Download
nazwa pracodawcy adres miejscowo i data n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wzór oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia Pewny Prawnik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wzór oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia Pewny Prawnik

Wzór oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia Pewny Prawnik

63 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wzór oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia Pewny Prawnik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. (nazwa pracodawcy, adres) (miejscowość i data) (imię, nazwisko, adres pracownika) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą ..........................r. (data zawarcia umowy) w ........................(miejsce zawarcia umowy) pomiędzy ..................................................................................(nazwa pracodawcy) a .................................................................................( imię i nazwisko pracownika) z zachowaniem .................................... (długość wypowiedzenia)okresu wypowiedzenia, który upływa ....................... r. Przyczyną wypowiedzenia jest: ...................................................... (wskazać powód wypowiedzenia). Ponadto informuję, iż przysługuje Pani/Panu, prawo do wniesienia odwołania do Sądu Pracy ......................................................... (wskazać właściwy Sąd) w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Przesłanie odwołania pocztą jest równoznaczne z wniesieniem go osobiście, z datą nadania. (podpis pracownika) (podpis pracodawcy) Wypowiedzenie umowy - Wzór - Pewny-Prawnik.pl