Download
szlov kiai magyar reform tus presbiteri sz vets g n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SZLOVÁKIAI MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG PowerPoint Presentation
Download Presentation
SZLOVÁKIAI MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

SZLOVÁKIAI MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

189 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SZLOVÁKIAI MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SZLOVÁKIAI MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG 1. REGIONÁLIS PRESBITERKÉPZÉS

 2. . . A PRESBITERI TISZTSÉG VISELÉSE és BETÖLTÉSE FELELŐSÉGE és HELYTÁLLÁSA 2014-ben 1./3 rész kezdete

 3. 1.REGIONÁLISPRESBITERKÉPZÉS . AZ ELŐADÁS CÍME: . A PRESBITER TISZTSÉG VISELÉSE 2014-ben . ELŐADÓ: Fekete Vince - a Sz M R P Sz megbízott elnöke

 4. ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOKA PRESBITERI TISZTSÉGET BETÖLTŐ EGYHÁZTAGGAL SZEMBEN KI LEHET PRESBITER ?

 5. A PRESBITERI TISZTSÉG ALAPJAI • FORRÁSAINK: • BIBLIA • KÁLVIN János: INSTITÚCIÓ • SZRKE: Választási törvény • HEIDELBERGI KT: 55 kérdés

 6. A PRESBITERI TISZTSÉGET ALAPJAI • A PRESBITERI TISZTSÉG FELTÉTELEINEK BIBLIAI ALAPJAI VANNAK

 7. A PRESBITERI TISZTSÉGET BIBLIAI ALAPJAI • Józsué 24:15 • „Én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.”

 8. A PRESBITERI TISZTSÉGET BIBLIAI ALAPJAI . • Apostolok cselekedetei 20,28 . • „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizővé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.

 9. A PRESBITERI TISZTSÉGET BIBLIAI ALAPJAI . • 1.Péter 5. 1-3,5 • A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rajtuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. • Ti ifjabbak engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.

 10. A PRESBITERI TISZTSÉG BIBLIAI ALAPJAI • Pál apostol a gyülekezet véneiről presbitereiről a következőket írja: • „Feddhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolható kicsapongással és nem engedetlenek” és „legyenek mértékletesek, tisztességesek, és józanok, a hitben, a szeretetben, és az állhatatosságban egészségesek.”

 11. A PRESBITERI TISZTSÉG BIBLIAI ALAPJAI • Ap.csel.6,3 • Hanem válasszatok ki magatok közül, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába…

 12. KÁLVIN János : INSTITÚCIÓ Kritériumok a presbiterek iránt • . • KIT LEHET JAVASOLNI ÉS MEGVÁLASZTANI PRESBITERNEK ? • „A fő dolog azonban,hogy csak egészséges hitűeket és szemléletűeket szabad megválasztani, akik a tudományban józanok, tiszta életűek és semmiféle olyan hibában nem leledzenek, ami őket tekintélyüktől megfosztaná és tisztségüknek is gyalázatára lehetne.

 13. KÁLVIN János : INSTITÚCIÓ Kritériumok a presbiterek iránt • . • KIT LEHET JAVASOLNI ÉS MEGVÁLASZTANI PRESBITERNEK ? • Presbiter lehet a gyülekezet minden derék, istenfélő és igazságos tagja, aki az istentiszteleten rendszeresen részt vesz és az úrvacsorával rendszeresen él, aki az egyház érdekében tevékenykedik, aki az egyház rendtartását és határozatait tiszteletben tartja és tiszteletre méltó családi élete él.

 14. SzRKE választási törvény értelmében . • Presbiterré választható • az egyházközség minden tagja, aki 21. életévét betöltötte • az érvényes választói névjegyzék szerint választó és választható • hűségesen teljesíti egyháztagsági kötelességeit • minden tekintetben feddhetetlen életet folytat • tiszta erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik

 15. HEIDELBERGI KT: 55 kérdés . . Mindenki tekintse KÖTELESSÉGÉNEK, hogy ajándékaival a többi tag javára és üdvösségére készséggel és örömmel szolgáljon.

 16. . • .

 17. A SZOLGÁLAT BIBLIAI ALAPJAI A SZOLGÁLAT BIBLIAI ALAPJA

 18. A SZOLGÁLAT BIBLIAI ALAPJAI • 1 Péter 4:10 • Amilyen lelki ajándékot kaptatok, • úgy szolgáljatok azzal egymásnak, • mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. • (Szöveg idézet a 2014-ben kiadott revideált Bibliából)

 19. A SZOLGÁLAT BIBLIAI ALAPJAI • 1 Péter 4:11 • Ha valaki prédikál, • úgy mondja szavait, mint Isten igéit, • ha valaki szolgál, • úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi, • hogy mindenkor Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által. • (Szöveg idézet a 2014-ben kiadott revideált Bibliából)

 20. SZEMÉLYES VISZONYOM A SZOLGÁLATHOZ . • Úgy szolgálok tehetségemmel a közösségben, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfára. • ÉS TE, PRESBITER TESTVÉREM, JÓL SZOLGÁLOD A KÖZÖSSÉGEDET ? • JÓ SÁFÁRA VAGY ISTEN SOKFÉLE KEGYELMÉNEK, AMIT TE SZEMÉLYESEN AJÁNDÉKBA KAPTÁL ?

 21. SZEMÉLYES VISZONYOM A SZOLGÁLATHOZ . 2. Úgy mondom szavaimat, mint Isten igéit • ÉS TE, PRESBITER TESTVÉREM, ÚGY MONDOD SZAVAIDAT, MINT ISTEN IGÉIT ?

 22. SZEMÉLYES VISZONYOM A SZOLGÁLATHOZ . 3. Úgy szolgálok, mint aki az Istentől kapott erővel végzi • ÉS TE, PRESBITER TESTVÉREM, ISTENTŐL KAPOTT ERŐVEL VÉGZED SZOLGÁLATODAT ?

 23. A SZOLGÁLAT TERÜLETE . • Istennek elvárásai szerint szolgálod: • Gyülekezeted ? • Református Egyházad ? • Szűk és tág környezeted, régiódat ? • A Felvidéki Magyar népközösséged ?

 24. KEDVES PRESBITER TESTVÉREM . . TEHETSÉGEDET TEGYED KÖZHASZNÚVÁ !

 25. A PRESBITERI SZOLGÁLAT ALAPJAI . . AJÁNDÉKAIDDAL ÖRÖMMEL SZOLGÁLJ !

 26. . . A REGIONÁLIS PRESBITERKÉPZÉS ÁLLANDÓ TÉMÁI

 27. A REGIONÁLIS PRESBITERKÉPZÉS ÁLLANDÓ TÉMÁI 1-BIBLIAISMERET . 2-HITVALLÁSISMERET . 3-HIT ÁPOLÓ / HIT MÉLYÍTŐ ALKALMAK . 4-EGYHÁZISMERET 5-PRESBITEREK SZAKMAIKÉPZÉSE

 28. REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK . EGYHÁZISMERET . . EGYHÁZKÖZSÉG KORMÁNYZÁSA

 29. REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 1. ALAPOK: 1-SzRKE JOGISMERETE 2-REK TÖRTÉNETÉNEK ISMERET 3-REK SZOLGÁLATAINAK ISMERETE . 4-MISSZIÓI SZOLGÁLATOK ISMERETE 5-DIAKÓNIAI SZOLGÁLATOK ISMERETE

 30. REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 2. TERVEZÉS: 6-SWOT ELEMZÉS: (REK-STRATÉGIA ALKOTÁS: BELSŐ TÉNYEZŐK: ERŐSSÉGEINK-GYENGESÉGEINK / KÜLSŐ TÉNYEZŐK: LEHETŐSÉGEINK-VESZÉLYEINK) 7-GAZDASÁGI-DEMOGRÁFIAI ISMERETEK 8-PROGRAMOK TERVEZÉSE-SZERVEZÉSE: GYERMEKEK - TINI - IFI - FELNŐTTEK ÉRETT KORÚAK - SZÉP KORÚAK

 31. REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 3. ÜGYVITEL: 09-IRATKEZELÉSI REND 10-SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME 11-SZÁMÍTÓGÉPEK KEZELÉSI RENDJE 12-SzRKE LEVÉLTÁRI - ARCHIVÁCIÓS REND 13-PÉNZVITEL, KÖNYVELÉS, ADÓZÁS 14-LELTÁROZÁS INGÓ-INGATLAN

 32. REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 4. KÖTELEZŐ VÉDELEM: 15-TŰZ VÉDELEM 16-VAGYON VÉDELEM 17-POLGÁRI VÉDELEM 18-BALESET MENTESSÉG VÉDELME 19-INGÓ-INGATLAN-FELELŐSÉG BIZTOSÍTÁS

 33. REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 5. SZOLGÁLATI TERÜLETEK: 20-PRESBITER KÖTELESSÉGEINEK-JOGAINAK ISMERETE 21-SZOLGÁLATI TERÜLETEK ISMERETE 22-JOGALANYISÁG - ÖNKORMÁNYZÁS 23-ELNÖKSÉG HATÁSKÖRE 24-PRESBITÉRIUM HATÁSKÖRE 25-EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE 26-PÉNZVITELI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG FELADATKÖRE 27-EGYHÁZKÖZSÉGI BÍRÓSÁG

 34. REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 6. 28-EGYHÁZZENE SZERVEZÉSE KÓRUS, ZENEKAR, CSOPORT KIKÜLDÉS ORSZÁGOS/REGIONÁLIS/KÁNTORKÉPZŐBE 29-PRESBITER KÉPZÉS RÉSZVÉTEL AZ EM PRESBITER KONFERENCIÁN RÉSZVÉTEL A SzMRPSz PRESBITER KÉPZÉSEN 30-SzRKE PROTOKOLL ISMERETE

 35. REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 7. . 31-GONDNOKOK KÖTELESSÉGEI-JOGAI 32-GONDNOKOK FELADATKÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA 33-GONDNOKOK SZERVEZÉSI TERÜLETEI BIZOTTSÁGOK KOORDINÁLÁSA

 36. REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 8. 34-REK ELNÖKSÉGÉNEK FELADATKÖRE 35-REK ELNÖKSÉGI KOMPETENCIÁK MEGHATÁROZÁSA

 37. REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 9. • AZ ELNÖKSÉG ÉS PRESBITÉRIUM SZERVEZÉSI FELADATAI: • PRESBITEREK / GYÜLEKEZETI TAGOK SZERVEZÉSE AZ EGYHÁZ ÁLTAL SZERVEZETT REFORMÁTUS ÜNNEPSÉGEKRE VAGY ÖKUMENIKUS ALKALMAKRA. • MEGSZERVEZNI A MÉLTÓ MEGEMLÉKEZÉST A MAGYAR NEMZETI ÜNNEPEINKRE AZ I.T. ALKALMAKON A TELEPÜLÉSEN - RÉGIÓBAN.

 38. REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 9. • HATÁROZATOT HOZNI ARRÓL, HOGY: • A NEMZETI IMÁT MELYIK NEMZETI ALKALMON ÉNEKELJÜK A RT-ban, • A MAGYAR ZÁSZLÓ, SzRKE ZÁSZLÓ és CÍMER, ELHELYEZÉSÉRŐL A TEMPLOMBAN, . • MEGHATÁROZNI A FORMÁJÁT A REFORMÁTUS MAGYARSÁG SAJÁT ÉRDEKEINK KÉPVISELETÉRE AZ : ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK ALKALMAIRA.

 39. REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 10. . 21-GYÜLEKEZETÉPÍTÉS TECHNIKÁI / FEJLESZTÉSE . 22-KAPCSOLATÉPÍTÉS EGYHÁZON BELÜL / KÍVÜL . 23-REFORMÁTUS MÉDIÁK . 24-PROPAGÁCIÓ - REKLÁM

 40. EGYHÁZMEGYE . . EGYHÁZISMERET . . EGYHÁZMEGYE KORMÁNYZÁSA

 41. REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE – EM1. 1-EM: JOGI SZUBJEKTUM – ÖNKORMÁNYZÁSA 2-EM SZERVEI: Elnöksége, Tanácsa, Pénzvitelt ellenőrző bizottság feladatai 3-EM ÉLETÉNEK TERVEZÉSE - SZERVEZÉSE - FELELŐSÉGE 4-ÜGYVITEL 5-PÉNZVITEL 6-SZOLGÁLATI TERÜLETEK KOORDINÁCIÓJA 7-EM BÍRÓSÁG

 42. Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség . SZLOVÁKIAI MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG SZERVEZÉSE

 43. Sz M R P Sz 1-SzMRPSz EM-i ALAPSZERVEZETEINEK LÉTREHOZÁSA 2-ORSZÁGOS KÉPVISELET MEGVÁLASZTÁSA 3-IDŐSZAKI ÉS ÉVES PROGRAM MEGALKOTÁSA 4-PRESBITEREK ÉVES KÉPZÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA 5-PRESBITER KONFERENCIÁK SZERVEZÉSE 6-KAPCSOLATTARTÁS a MRPSZ és a Kárpát-medencei presbiteri szövetségek között 7-HÍRKÖZLÉS -PROPAGÁCIÓ - KOMMUNIKÁCIÓ

 44. VÉTKEINK - BŰNEINK . A PRESBITER TISZTSÉG VISELÉSE BETÖLTÉSE

 45. VÉTKEINK - BŰNEINK VÉTKEINK BŰNEINK

 46. VÉTKEINK - BŰNEINK 1. . TUDJUK, HOGY AZ ATYA ISTEN ATYAI GONDVISELÉSÉVEL VEZETI ÉS IGAZGATJA A FELVIDÉKI REFORMÁTUSSÁGOT

 47. VÉTKEINK - BŰNEINK 2. . A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁGNAK VAN MEGÖRÖKÖLT BŰNE, DE MÉG TÖBB AZ ÁLTALUNK ELKÖVETETT BŰN, AMELYET NAPONTA HALMOZZUK TOVÁBBI VÉTKEINKKEL.

 48. VÉTKEINK - BŰNEINK 3. Galata 5, 19-21: A test cselekedetei azonban nyilvánvalóak,mégpedig ezek: Rest, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek…, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.”

 49. VÉTKEINK - BŰNEINK 4. 1-ISTEN ELLEN ELKÖVETETT BŰNEINK ÉS VÉTKEINK: ISTEN TAGADÁSA ÉS KÁROMLÁSA ISTEN TÍZPARANCSOLATÁNAK MEGSZEGÉSE-ELHAGYÁSA

 50. VÉTKEINK - BŰNEINK 5. . . A SZERETET PARANCSA NEM BETARTÁSA . NEM AKAR ÉLNI ISTEN FELKÍNÁLT AJÁNDÉKAIVAL ÉS JÉZUS KRISZTUS MEGVÁLTÁSÁVAL, SZERETETÉVEL