení Sr Sr=Vw/Vp Stav suchý=0 Stav nasycený=1 Vlhkost w=mw/md  w=water, d=dry Pórovitost – Vlhkost Stupeň nasycení písky 30-40 (%) jíly 30-55 (%)

 21. Fyzikální vlastnosti • Objemová hmotnost ρ = m /V  2000 kg m-3 ρd= md/V ρs= ms/Vs  2650-2750 ρ d=(1-n). ρs ρn= ρd+n.Sr.γw

 22. A příště ? • Fyzikální a popisné vlastnosti (II) • Klasifikační systémy zemin